Ankara Üniversitesi

Kurum misyonu

Ankara Üniversitesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma sorumluluğu ile;

 • eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi,
 • bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözeten, disiplinlerarası araştırmalar yapmayı,
 • sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten yaşadığı kentin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı

görev edinmiştir.

Kurum vizyonu

Nitelikli araştırmalar yapan, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ankara Üniversitesi bugün 200 bini aşan mezunu, 60 bine yakın öğrencisi, sahip olduğu fakülteler, enstitüler, meslek yüksekokul ve merkezleri, üç eğitim, araştırma ve uygulama hastanesi ile 4 bine yakın akademik kadrosu, 5 bine yakın idari kadrosuyla Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden bir tanesidir.

  Türkiye’de kamu üniversitelerinin sayısı son 10 yıllık dönemde 53’ten 104’e,  öğrenci sayısı 1,2 milyondan 2,4 milyona çıkmıştır. Eğitim harcamaları dışında sağlık sektörüne ilişkin harcamalar da eklendiğinde kamu üniversitelerin kullandığı kaynağın büyüklüğü GSYH’nın % 1,5’ine yaklaşmıştır. Gerek Türkiye’nin gelecekte rekabet gücünün artması gerekse üniversitelere ayrılan kamu kaynağının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması açısından üniversitelerin mali yönetimi bugün geçmişten daha fazla önemli bir konu haline gelmiştir. Nitekim Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Plan döneminde yükseköğretime olacak talep artışını karşılamak üzere, yükseköğretim okullaşma oranının yüzde 47’ler den yüzde 55’e ulaşmasını öngörmektedir. Bunun anlamı, izleyen beş yıllık dönemde üniversite öğrenimi gören öğrencilerin sayısında yaklaşık olarak ilave 600 bin kişilik bir artış demektir. Bu ise toplam öğrenci sayısının 3,3 milyona ulaşması anlamına gelmektedir.

  Kalkınma planı, yükseköğretim sisteminin, hesap verebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık, ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı bir yapıya dönüşmesi yanında üçüncü basamak sağlık hizmetlerini sunan üniversite hastanelerine yönelik olarak, üniversite hastanelerinin eğitim ve araştırma faaliyetleri ile sağlık hizmet sunumundaki rollerinin net bir şekilde tanımlanacağını ve hem hastanelerin mali sürdürülebilirliğini temin edecek hem de nitelikli tıp eğitimi ve yenilikçi araştırmaların yapılmasını sağlayacak yapısal reformların hayata geçirileceğini öngörmektedir. Bu süreçte üniversitelerin somut katkı vermesi ve üniversiteyi üniversite yapan akademik ilkeler çerçevesinde çağın da gereklerine uygun bir şekilde yönlendirmesi önemli görülmelidir.

  Stratejik planlama kuruluşların mevcut durum, misyon ve temel ilkelerinden hareketle geleceğe dair bir vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun hedefler saptamaları ve ölçülebilir göstergeler geliştirerek, başarıyı izleme ve değerlendirme sürecini ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımıdır. Ankara Üniversitesi 2008-2012 dönemini kapsayan ilk kurumsal stratejik plan deneyimi sonrası 2014-2018 dönemi ikinci stratejik plan çalışmasını tamamlamış bulunmaktadır.  Planlar toplumların, yönetimlerin geleceğe ilişkin alacağı politika kararlarının beyanlara dayandırdığı metinlerdir. Bu şekilde geleceğe ilişkin temel kararlar ve uygulama programları plan, program gibi dokümanlarla karar alıcılar, uygulayıcılar ve süreçten etkilenen tüm kesimler açısından daha anlaşılabilir hale gelmektedir.

  2013 yılı boyunca yoğun bir emek ve sahiplenmeyle hazırlanan ve 2014-2018 dönemini kapsayan ikinci kurumsal stratejik planın kurumsal amaç ve hedeflerimize ulaşmada bize bir yönetim aracı olarak önemli katkılar sağlayacaktır. Bunun yanı sıra planın kurum içinde ortak bir dilin ve algılamanın geliştirilmesi anlamında önemli olduğuna da inanmaktayım.

  Planın hazırlanması sürecinde emeği geçen bütün çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ederim.

