Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)

Kurum misyonu

Üretimden tüketime kadar olan zincirde başta hububat olmak üzere faaliyet alanındaki tarımsal ürün piyasalarını takip ederek üretici ve tüketiciyi korumaya yönelik düzenleyici tedbirler almak, afyon ve uyuşturucu maddelerle ilgili görevi yürütmek.

Kurum vizyonu

Faaliyet konularında tüm paydaşları gözeten, güvenilir, dinamik, yenilikçi, çevreci, ulaşılabilir, şeffaf uygulama ve kararları ile ulusal ve uluslararası alanda tarım sektörünün örnek ve önder kuruluşu olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizde kamuda stratejik planlamanın yasal altyapısı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile oluşturulmuştur. Stratejik planlama, bugünü analiz ederek geleceği tasarlamaya ve şekillendirmeye temel oluşturan bir bakış açısı ile amaç ve sonuç odaklı çabaların tümünü teşkil eder. Kurumlar, mevcut durum ve hedeflerini belirleyerek oluşturdukları bu stratejik planlarla karşı laşabilecekleri problemler ve bunlara karşı alacakları tedbirler konusunda öngörü sahibi olduğu müddetçe güçlü kurum hüviyetine kavuşurlar. Tarım politikalarının küresel ölçekte belirlendiği ve güvenli gıdaya erişimde kaygıların tümüyle giderilemediği bir dönemde yaşamaktayız. Bu durum, köklü kurumsal yapısı ve birikimiyle TMO’ya; buğday, mısır ve pirinç gibi stratejik öneme haiz tarımsal ürünlerle ilgili düzenleyici uygulamalara odaklanarak bu piyasaların güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi konusunda çok önemli sorumluluklar yüklemektedir. 2023 yılı hedeflerine odaklanmış ülkemizde TMO, bu doğrultuda toplumun ortak çıkarları için piyasa düzenleme konusunda problemler henüz ortaya çıkmadan gerekli tüm tedbirleri almaya yönelik bir yönetim anlayışı ile çalışarak piyasalara güven vermektedir. TMO’nun gelecek beş yıllık amaç ve hedeflerini içeren 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı’nın hazırlanma sürecinde görev alan çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Plan’ın ülkemiz tarımına hayırlı olmasını dilerim.

  Mehmet Mehdi EKER

  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

 • A1- İştigal konusu ürünlerle ilgili piyasalarda istikrarın sürdürülmesi.

  A2- Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi.

  A3- Gelişen teknolojinin etkin şekilde kullanılması.

  A4- Altyapının iyileştirilmesi.

  A5- Haşhaş faaliyetlerinde kârlılık ve verimliliğin arttırılması.

 • H1.1- Yurt içi hububat piyasa fiyatları TMO alım fiyatına göre +/- %25 bandında tutulacaktır

  H1.2- Öngörülemeyen durumlar için Olağanüstü Hâl Stoku (OHAL) dâhil yıllık en az 1,5 milyon ton buğday, 250 bin ton arpa, 150 bin ton mısır, 50 bin ton çeltik stoku tutulacaktır.

  H2.1- : Personel niteliği arttırılacaktır.

  H2.2- Çalışan personelin memnuniyeti arttırılacaktır.

  H2.3- Kurumun faaliyetlerinin etkin tanıtımı ve farkındalığın arttırılması sağlanacaktır.

  H2.4- Teşkilat yapısının etkinlik ve verimliliği arttırılacaktır.

  H3.1- Bilgi ve iletişim altyapısı yeni teknolojiye uyumlu hâle getirilecektir.

  H3.2- Haşhaş kapsülü alımı ve ürün takibinde gelişen teknolojiler kullanılacaktır.

  H3.3- Geriye dönük kurumsal dokümanların dijital ortamda arşivlenmesi sağlanacaktır.

  H3.4- Laboratuvarların modernizasyonu sağlanacak, analiz ve akredite deney sayısı arttırılacaktır.

  H4.1- İlave yeni depolar yapılarak açık yığınlarda depolama oranı azaltılacak ve mevcut tesisler rehabilite edilecektir.

  H4.2- Şehir merkezindeki depolama tesislerinin taşınması sağlanacaktır.

  H4.3- Çevre duyarlılığına yönelik yatırımların yapılması sağlanacaktır.

  H5.1- 2019 yılı sonuna kadar mevcut haşhaş kapsülündeki ortalama morfin oranı %0.41’ den %0.60’a çıkarılacaktır.

  H5.2- 2019 yılı sonuna kadar üretimi yapılan afyon alkaloidleri dışında tıbbi, bilimsel ve katma değeri yüksek yeni bir ürün üretim aşamasına getirilecektir.

  H5.3- AAF’nin yıllık haşhaş kapsülü işleme ve morfin üretim kapasitesi arttırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

   Henüz eklenmemiş
 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.tmo.gov.tr/

Müdafa Caddesi No:18 Bakanlıklar/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]