T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)

Kurum misyonu

Müşterilerimiz için;

 • Sahibi olduğumuz demiryolu şebekesini ve araçlarını hizmete hazır tutmak,
 • Gerektiğinde yeni hatlar ve bağlantı hatları inşa etmek,
 • Tüm demiryolu trafiğini etkin bir şekilde yönetmek,
 • Diğer ulaşım sistemleri ile entegre, ekonomik, güvenli, konforlu, teknolojik ve çevreye duyarlı taşıma hizmeti sunmak.
Kurum vizyonu

Ulaştırma Sektöründe TCDD’nin teknolojik altyapısı ve etkin işletmeciliğiyle öncelikli tercih edilen bir marka olmasını sağlamak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Teşekkülümüzün 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı uygulaması tamamlanmıştır. Tamamlanan ilk planın ardından 2015-2019 dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır.

  Teşekkülümüz 2010-2014 Stratejik Plan döneminde yolcu taşımacılığında 2009 yılında başlattığı Ankara-Eskişehir YHT hizmetine Ankara-Konya ve Eskişehir-İstanbul güzergahlarını da ekleyerek YHT ağını artırmıştır. 2015-2019 plan döneminde Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir YHT projelerinin tamamlanması planlanmıştır.

  Konvansiyonel yolcu taşımacılığında ve yük taşımacılığında taşımacılık sektörü içindeki payımızı artırabilmek amacıyla yeni hızlı tren hatları, elektrifikasyon ve sinyalizasyon projeleri hazırlanarak uygulamaya başlanmış, lojistik merkezler, iltisak hattı yapımları, çeken ve çekilen araç parkının modernize edilmesi, yol bakımları vs. faaliyetler aksatılmadan yürütülmeye gayret edilmiştir. 2015-2019 plan döneminde YHT hatları haricinde 1.250 km hızlı ve konvansiyonel yeni demiryolu hattının yapımı, 3.069 km sinyalizasyon tesisi ile 3.100 km elektrifikasyon tesisi yapımının tamamlanması planlanmştır.

  01 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6461 sayılı “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkındaki Kanun” gereği demiryolu altyapı işletmecisi olarak TCDD’nin yeniden yapılandırılması ile yük ve yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla demiryolu tren işletmecisi görevini yerine getirmek üzere TCDD’nin bağlı ortaklığı olarak “TCDD Taşımacılık A.Ş”nin kurulması çalışmalarına 2013 yılı Mayıs ayında başlanmıştır. 2016 yılının ilk yarısında yeniden yapılandırma çalışmaları tamamlanacaktır.

  2015-2019 döneminde Teşekkülümüzü hak ettiği noktaya taşıyacak en önemli araçlardan biri olan Stratejik Planın oluşturulması aşamasında emeği geçen tüm demiryolculara, değerli görüşlerini bizden esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.

  İsa APAYDIN
  GENEL MÜDÜR

 • A1- Güvenli, ekonomik, konforlu ve çevreye duyarlı demiryolu ulaşımına uygun altyapıyı oluşturarak, taşımacılık hizmeti sunmak

  A2- Etkin tren trafik yönetimin sağlanması

  A3- Kombine taşımacılığı geliştirmek ve demiryolu taşıma payını artırmak amacıyla ulaşım modları arasında etkin bir entegrasyon sağlamak

  A4- İktisadi Devlet Teşekkülü olan TCDD’nin mali yapısının güçlendirilmesi

  A5- Demiryolu sektörünü yerlileştirmek için AR-GE çalışmalarına devam etmek

  A6- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

 • Hedef 1.1. Plan döneminde mevcut hatlarımızı iyileştirmek amacıyla 2.672 km yol yenilemesi gerçekleştirmek.

  Hedef 1.2. Plan döneminde 1.250 km yeni demiryolu yapımını tamamlamak, 3.076 km yeni demiryolu yapımına devam etmek

  Hedef 1.3. Hat kapasitesini artıracak olan modernizasyon yatırımlarından 3.069 km’lik sinyalizasyon ve telekomünikasyon tesislerinin yapımını tamamlamak, 415 km’lik sinyalizasyon ve telekomünikasyon tesislerinin yapımına devam etmek.

  Hedef 1.4. Hat kapasitesini artıracak olan modernizasyon yatırımlarından 3.100 km’lik elektrifikasyon tesislerinin yapımını plan döneminde tamamlamak.

  Hedef 1.5. Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren projelerini tamamlamak, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren projesinin yapımına başlamak.

  Hedef 1.6. Çekilen araç parkına 3.000 adet yük vagonu dahil etmek.

  Hedef 1.7. Çeken araçların cer gücüne 53 elektrikli lokomotif, 10 dizel anahat lokomotifi, 50 adet dizel manevra lokomotifi, 124 araç DMU, 53 adet Yüksek Hızlı Tren Seti ilave etmek.

  Hedef 2.1. 2017 yılı sonuna kadar YHT‘ler İçin Tren Planlama, Projelendirme ve İzleme Sistemleri ile Merkezileştirilmiş Trafik Yönetim Sistemi’ni kurmak.

  Hedef 3.1. 10 adet lojistik merkezi işletmeye almak.

  Hedef 3.2. 20 adet iltisak hattı bağlantısı sağlamak.

  Hedef 3.3. Van Gölü geçişindeki sıkıntıları giderecek 2 adet feribot teminini gerçekleştirmek.

  Hedef 3.4. Yük taşımacılığında kapıdan kapıya taşımacılık yöntemine 2018 yılında geçmek.

  Hedef 4.1. Hatlar için maliyet muhasebesi uygulamasına geçmek.

  Hedef 4.2. Yolcu taşımacılığında ticari olmayan indirimlerin TCDD üzerinde oluşan finansman yükünün ilgili kamu kurumlarınca karşılanması amacıyla girişimde bulunmak.

  Hedef 5.1. Tasarımı ve teknolojisi ülkemize ait yeni nesil demiryolu araçlarının üretilmesine yönelik MİLLİ TREN Projesi çalışmalarını yürütmek.

  Hedef 6.1. Tüm çalışanları kapsayan iş sağlığı ve güvenliği yazılım ve takip sistemi oluşturmak.

  Hedef 6.2. Demiryolu sektöründe çalışan personelin daha etkin ve verimli çalışması için niteliklerini geliştirmek.

  Hedef 6.3. Teşekkülümüzde iç kontrol sistemini uygulamaya geçirmek.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.tcdd.gov.tr/

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]