Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)

Kurum misyonu

Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak üzere; linyit, asfaltit, bitümlü şeyl, turba gibi enerji hammaddelerini etkin ve verimli bir şekilde aramak, üretmek, temiz kömür teknolojilerine uygun olarak kullanımlarını sağlamak ve stratejik öneme sahip ikincil ürünleri elde etmektir

Kurum vizyonu

Kömür endüstrisinde uluslararası rekabet edebilirliği olan bir kuruluş olmak

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizin enerji arzında dışa bağımlılığını azaltma amacı doğrultusunda, yerli kömür kaynaklarımızın aranması ve üretilmesine yönelik çalışmalar tabii kaynaklara ilişkin ulusal politikalarımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

  Bakanlığımız ilgili kuruluşu olan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü, Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak üzere; linyit, asfaltit, bitümlü şeyl, turba gibi enerji hammaddelerini etkin ve verimli bir şekilde aramak, üretmek, temiz kömür teknolojilerine uygun olarak kullanımlarını sağlamak ve stratejik öneme sahip ikincil ürünleri elde etmek temel amacı çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir.

  Artan enerji ihtiyacının karşılanmasında, yerli linyitlerimizin gerek elektrik enerjisi üretimi amaçlı gerekse ısınma ve sanayide kullanımının artırılması, enerji güvenliğinin yanında ekonomiye katkı sağlaması bakımından da büyük önem taşımaktadır.

  Ancak; gelişen çevre bilinci ve yaptırımlar paralelinde kömür kalitesine en uygun, maliyet etkin, daha temiz, verimli ve çevreye uyumlu teknolojilerin belirlenip kullanılması yolu ile çevreye zararlı emisyonların azaltılması zorunluluk arz etmektedir. Dünyada temiz kömür teknolojileri alanında ortaya çıkan olumlu gelişmeler, kömür yakma teknolojilerindeki hızlı gelişim, kömür madenciliğindeki teknolojik gelişmeler, dünyada petrol ve doğalgaz rezervlerinin hızla tükenmesi, buna karşın ülkemizin zengin linyit rezervlerine sahip olması ve yapılacak aramalar ile yeni kömür yataklarının bulunup geliştirilmesi fırsatları düşünüldüğünde; TKİ’nin bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesi durumunda, gelecek yıllarda ülkemiz enerji güvenliği ve ekonomisine sağlayacağı katkı artarak devam edecektir.

  Kömürden yararlanmada, bilimsel yöntemler kullanılmak sureti ile yapılacak Ar-Ge çalışmaları ile kömürün zenginleştirilmesinin yanında, kömürün gerek termik santrallerde gerekse ısınma ve sanayide verimli ve çevreye en az zararla kullanımına yönelik araştırmalarda bulunmayı stratejik birer husus olarak görmekteyiz.

  TKİ Genel Müdürlüğü, ülkemizde kömür üretimi ve kullanımı alanlarında, kuruluşundan itibaren önemli görevler üstlenmiş olup, bundan sonra da bu alanlardaki çalışmalarını geliştirerek sürdürmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, stratejik planlama çalışması, söz konusu hedefe ulaşabilmek bakımından Kuruluşumuza önemli bir fırsat sağlamıştır.

  TKİ, üretim ve satışlarını artırmaya yönelik proje ve faaliyetlerini geliştirme ve gerçekleştirme yönündeki çabalarını dönem süresince artırarak sürdürecektir. Söz konusu çalışmaların önemli bir boyutunu da özel sektörle yapılacak akılcı işbirlikleri oluşturmaktadır. Bu çerçevede, genel ekonomik yarar, sektörün genel etkinlik ve verimliliğinin artırılması yönündeki hedeflerin gerçekleştirilmesi, bu kapsamda Kuruluş tarafından işletilmeyen sahaların ruhsat devri yoluyla ekonomiye kazandırılması, özel sektörden hizmet alımı şeklindeki işbirliklerinin kurumsal yapıyı güçlendirici yönde sürdürülmesi stratejik önemdedir.

