Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)

Kurum misyonu

Elektriğin kaliteli, sürekli, güvenilir, çevreye duyarlı, ekonomik ve elektrik piyasasına uygun olarak iletimini sağlayacak güçlü bir iletim sisteminin planlanması, tesis edilmesi, her türlü coğrafya ve iklim koşulu altında bakımı ve işletilmesi.

Kurum vizyonu

Bölgesinde güçlü bir elektrik enerjisi koridoru oluşturan, Avrupa elektrik piyasalarına entegrasyonu sağlamış, bağımsız, güçlü ve alanında yönlendirici bir kuruluş olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Günlük yaşantının ayrılmaz bir parçasını oluşturan enerji, ülkelerin sosyo-ekonomik yapıları içerisindeki yerini ve önemini korurken, enerjinin önemli bir bileşenini oluşturan elektrik enerjisi depolanamayan canlı yapısı ile ağırlığını giderek artan bir oranda geliştirmektedir. Elektrik enerjisi yaşamın ve sanayinin vazgeçilmez unsurlarından olup, elektrik talebinin zamanında, sürekli, ekonomik ve kaliteli bir şekilde karşılanması önem arz etmektedir.  

  Ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu enerjinin, sürekli, güvenli ve düşük maliyetli temin edilmesi ve bu talebin karşılanırken enerjinin üretildiği noktadan iletim hatları üzerinden alıcısına ulaştığı noktaya kadar her safhasında verimli ve tasarruflu kullanılması, elektrik piyasasının sağlıklı işletilebilmesi bakımından sistem işleticisinin başlıca hedefi olarak benimsenmiştir. Türkiye Elektrik İletim Sisteminin operatörü olarak TEİAŞ elektrik piyasasında önemli bir görev üstlenmektedir.

  Dünya elektrik piyasalarındaki gelişmelere de paralel olarak, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik piyasası oluşturulması yolunda yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede daha işlevsel bir elektrik piyasası için, elektrikteki arz ve fiyat dalgalanmalarını önlemek, piyasada şeffaflığı sağlamak, risk yönetimini gerçekleştirebilmek, ekonomik büyümeyi güvence altına alabilmek üzere Enerji Borsası oluşturabilmek üzere Enerji Piyasası İşletmeleri A.Ş. (EPİAŞ) kurulmuştur. Türkiye enterkonnekte sisteminin, Avrupa elektrik sistemine (ENTSO-E) bağlanması ile elektrik frekansı çok daha stabil hale gelmiş, arz güvenliği desteklenmiş ve Türkiye Elektrik Piyasası katılımcılarının Avrupa iç elektrik pazarına (IEM) erişim imkanı sağlanmıştır.

  Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklarının 2014 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman programının 23’üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Stratejik Planları Kalkınma Bakanlığınca uygun görülen Kamu İktisadi Teşebbüsleri, söz konusu planlarda yer alan Vizyon, Stratejik amaç, Hedef ve Performans göstergelerine ulaşmak için Stratejik Planlarını hazırlarlar” hükmüne yer verilmiştir. Bu doğrultuda TEİAŞ’a stratejik planın hazırlanması, planda belirlenen hedeflere ulaşılması ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ile halkın refahının arttırılmasına katkılarından dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.

  Taner YILDIZ
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 • A1- Artan üretim ve tüketim kapasitesiyle eş zamanlı olarak kaliteli, güvenli ve sürekli işletilebilen bir iletim sistemini planlamak ve tesisini sağlamak.

  A2- Ülkemizi bölgesinde uluslararası bir elektrik enerjisi  koridoru haline getirmek.

  A3- Elektrik iletim sisteminin emre amadeliğine yönelik yöntem ve araçları geliştirmek.

  A4- Elektrik piyasası kanunu çerçevesinde elektrik iletim sistemini ekonomik, kaliteli, şeffaf ve izlenebilir bir şekilde işletmek.

  A5- Ar-Ge odaklı yenilikçilik (inovasyon) faaliyetlerinde kurumsal kapasite ve etkinliği artırmak.

  A6- Bilgi teknolojileri, iletişim ve scada/ems sistemlerini güçlendirmek ve yaygınlaştırmak.

  A7- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve kurumsal etkinliği artırmak.

 • H1.1- Yeni RES, GES ve HES üretimlerinin iletim sistemine güvenilir bir şekilde aktarımının sağlanması için toplamda 2500 km hat ve 32 adet TM’nin TEİAŞ tarafından ihalesinin yapılması ve bağlantı anlaşması kapsamında kullanıcılar tarafından tesisinin gerçekleşmesi sağlanacaktır.

  H1.2- Yeni TES (Nükleer, yerli kömür, ithal kömür ve doğalgaz) üretimlerinin iletim sistemine güvenilir bir şekilde aktarımının sağlanması için toplamda 2500 km hat ve 2 adet TM’nin TEİAŞ tarafından ihalesinin yapılması ve bağlantı anlaşması kapsamında kullanıcılar tarafından tesisinin gerçekleşmesi sağlanacaktır.

  H1.3- Artan elektrik enerjisi talebinin kaliteli ve güvenilir bir şekilde karşılanması için toplamda 5000 km hat ve 116 adet TM’nin TEİAŞ tarafından ihalesinin yapılması ve bağlantı anlaşması kapsamında kullanıcılar tarafından tesisinin gerçekleşmesi sağlanacaktır.

  H1.4- Şehir merkezlerinde mevcut ve yeni yapılacak Trafo Merkezlerinin fiziksel olarak daha az alan kullanılacak şekilde tasarlanması sağlanacaktır.

