Kamu Denetçiliği Kurumu

Kurum misyonu

Etkin bir şikâyet mekanizmasıyla idarelerin hukuka ve hakkaniyete aykırı uygulamalarına karşı bireyi korumak ve kamu hizmetlerinin insan hakları ile iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde yürütülmesine katkı sağlamak

Kurum vizyonu

Hak arama kültürünün yaygın olduğu bir toplum ve hizmet standartlarının yüksek olduğu bir kamu yönetimi oluşmasında etkin rol oynamak

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Dünyada, kamu yönetimi alanındaki yeni gelişmeler ve eğilimler, halkın idareden kaynaklanan şikâyetlerini en aza indirecek yeni bir yönetim anlayışının geliştirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmış ve ülkemizde de bu ihtiyaca binaen Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur.

  2013 yılının Mart ayı itibarıyla şikâyet başvurularını almaya başlayan ve kısa zamanda kurumsallaşma anlamında önemli ilerlemeler kaydeden Kurumumuz, birey-devlet ilişkisinde yaşanan temel sorunlara dikkat çekmek ve başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere tüm kamuoyunu bilgilendirmek suretiyle “adalete hızlı erişimi sağlamak” ve “hak arama kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak” amacıyla faaliyette bulunmaktadır.

  Bu doğrultuda, etkin bir şikâyet mekanizmasıyla idarelerin hukuka ve hakkaniyete aykırı uygulamaları ile tutum ve davranışlarına karşı bireyi korumak ve kamu hizmetlerinin insan hakları ile iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde yürütülmesine katkı sağlamak misyonunu üstlenen Kurumumuz, uzun vadede hak arama kültürünün yaygın olduğu bir toplum ve hizmet standartlarının yüksek olduğu bir kamu yönetimi oluşmasında etkin bir rol oynamayı hedeflemektedir. Kurumumuz bu hedef doğrultusunda; idare ile bireyler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların öncelikle uzlaşma yoluyla çözümlenmesi için gerekli girişimlerde bulunmaya da büyük önem vermektedir.

  Kurumumuz, görev alanına giren konularda yapmış olduğu çalışmalar ve vermiş olduğu kararlarla; hukuk devleti içerisinde, katılımcı, etkin, verimli, şeffaf ve hesap verebilir kamu yönetim sisteminin oluşturulmasına katkıda bulunmaya çalışmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu da idarenin; etkin, verimli, şeffaf ve hesap verebilir yeni bir yönetim anlayışıyla hareket etmesi gerektiği ilkesini benimsemiş olup, Kurumumuz da 5018 sayılı Kanunla öngörülen stratejik yönetim anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmekte ve bu anlayışın tüm idarelerce uygulanmasının önemine inanmaktadır.

  Tüm bu hususlar dikkate alınarak, 2017-2021 yıllarını kapsayan ilk stratejik planımız hazırlanmış olup, stratejik planımızda belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda Kurumumuza düşen sorumlulukları gerçekleştireceğimizi ifade etmek isterim.

  Ayrıca, stratejik planımızın hazırlanma sürecinde görüş ve önerilerini bizimle paylaşan tüm paydaşlarımıza ve planın hazırlanma aşamasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder; planın ülkemize ve özellikle de kamu yönetim sistemimize olumlu katkılar sağlamasını temenni ederim.

  M. Nihat ÖMEROĞLU

  Kamu Başdenetçisi

   

 • A1- Hukuka ve Hakkaniyete Uygunluk Denetimi Yoluyla Adalete Hızlı Erişimi Sağlamak, Daha Fazla Değer Üretmek ve Etkinliği Artırmak

  A2- KDK’nın Kamu İdareleri Nezdinde Etkinliğini Artırmak

  A3- Tüm Paydaşlar Tarafından Bilinirliği ve Ulaşılabilirliği Artırmak

  A4- Kurumsal Yapılanmanın Güçlendirilmesini Sağlamak

 • H1.1- Şikâyetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde alınmasını sağlamak

  H1.2- Şikâyetlerin etkin bir şekilde incelenmesi, sonuçlandırılması ve takibinin yapılması için bilgi temelli bir sistem geliştirmek

  H2.1- Kurumun kararlarının etkinliğini artırmak

  H2.2- Yıllık ve özel raporların daha etkili bir hale getirmek için iyileştirme ve geliştirmeler yapmak

  H2.3- KDK’nın etkinliğini artıracak yasal altyapıya ilişkin öneriler geliştirmek ve girişimlerde bulunmak

  H3.1- Bireylere yönelik tanıtım ve iletişim stratejisini geliştirmek

  H3.2- Yabancılar ile dezavantajlı gruplara yönelik tanıtım ve iletişim stratejisi geliştirmek

  H3.3- Kamu kurumlarına yönelik tanıtım ve iletişim stratejisini geliştirmek

  H3.4- STK’lara yönelik tanıtım ve iletişim stratejisini geliştirmek

  H3.5- Medya kuruluşlarına ve sosyal medyaya yönelik tanıtım ve iletişim stratejisini geliştirmek

  H3.6- Paydaşlar nezdinde KDK’nın algısını güçlendirici mekanizmalar oluşturmak ve geliştirmek

  H4.1- Etkin bir insan kaynakları sistemini oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak

  H4.2- Kurumsal kimliğin ve kültürün geliştirilmesini sağlamak

  H4.3- Kurumun bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirmek ve Kurumun mevcut bilgi sistemlerinin ilgili diğer bilişim sistemlerine entegrasyonunu sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Kamu Denetçiliği Kurumu faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

https://www.ombudsman.gov.tr/

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Kamu Denetçiliği Kurumu stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]