Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Kurum misyonu

Halk sağlığı risklerini önlemek amacıyla uluslararası standartlarda sağlık denetimi yapmak ve küresel düzeyde sağlık hizmeti sunmak

Kurum vizyonu

Sağlık odaklı hizmet ve denetim anlayışı ile uluslararası alanda norm belirleyen sağlık otoritesi olmak

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörüldüğü üzere, kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmakta; stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptayarak faaliyetlerini sürdürmekte ve önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda izleme ve değerlendirme yapmaktadır.

  Dünyada olduğu gibi ülkemizde de değişimin hızlanması ve yoğunlaşması, bilgi ve iletişim toplumu şartlarında rekabetin artması, stratejik yönetim anlayışını her geçen gün daha fazla önemli kılmaktadır.

  Stratejik yönetim anlayışının yerleştirilmesi kararlılığıyla tüm sorumluluk alanımızı kapsayan stratejik planlama ve bu doğrultuda faaliyetlerin sürdürülmesi ve denetimi çalışmaları, Bakanlığımızın tüm birimlerini kapsayacak şekilde sürdürülmektedir.

  Bakanlığımıza bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, bu alanda öncü olan birimlerimizden biri olmuştur. Görevleri uluslararası antlaşmalar ve ulusal mevzuatla belirlenmiş olan Genel Müdürlüğümüz, 2019- 2023 dönemini kapsayan beşinci Stratejik Planını hazırlamıştır.

  Genel Müdürlüğümüz, hudut ve sahillerimizin halk sağlığı açısından güvenliğinin sağlanması, seyahat sağlığı ve gemiadamları sağlığı hizmetleri yanında gemi sağlık denetimleri hizmeti ve Tele Sağlık hizmetleri alanlarında önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir. Sağlıkta Dönüşüm Programının uygulamaya başlanmasını takiben, kaynaklarını sağlık sistemimizin ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapılarına yönlendirerek halk sağlığını koruyucu hizmetlerin yanında sağlık hizmet sunumunun modernleşmesine de önemli katkılar sunmuştur.

  Halk sağlığı risklerini önlemek amacıyla geliştirilen stratejiler doğrultusunda etkililik ve verimliliğe dayalı başarı ve sonuç odaklı hizmet sunma anlayışı ile planlarını yapan, uygulayan ve denetleyen Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 2019-2023 yılları arasında gerçekleştireceği proje, hedef ve faaliyetlerini kapsayan Stratejik Planının hazırlanmasında sorumluluk üstlenen, çalışmalarda emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve katkı sunan paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

  Dr. Fahrettin KOCA

  Sağlık Bakanı

 • A1- Uluslararası giriş noktalarında halk sağlığı risklerine yönelik kapasiteleri geliştirmek

  A2- Bireyleri uluslararası seyahatle ilgili sağlık risklerinden koruyarak toplum sağlığına katkıda bulunmak

  A3- Gemiadamlarına verilen sağlık hizmetini geliştirmek

  A4- Paydaş odaklı hizmet anlayışını geliştirerek kurum tanınırlığını ve etkinliğini arttırmak

 • H1.1- Belirlenmiş on üç giriş noktasına ilave olarak on beş giriş noktasında daha halk sağlığı risklerine karşı kapasiteleri artırmak

  H1.2- Halk sağlığı risklerine karşı on beş giriş noktasında artırılmış olan kapasiteleri sürdürmek

  H2.1- Seyahat sağlığı hizmetinin kalitesini artırmak

  H2.2- Seyahat sağlığı hizmetinin tanınırlığını ve memnuniyet düzeyini artırmak

  H3.1- Gemiadamlarına verilen uluslararası nitelikte sağlık yoklama belgelendirme hizmet sunumunu kolaylaştırmak, yaygınlaştırmak ve kalitesini artırmak

  H3.2- Gemiadamlarının sağlığına katkıda bulunmak

  H3.3- Tele Sağlık hizmet sunumunun kalitesini ve tanınırlığını artırmak

  H4.1- Ülkemiz sağlık hizmetleri alt yapısının ve kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamak

  H4.2- İç ve dış paydaşların görüş ve önerilerini önemseyen katılımcı bir yönetim anlayışı geliştirmek

  H4.3- Sağlık İşlemleri ile ilgili teknolojik altyapıyı geliştirmek

  H4.4- İç Kontrol Sisteminin kurulmasını sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.hssgm.gov.tr/

Kemankeş Cad., Karamustafapaşa Sok., No: 21,
Karaköy, Beyoğlu/İSTANBUL

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]