T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)

Kurum misyonu

Gelişen teknolojiye uygun olarak emniyetli, hızlı ve konforlu demiryolu altyapısını yönetmek ve geliştirmek.

Kurum vizyonu

Köklü geleneğimiz ve yenilikçi çözümlerimizle TCDD’yi uluslararası marka haline getirmek.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemiz demiryolu sektöründe 2003 yılından itibaren büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Demiryolunun öncelikli ulaşım modu olarak kabul edilmesiyle birlikte vatan sathında büyük bir yatırım seferberliği başladı. Teşekkülümüzce bugüne kadar yapılan 93 milyar liralık yatırımla halkımız yeniden demiryolunu tercih etmeye başladı.

  Yüksek hızlı ve hızlı tren projelerinden, mevcut hatların modernizasyonuna, şehir içi raylı sistemlerden modern YHT garlarına, sinyalizasyon ve elektrifikasyondan lojistik merkezlere kadar TCDD’yi, ülkemizin ve dünyanın en gözde kuruluşlarından birisi yapan projeler bir bir hayata geçti. Demiryolu sektörümüzün serbestleşmesi, ülkemiz demiryolu tarihinin en önemli kilometre taşlarından birisi olarak kayda geçti.

  Bunların yanı sıra Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023 yılı hedeflerimiz kapsamında da gerçekleştireceğimiz çok sayıda proje bulunmaktadır. Ülkemizin ve demiryollarının gelişimine büyük katkı sağlayacak bu projeleri 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Plana göre gerçekleştireceğiz.

  Stratejik Plan kapsamında; YHT, HT, konvansiyonel demiryolu yapımı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon ile lojistik merkezler yapım projelerini tamamlayarak, öncelikli olarak ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz.

  Sahip olduğumuz insan gücü ve sermaye birikimini en etkin ve en verimli kullanmanın yolu Ar-Ge çalışmalarıyla yerli ve milli üretimden geçmektedir. Yeni dönemdeki projelerimizi gerçekleştirirken hedefimiz ağırlıklı olarak Ar-Ge, yerli ve milli üretim çalışmalarına yoğunlaşmak olacaktır.

  Bu hedefler dikkate alınarak hazırlanan ve bizlere yol haritası olacak 2019-2023 dönemini kapsayan Stratejik Planının hayırlı olmasını diliyorum.

  Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen paydaşlarımıza ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu planın Teşekkülümüzü ve sektörümüzü bugünkünden çok daha ileriye taşıyacağına gönülden inanıyorum.

  Ali İhsan UYGUN

  TCDD Genel Müdürü

 • A1- Ulusal Demiryolu Ağını Geliştirmek ve Genişletmek

  A2- Altyapı İşletmeciliğinin Güvenli, Kesintisiz ve Konforlu Olarak Sürdürülmesini Sağlamak

  A3- Ulusal Demiryolu Ağında Etkin Kapasite ile Emniyetli Trafik ve İstasyon Yönetimi Sağlamak

  A4- Demiryolu Altyapısının Diğer Ulaşım Sistemleri ile Bütünleşmesini Sağlamak

  A5- Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek ve Güçlendirmek

 • H1.1- Yüksek hızlı tren ağının tamamlanması amacıyla faaliyetteki hatlara ek 1.900 km YHT (Yüksek Hızlı Tren) hattının yapımı tamamlanarak hizmete sunulacaktır.

  H1.2- Yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği 2.028 km Hızlı Tren hattı ile 228 km konvansiyonel hattın yapımı tamamlanacaktır.

  H1.3- Alternatif finansman modelleri kullanılarak YHT (284 km Yüksek Hızlı Tren) ve HT (4.488 km Hızlı Tren) hatlarının yapımına başlanacaktır.

  H1.4- Şebekenin ihtiyaç duyulan hatlarında elektrifikasyon (3.318 km) ve sinyalizasyon (3.019 km) çalışmaları tamamlanacaktır.

  H1.5- Mevcut hat kapasitesinin artırılması, trafik sıkışıklığı ile tehirlerin azaltılması, enerji ve personel tasarrufunun sağlanması amacıyla yük taşımacılığının yoğun olduğu hat kesimlerinde önceliklerine göre sayding yapımı ve istasyon yolu uzatılması çalışmaları yapılacaktır.

  H2.1- Demiryolu hatlarındaki bakım ve onarımların etkin olarak uygulanması ile makine ve işgücü verimliliğinin artırılması amacıyla mevcut altyapının sayısallaştırılması ve tüm taşınmaz varlıkları ile birlikte coğrafi bilgi sistemine (CBS) aktarılması tamamlanacaktır.

  H2.2- Geçiş güvenliğinin sağlanması amacıyla hemzemin geçitler “Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmelik” maddelerine uygun hale getirilecektir.

  H2.3- Bakım maliyetlerinin azaltılması amacıyla demiryolu altyapı ağında planlı bakım yönetim sistemi kurulacaktır.

  H2.4- Şebekenin istasyon yolu düzenlemelerini de içeren toplam 733 km yol yenilemesi tamamlanacaktır.

  H2.5- Demiryolu bakım birimlerinin mobilizasyonu tamamlanacak, mevcut yol ölçüm ve bakım makine filosu geliştirilecek ve modernize edilecektir.

  H3.1- Demiryolu ağında gerçekleşebilecek altyapı kaynaklı kazalar azaltılacaktır. HEDEF 3.2 Hat kapasitelerinin tam olarak kullanılabilmesi amacıyla kapasite tahsis planına uygun tren planlaması yapılacak, yapım/bakım işleri trafik planlaması ile koordine edilecektir.

  H3.3- 8 adet kumanda merkezinin 1. ve 2. Bölge Müdürlüğü merkezinde toplanması ve kumanda merkezlerinde yer alacak kamera sistemlerinin bütün hatlara yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

  H3.4- “Engelsiz Demiryolu Projesi” kapsamında gar ve istasyonlarımız herkes için erişilebilir hale getirilecektir.

  H4.1- Limanlar ve Van Gölü Feribot İşletmesindeki karayolu ve demiryolu bağlantılarının güçlendirilmesine yönelik yatırımların tamamlanmasıyla elleçleme miktarı %25 oranında artırılacaktır.

  H4.2- Lojistik Master Plan çerçevesinde 9 adet lojistik merkezin yapımı tamamlanacaktır.

  H4.3- OSB’lere, serbest bölge ve büyük fabrikalara iltisak hatları (15 adet) yapımı tamamlanacaktır.

  H5.1- Demiryolu altyapı işletmeciliği alanında çalışanların niteliklerinin artırılması amacıyla; mesleki ve teknik eğitim programları uygulanacak, emniyet kritik unvanlarda çalışanların belgelendirilmeleri sağlanacaktır.

  H5.2- Plan dönemi içerisinde Teşekkülümüzde Kalite Yönetim Sistemi kurulacak ve sertifikasyon süreci başlatılacaktır.

  H5.3- İç kontrol sistemi etkin bir şekilde uygulamaya geçirilecektir. HEDEF 5.4 Verimliliğin artırılması ve maliyetlerin azaltılması amacıyla Maliyet Muhasebesi sistemi etkin olarak uygulanacaktır.

  H5.5- Raylı sistemlere ait araç, makine ve malzemelerin yerli ve milli olarak üretilmesine ve belgelendirilmesine yönelik Ar-Ge ve teknoloji yatırımları üniversite, kamu ve özel sektör işbirliğiyle geliştirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.tcdd.gov.tr/

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]