   

   

                                                                                                    Prof. Dr. Erkan İBİŞ

                                                                                                               Rektör

 • A1- Bilgiyi üreten ve yayan bir üniversite olmak

  A2- Eğitimin niteliğini artırarak nitelikli mezunlar vermek

  A3- Toplumun farklı kesimleriyle işbirliği içinde toplumsal sorunlara çözüm üretmek

  A4- Ulusal ve uluslararası yeterliliğini sağlamış kurumsal yapılanması ile hasta memnuniyetini öne çıkaran ve üçüncü basamak üst düzey merkezler kurarak etkin sağlık hizmetleri sunmak

  A5- Üniversitenin bütün yerleşkelerinde öğrenci, çalışan ve diğer paydaşların gereksinimlerini karşılamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek

  A6- Üniversitenin değişen koşullara uyumunu sağlayacak,  amaç ve hedeflerini yaşama geçirecek kurumsal yapıyı geliştirmek

 • H1.1- Üniversitenin araştırmaya yönelik öz kaynaklarının artırılması, etkin yönetilmesi ve dış kaynaklardan azami düzeyde yararlanılarak daha çok araştırmanın destek bulmasını sağlamak

  H1.2- Araştırmaya ilişkin kurumsal yapıyı, araştırma sayısını ve niteliğini artıracak şekilde geliştirmek

  H1.3- Araştırmacı niteliğini ve araştırma motivasyonunu artırmak

  H1.4- Doktora öğrenci sayısını ve eğitimin niteliğini artırmak 

  H1.5- Araştırmaların öncelikli alanlara ve disiplinlerarası çalışmalara yönlenmesini sağlamak

  H1.6- Üniversitenin araştırma altyapısını (laboratuvar ve cihazlar) geliştirmek ve etkin kullanmak

  H2.1- Nitelikli öğrencileri Üniversitemize çekmek

  H2.2- Gereksinim duyulan alanlarda öğretim elemanlarının sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek

  H2.3- Programların yapısına uygun öğrenme ortamları ve mekanları geliştirmek

  H2.4- Tüm eğitim programlarının niteliğini artırmak

  H2.5- Öğrencilerin akademik ve bireysel gelişimini desteklemek

  H2.6- Ulusal ve uluslararası düzeyde değişim programlarını destekleyerek eğitimde birbirinden öğrenme sürecini hızlandırmak

  H2.7- Örgün öğretimi uzaktan öğretim ile desteklemek

  H3.1- Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek ülke kalkınmasına hizmet etmek ve Ankara ile çevresinin ekonomik gelişimini desteklemek

  H3.2- Farklı iletişim kanalları kullanılarak üniversitenin ürettiği bilgiyi topluma yaymak

  H3.3- Sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel/sanatsal ve sportif etkinliklerle Ankara’nın sosyal yaşamına katkıda bulunmak

  H3.4- Üniversitenin eğitim ve mal/hizmet üretme potansiyelini ekonominin ve toplumun yararına sunmak

  H4.1- Sağlık hizmetleri sunumunda değişen talep koşulları çerçevesinde ulusal ve uluslararası yeterliklere sahip, hasta memnuniyetini ön plana alan sağlık kurumu kimliğini sürdürmek

  H4.2- Demografik yapıdaki değişimle birlikte, teknolojideki değişimleri de kavrayacak şekilde gelişmelere uygun yeni üst düzey merkezler kurmak ve mevcut merkezleri iyileştirmek

  H4.3- Kurumsal yapılanmayı güçlendirip çeşitli ülkelerle yapılacak işbirlikleri ile sağlık turizmini geliştirmek

  H4.4- Diş Hekimliği Fakültesini Hastanesi ile birlikte tam teşekküllü bir yapıya ulaştırmak

  H4.5- Hastanelerin hizmet sunumunda yönetimsel etkinliği sağlamaya yönelik olarak kurumsal altyapıyı güçlendirmek

  H5.1- Yerleşkelerin fiziksel, mekansal, teknolojik altyapı ve güvenlik eksikliklerini gidermek

  H5.2- Yerleşkelerde öğrencilerin temel gereksinimlerinin (barınma, beslenme, sağlık, ulaşım vb.) giderilmesine katkıda bulunmak

  H5.3- Yerleşkelerdeki sosyal yaşam olanaklarını geliştirmek

  H5.4- Bütün yerleşkelerde öğrenci, akademisyen ve diğer yararlanıcıların akademik yayınlara erişimini sağlamak

  H5.5- Çevreye duyarlı yerleşkeler oluşturmak

  H6.1- Bilgi sistemlerini öğrenci/çalışana sunulan bütün elektronik hizmetleri içerecek şekilde geliştirmek

  H6.2- Üniversitelerin değişen yönetim ve mali yönetim sistemine hızla uyumunu sağlayacak katılımı öne çıkaran bir kurumsal altyapıya sahip olmak

  H6.3- Fakültelerde ayrı ayrı oluşmuş kimliklere çatı oluşturan ve üniversite aidiyetini güçlendiren Ankara Üniversitesi kurumsal kimliğini geliştirmek ve mezunların aidiyet hissini geliştirmek

  H6.4- Çalışanların profesyonel gelişimini ve çalışma yaşamından memnuniyetini artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Ankara Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.ankara.edu.tr/

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi, 06100, Tandoğan/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Ankara Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]