  H2.1- Avrupa bağlantıları dışındaki enterkoneksiyon hatları üzerine 2019 yılına kadar 1 adet DC Back to Back tesis edilecek ve 2 adet DC Back to Back projelendirilecektir.

  H2.2- 2019 yılı sonuna kadar 2 adet yeni enterkoneksiyon hat tesis edilecektir.

  H3.1- Trafo başına düşen yıllık ortalama açma sayısının 1’in altında olmasını sağlamak için toplam 4000 adet yeni nesil röle ve mevcut trafolarımıza 250 adet Uzaktan Trafo İzleme Sistemi temin edilecektir.

  H3.2- İletim sistemimizdeki Enerji İletim Hatlarına ait arıza endeksinin değeri her yıl 0,2 birim düşürülecektir.

  H3.3- Hızla gelişen iletim sistemimizin sağlıklı işletilmesi ve artan güç taleplerini karşılamak için 182 adet oto trafo ve güç trafosu temin edilecektir.

  H3.4- Sistem açısından kritik öneme sahip Enerji İletim Hatları ve Trafo Merkezlerinde enerji kesintisi yapılmadan canlı bakım yapılması için 5 adet hat ve 5 adet trafo bakım ekibi oluşturulacaktır.

  H3.5- Gaz İzoleli Trafo Merkezlerinin bakımlarının yapılması ve arızalarının giderilmesi faaliyetlerinin tamamı Teşekkülümüz ekipleri tarafından gerçekleştirilecektir.

  H3.6- Milli Güç Kalitesi Sistemi ölçüm noktalarının tüm iletim sistemini kapsayacak şekilde genişletilmesi için 600 adet yeni Güç Kalitesi Çözümleyicisi (GKÇ) temin edilecektir.

  H4.1- Yan Hizmetler Piyasası ve gerekli izleme kontrol mekanizmalarının gelişen sistem koşulları ile paralel bir şekilde işletilmesi için yan hizmetlerin tamamı 2019 yılı sonuna kadar temin edilecektir.

  H5.1- Güç Sistemleri Enstitüsü kurulumuna yönelik gerekli çalışmalar 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

  H5.2- Enerji iletim hatları koridorlarının daha verimli kullanımına yönelik yeni direk tasarımlarının gerçekleştirilmesi için 1 adet Direk Test Merkezi tesis edilecektir.

  H5.3- Yeni FACTS (SSSC, IPFC, UPFC ve TCPST ) sistemlerinin kullanımına yönelik etüt ve planlama çalışmaları 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

  H5.4- Yerli DC Back to Back tesisi 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

  H5.5- Güç kalitesi ölçüm cihazlarının kalibrasyonu 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

  H5.6- Elektronik Laboratuvarı akreditasyonunun sağlanması için Akredite Kalibrasyon Laboratuvarı 2016 yılı sonuna kadar tesis edilecektir.

  H5.7- Milli Enerji Gözlem ve Yönetim Sistemi (Milli SCADA) prototip ve pilot çalışmaları 2017 yılı sonuna kadar bitirilecektir.

  H5.8- Sekonder Frekans Kontrolü (SFK) için rezerv kapasite oluşturmada İhale Mekanizması 2016 yılı sonunda devreye alınacaktır.

  H5.9- Sekonder Reaktif Güç Kontrol Sistemi tasarımı 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

  H5.10- Özel Koruma Sistemi geliştirilmesi 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

  H5.11- Yük Tevzi Bilgi Sistemi geliştirilerek sistem işletmeciliğinde etkin bir şekilde kullanılacak ve diğer bilgi sistemleri ile entegrasyonu sağlanacaktır.

  H5.12- Türkiye Elektrik İletim Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısı kurulacaktır.

  H.6.1- Ulusal elektrik sisteminin daha güvenilir bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla Teşekkülümüz iletişim sistemleri güçlendirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.

  H6.2- Ulusal elektrik sisteminin gerçek-zamanlı bilgilerle güvenilir bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla SCADA/EMS sistemleri güçlendirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.

  H6.3- Trafo merkezlerinde bilişim altyapısı kurulacak ve merkez bilişim sistemleri için bilgi güvenliği sertifikası alınacaktır.

  H7.1- İnsan kaynakları yönetimi, Teşekkülün misyonunu gerçekleştirme yönünde geliştirilecektir.

  H7.2- Eğitim Yönetimi Çerçevesi stratejik bakış açısıyla yeniden çizilecektir.

  H7.3- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanacaktır.

  H7.4- Mevcut Kurumsal Bilgi Yönetim Uygulamaları Kurumsal Bilgi Sistemleri Otomasyonuna dönüştürülecektir. (Karar Destek Sistemi)

  H7.5- Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri etkin hale getirilecektir.

  H7.6- Kalite Güvencesi Alt Sistemi 2017 yılı sonuna kadar kurulacaktır.

  H7.7- İç Kontrol Sistemi 2016 yılı sonuna kadar kurularak işletilecektir.

  H7.8- Klasik yönetim anlayışından Yönetişim anlayışına 2017 yılı sonuna kadar geçilecektir.

  H7.9- İş ve işlem süreçleri belirlenerek Süreç Yönetimi ve Süreçlerle Yönetim anlayışına 2016 yılı sonuna kadar geçilecektir.

  H7.10- Kurumsal iç ve dış iletişime dair mekanizma kurulup 2018 yılı sonuna kadar hayata geçirilecektir.

  H7.11- Proaktif Risk Yönetim Sistemine 2016 yılı sonuna kadar geçilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

   Henüz eklenmemiş
 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.teias.gov.tr/

İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA (06490)

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]