  TKİ Genel Müdürlüğü, 2019-2023 yıllarını kapsayan amaçlar çerçevesinde önümüzdeki beş yıla ilişkin hedeflerini belirlemiş ve izleyeceği stratejileri açıklığa kavuşturmuştur. Bu amaç ve hedeflerin, ulusal politikaların gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynayacağı ve ülkemiz kömür sektöründe, kuruluşundan bugüne kadar önemli görevler üstlenmiş olan TKİ’nin önümüzdeki yıllarda çok daha başarılı çalışmalara imza atacağı inancındayım.

  Uygulamaya konulan TKİ Genel Müdürlüğü 2019-2023 Dönemi Stratejik Planının ülkemiz ekonomisine en yüksek katkıyı sağlaması ve gelecek beş yıla ışık tutmasını temenni eder, planın hazırlanması aşamasında emeği geçen bütün yönetici ve çalışanlara teşekkür ederim.

  Fatih DÖNMEZ
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 • A1- Milli enerji ve maden politikaları kapsamında yerli kömür üretimini arttırarak, elektrik enerjisi, ısınma ve sanayi amaçlı tüketim paylarını yükselterek, pazarda kalıcı ve etkin olmak.

  A2- Kurumun tüm faaliyetlerinde verimliliği arttırmak.

  A3- Yerli kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek ve/veya stratejik öneme sahip ürünlerin elde edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine devam etmek.

  A4- Kurumsal yapıyı geliştirmek, güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak.

 • H1.1- Kurumun sahip olduğu kömür, asfaltit ve bitümlü şeyl kaynaklarının arttırılması için çalışmalar yapılacak, mevcut kaynaklara/rezervlere yönelik belirsizlikler giderilecektir.

  H1.2- Üretimin fayda-maliyet analizi yapılarak, en uygun seviyelerin belirlenmesi ve Kurumumuz uhdesinde bulunan üretimi henüz yapılmamış ruhsat sahalarının ekonomiye kazandırılması ile yerli kömür üretiminin arttırılmasına katkıda bulunulacaktır.

  H1.3- Pazar analizleri yapılarak yerli kömürün kalitesinin ve pazar payının arttırılmasına yönelik altyapı çalışmaları yapılacaktır.

  H2.1- Verimlilik projesi kapsamında verimlilik göstergeleri, ölçüm ve değerlendirme yöntemleri belirlenerek; maliyet kalemleri düşürülecek, karlılık arttırılacak.

  H2.2- Maliyet kalemlerinin düşürülmesi, dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla randımanı düşük makineler hizmet dışına alınacak ve makine ekipman parçalarında yerlileştirme yapılacaktır.

  H2.3- Tüm faaliyetlere ait veri ve hedef izlemelerinin elektronik ortamda geliştirilerek, analiz ve izleme sistemlerinin kurulması sağlanacaktır.

  H3.1- Yerli teknolojilerin geliştirilmesi ile katma değeri yüksek ve/veya stratejik önem arz eden Ar-Ge projelerine devam edilecektir.

  H3.2- Mevcut ve ileri teknolojiler ile kömür hazırlama ve zenginleştirme çalışmaları yapılacak, kalitenin ve verimin yükseltilmesi ile kömürün farklı alanlarda kullanımı araştırılacaktır.

  H3.3- Kömür üretiminin sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasına yönelik çevre ve sosyal algı ile ilgili bilimsel ve yenilikçi çalışmalar yapılacaktır.

  H4.1- Kurumsal yapının sürekli iyileştirme esaslı stratejik hedef ve eylemleri kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve güçlendirilmesi sağlanacaktır.

  H4.2- Kurumun faaliyet alanı ile ilgili başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere, yönetim sistem ve standartlarına uyum sağlanması ve/veya geliştirilmesi sağlanacaktır.

  H4.3- Kurumun yurtdışında kömür arama, üretim ve ülkeye getirilebilmesine ilişkin detaylı çalışmalar yapılarak yol haritası belirlenecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.tki.gov.tr/

Hipodrom Cad. No:12 Yenimahalle 06330 Ankara

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]