Türk Patent ve Marka Kurumu

Kurum misyonu

Sınai mülkiyet bilincini toplumun bütün kesimlerinde artırarak, sınai mülkiyet haklarının etkin korunmasına ve ticarileştirilmesine katkı sağlayarak ve uluslararası platformlarda etkin rol oynayarak Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişimine hizmet etmek.

Kurum vizyonu

Türkiye’nin fikri sermayesinin ve yenilik kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayan, sınai mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası politikalara yön veren bir kurum olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • BAKAN SUNUŞU

  Bilginin değere dönüşüm sürecinde stratejik konumda yer alan sınai mülkiyet hakları, uluslararası rekabetin önemli araçlarından birisidir. Türkiye’nin yenilik ekosisteminin tüm bileşenlerine yönelik bütüncül politikalar uygulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sınai mülkiyet haklarını bu ekosistemin temel çıktılarından biri olarak görmektedir. Ülkemiz genç ve dinamik insan kaynağıyla, sayıları ve nitelikleri günden güne artan üniversiteleriyle, Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle sınai mülkiyet alanında büyük potansiyele sahiptir. Son 17 yılda sınai mülkiyet alanında imza attığımız çalışmalar, başvuru ve tescil sayılarına da yansıdı. Başvuru sayılarındaki düzenli artışlarla birlikte bugün geldiğimiz noktada Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı verilerine göre Türkiye, yerli patent başvurularında dünyada 14’üncü, marka başvurularında 8’inci ve tasarım başvurularında ise 5’inci sıradadır. Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olan Türk Patent ve Marka Kurumu, Türk Sınai Mülkiyet Sistemi içerisinde birçok önemli ve kritik görevi yerine getirmektedir. Bu sistemin tüm unsurlarıyla birlikte uyum ve dinamizm içerisinde işlemesi, Türk Patent ve Marka Kurumunun yürüteceği faaliyetlerle doğrudan ilişkilidir. Kurum, 2016 yılında Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı nezdinde “Uluslararası Araştırma ve İnceleme Otoritesi” olarak atanmıştır. Böylece uluslararası düzeyde hizmet verme imkânına kavuşurken, farklı sorumlulukları da yüklenmiştir. Sınai mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası politikalara yön veren bir kurum olma vizyonuyla hazırlanan 2019-2023 Stratejik Planının, önümüzdeki beş yıllık süreçte Türkiye’nin fikri sermayesinin gelişimine katkılar sağlamasını temenni eder, Planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim.                        

                                                                                                   Mustafa VARANK

                                                                                            Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 • Amaç 1 Sınai mülkiyet haklarına ilişkin hizmetleri kaliteli, etkin ve hızlı bir biçimde yürütmek

  Amaç 2- Ülke genelinde sınai mülkiyet bilincini ve bilgi düzeyini artırmak

  Amaç 3- Sınai mülkiyetin ekonomik faydaya dönüşmesine katkı sağlamak

  Amaç 4- Sınai mülkiyet konusunda ülkemizde yönlendirici ve uluslararası alanda etkin olmak

  Amaç 5- Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek

 • Hedef 1.1: Kurumun sunduğu hizmetlerde vatandaş memnuniyeti artırılacaktır.
  Hedef 1.2: Kurum kararlarının uluslararası uygulamalara ve yargı içtihatlarına uyumu artırılacaktır.
  Hedef 1.3: Kurumun elektronik başvuru ve bilgi erişim sistemleri güçlendirilecektir.
  Hedef 2.1: Toplumun her kesiminde sınai mülkiyet farkındalığı oluşturulacaktır.
  Hedef 2.2: KOBİ’lerin yenilik ve sınai mülkiyet kapasitesinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.
  Hedef 2.3: Sınai mülkiyet alanında eğitim faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar yürütülecektir.
  Hedef 3.1: Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda milli teknolojilerin geliştirilmesi ve yerlileştirme çalışmalarına katkı sağlanacaktır.
  Hedef 3.2: Yerli firmaların markalarının ve diğer sınai mülkiyet haklarının uluslararası düzeyde korunmasına katkı sağlanacaktır.
  Hedef 3.3: Coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının kalkınmadaki etkisinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.
  Hedef 3.4: Özgün tasarımların oluşturulmasına ve ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlanacaktır.
  Hedef 3.5: Türkiye’nin sınai mülkiyet portföyünün ticari değere dönüştürülmesine katkı sağlanacaktır.
  Hedef 4.1: Kurumun uluslararası patent araştırma ve inceleme otoritesi olarak kurumsal kapasitesi ve etkinliği artırılacaktır.
  Hedef 4.2: Sınai mülkiyet paydaşlarıyla işbirliği güçlendirilecektir.
  Hedef 4.3: Uluslararası alanda sınai mülkiyetle ilgili konular takip edilerek ülkemizin bu alandaki etkinliği artırılacaktır. Amaç 5- Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek
  Hedef 5.1: Kurumun insan kaynakları alt yapısı güçlendirilecektir.
  Hedef 5.2: Kurumun teknolojik alt yapısı güçlendirilecektir.
  Hedef 5.3: Kurumun fiziki alt yapısı güçlendirilecektir.
  Hedef 5.4: Kurumda planlı ve koordineli çalışma kültürü geliştirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Türk Patent ve Marka Kurumu faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/

Hipodrom Caddesi, No: 115, 06330, Yenimahalle/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Türk Patent ve Marka Kurumu stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]