Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)

Kurum misyonu

Türkiye’nin Deniz Yetki Alanlarında ve Türk Boğazlarında; Seyir Emniyeti ile Can, Mal, Çevre ve Deniz Güvenliğini Sağlamak.

Kurum vizyonu

Türkiye’nin Deniz Yetki Alanlarında ve Türk Boğazlarında; Can, Mal, Çevre Güvenliği ile Seyir Emniyetini En Üst Seviyede Sağlayan Kuruluş Olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kamu idaresinde planlama, modern yönetim anlayışının gereklerindendir. Planlama olmadan kaynakların kullanımı ve hedef tayini mümkün değildir.

  Bu durum, yürütülen hizmetlerin kalitesini etkilediği gibi devamlılığının yanında başarı çıtasını da doğrudan etkileyen bir faktördür.

  Elbette planlama, hemen her unsuru her görüşü masaya yatıran, sebep - sonuç ilişkilerini rasyonaliteye dayandıran, muhayyel beklentiler yerine esasları merkeze alan stratejik bir akılla yapılmalıdır.

  Kuruluşlar, kamu idaresinde; çalışma yöntemlerini, hedeflerini ve risk değerlendirmelerini bu stratejik planlama çerçevesinde belirledikleri oranda başarı sağlayabilirler. Kamu yapılanmamızın önemli kurumlarından biri olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz “2019-2023 Yılı Stratejik Planı”nı tüm bu hususları dikkate alarak hazırlamıştır.

  Türkiye’nin deniz yetki alanlarında ve Türk Boğazlarında; seyir emniyetiyle can, mal, çevre ve deniz güvenliğinin sağlanması, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzün hayati derecedeki iştigal alanını oluşturmaktadır.

  Ulusal ve uluslararası yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinde ve bu alandaki menfaatlerimizin küresel düzeyde korunup gözetilebilmesinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne çok önemli görevler düşmektedir.

  Bu manada, “2019-2023 Yılı Stratejik Planı”nın başarıyla uygulanarak ülkemize ve milletimize güç kazandıracağı inancındayım. Stratejik Planın hazırlanmasında emek veren herkese teşekkür ediyor, Genel Müdürü’nden işçisine uygulayıcı tüm arkadaşlara başarılar diliyorum.

  MEHMET CAHİT TURHAN

  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

 • A1. Türkiye’nin deniz yetki alanlarında ve Türk Boğazlarında; can, mal, çevre ve deniz güvenliğini sağlamak.

  A2. Türkiye’nin deniz yetki alanlarında ve Türk Boğazlarında; seyir emniyetini artırmak.

  A3. Kurumsal yapılanma kapsamında; değişimi yönetmek, dijital dönüşümü sağlamak ve verimliliği artırmak.

  A4. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

  A5. Kurumsal imajı güçlendirmek, müşteri/yararlanıcı odaklı bir anlayış benimsemek.

 • H1.1. Can kurtarma, gemi kurtarma ve çevre güvenliğini ileri teknolojiye sahip deniz araçları ile sağlanacaktır.

  H1.2. Deniz kirliliğine müdahale konularında eğitim merkezi, test, akreditasyon ve sertifikalandırma merkezi olunacaktır.

  H1.3. Deniz güvenliğine esas bilgi yönetim/ e-nevigasyon sistemi kurulacaktır.

  H2.1. Seyir emniyetine yönelik yüzer seyir yardımcıları ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının uzaktan izleme sisteminin modernizasyonunu tamamlamak ve ulusal AIS, SOTAS ve VTS Sisteminin entegrasyonu sağlanacaktır.

  H2.2. Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin teknoloji altyapısı güçlendirilecektir.

  H2.3. Türk Boğazlarının emniyet ve güvenliği için kılavuz kaptanlı gemi geçiş oranları artırılacaktır.

  H2.4. Deniz haberleşme sistemlerinde modernizasyonların tamamlanması ile hizmetlerin IP tabanlı olarak dijital ve kesintisiz sunulması sağlanacaktır.

  H3.1. Kuruluşun bilişim altyapısı güçlendirilerek bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulacaktır.

  H3.2. Tüm personel nezdinde iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturulacak olup İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanacaktır.

  H3.3. Personel verimliliği ile hizmet verimliliğini artırmaya yönelik sağlıklı ve güvenli bir fiziki çalışma ortamı sağlanacaktır.

  H3.4. Kalite sistemlerine yönelik tüm Kuruluş birimlerinde etkin bir altyapı kurulacaktır.

  H4.1. Personel verimliliği ile hizmet verimliliğine esas norm kadro çalışması tamamlanacak, performans değerlendirme ve personel yönetim sistemi kurulacaktır.

  H4.2. Kuruluş hedeflerine ulaşmak için temel değerler aktarılacak olup aidiyet duygusunu güçlendirerek çalışanların memnuniyeti artırılacaktır.

  H4.3. Stratejik amaçları gerçekleştirmek için işletme faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamada yardımcı olan İç Kontrol Sistemi kurulacaktır.

  H5.1. Dış paydaşların beklentilerini tam olarak karşılayacak hizmet kalitesine ulaşılacaktır.

  H5.2. Dış paydaşların taleplerinin daha iyi analiz edilmesine ilişkin çalışmalar yapılacaktır.

  H5.3. Kuruluşun tanınırlık ve farkındalığı artırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.kiyiemniyeti.gov.tr/

Kemankeş Karamustafa Paşa Mah.
​Kemankeş Cad. No:63 Beyoğlu/ İstanbul

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]