Ankara Üniversitesi

Kurum misyonu

Ankara Üniversitesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma sorumluluğu ile; eleştirel düşünebilen ve çözüm odaklı, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, yaratıcı ve farklılıklara saygı gösteren bireyler yetiştirmeyi, bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, disiplinlerarası ve etik değerleri gözeten araştırmalar yapmayı, sosyal sorumluluk bilinci ile dünya ve ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten ve bulunduğu bölgenin kalkınmasına-gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı görev edinmiştir.

Kurum vizyonu

Nitelikli araştırmalar yapan, kalite kültürünü içselleştirmiş, bilgi ve yetkinliklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi araştırma üniversitesi olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ankara Üniversitesi, 300 bini aşan mezunu, 70 bini aşan öğrencisi, bünyesindeki fakülteleri, enstitüleri, yüksekokulu, meslek yüksekokulları ve merkezlerinin yanı sıra üç eğitim, araştırma ve uygulama hastanesi ile 5 bine yakın akademik kadrosu ve yine 5 bine yakın idari kadrosuyla Türkiye’nin ve dünyanın en büyük üniversitelerinden biridir.

  Ülkemizde kamu üniversitelerinin sayısı 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi itibarıyla 112’ye ulaşmıştır. 70 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan Ankara Üniversitesi, bu üniversiteler arasında ülkemizin ve dünyanın saygın, nitelikli, araştırmacı ve yenilikçi üniversitelerinden biri olarak yer almaktadır. 2014- 2018 Stratejik Planı’nda yer alan amaçlara göre belirlenen hedefleri gerçekleştirmek noktasındaki başarısı ile eğitim ve araştırmada uluslararası kaliteyi yakalamak amacındadır.

  Ankara Üniversitesi 26 Eylül 2017 tarihinde “Araştırma Üniversitesi” statüsü almıştır ve lisansüstü ve özellikle doktora çalışmalarına büyük önem vermektedir. Eğitim programlarında kaliteyi içselleştirmek ve yaygınlaştırmak için önce “Ulusal” akreditasyon ve sonrasında “Uluslararası” akreditasyon stratejisi ile kısa sürede önemli aşamalar kaydedilmiştir. Ankara Üniversitesi kurumsal gelişimi ve büyük potansiyeli ile önümüzdeki dönemde “Uluslararasılaşmayı” öncelikli amaçlarından biri olarak belirlemiştir.

  Üniversitemiz araştırma bütçesi son dönemde hızla artmaktadır. Araştırma bütçesindeki artışa Kalkınma Bakanlığının destekleri ve Üniversitemizin kurum dışı fonlardan aldığı desteklerin büyük katkısı vardır. Üniversitemiz teknokentleri de son dönemde büyük bir gelişme göstermiş ve Teknoloji Transfer Ofisinin yoğun çalışmaları ile kurum dışı ve özel sektör kontratlı projelerin hem sayısı hem de bütçesinde önemli artışlar olmuştur.

  Ankara Üniversitesi sağlıkta üçüncü basamakta kaliteli hizmet sunma, nitelikli tıp insanı yetiştirme ve sağlık alanında ileri araştırmaların yapılacağı “Kök Hücre Mükemmeliyet Merkezi” gibi toplum yararına uygulamaları ile son dönemde dikkat çekmektedir. Kalkınma Bakanlığı, Bağlıca’da kurulacak bu merkezi proje kapsamında desteklemektedir. Üniversitemiz, ülkemizin kalkınması için öncelikli alanlarda “Uluslararası Mükemmeliyet Merkezleri” kurmak amacındadır. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi “Araştırma Üniversitesi” hedefi ile ulusal ve bölgesel kalkınma ve araştırma sonuçlarının toplum yararına uygulanması konusunda sürdürülebilir stratejiler geliştirmekte ve uygulamaktadır.

  Yönetim ve kalite sürecinde akademik ve idari çalışanlarla, kurullarla gerçekleştirilen katılımcı, etik değerlere bağlı üretken düzenlemeler her zaman öncelikli olmuştur. Son dönemde “Kurumsallaşma”ya büyük önem verilmiş ve Ankara Üniversitesi Senatosu bu hususta yoğun mesai harcamıştır.

  Stratejik planlama, kuruluşların mevcut durumu, misyonu ve temel ilkelerinden hareketle; geleceğe dair bir vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun hedefler ile ölçülebilir göstergeler belirlemeleridir. Bu nedenle Stratejik Planlama Ekibi ve Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulurken düzenlenen eğitimlere ve yapılan çalışmalara aktif katılım sağlayacak kişilerin kurulda yer almasına özen gösterilmiştir.

  Ankara Üniversitesi, birinci (2008-2012) ve ikinci (2014-2018) stratejik planlama deneyimi sonrası 2019-2023 dönemini kapsayan üçüncü Stratejik Plan çalışmasını aynı titizlikle 2018 yılı başında tamamlamıştır.

  Stratejik planlar kurumların orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri içeren dokümanlardır. 2019-2023 dönemi stratejilerimizi ve politikalarımızı belirleyen ve Ankara Üniversitesini geleceğe taşımada çok önemli bir işlev görecek olan 2019-2023 Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen ve belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmada katkı sunacak tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

  Prof. Dr. Erkan İBİŞ

  Rektör

 • A1- Araştırma Üniversitesi statüsünü sürdürülebilir kılmak

  A2- Akredite eğitim programlarını artırmak ve nitelikli mezun vermeK

  A3- Paydaşlarıyla işbirliği içinde sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak

  A4- Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmek

  A5- Üniversitenin bütün yerleşkelerinde kurumsal yapıyı güçlendirmek

 • H1.1: Araştırma proje kaynaklarının sürekli artırılması ve çeşitlendirilmesi

  H1.2: Araştırma altyapısını geliştirerek etkin kullanımının sağlanması

  H1.3: İndekslerce (SCI, SCI_expanded, SSCI, AHCI vb ) taranan dergilerdeki öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının ve bilimsel yayınlara yapılan atıf sayısının %20 oranında artırılması

  H1.4: Araştırma ve lisansüstü eğitimde ülke öncelikleri de gözetilerek disiplinlerarası çalışmaların geliştirilmesi 

  H2.1: Eğitimin kalitesini geliştirerek, akredite eğitim programlarının sayısının artırılması

  H2.2: Öğretim elemanlarının niteliğinin ve motivasyonunun artırılması

  H2.3: Öğrenme ve sosyal yaşam ortamları geliştirerek öğrencilerin akademik ve bireysel gelişiminin desteklenmesi

  H2.4: Uluslararasılaşma niteliğinin geliştirilmesi

  H2.5: Uluslararası değişim programlarından yararlanan sayısının %25 artırılması

  H3.1: Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek ülkenin sosyal, çevresel ve ekonomik gelişiminin desteklenmesi

  H3.2: Üniversitede üretilen bilginin toplumla paylaşılması

  H3.3: Kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle sosyal yaşama katkıda bulunulması

  H3.4: Etkin sağlık hizmeti sunmak için, ulusal ve uluslararası akreditasyonunu sağlamış, hasta memnuniyetini öne çıkaran üçüncü basamak üst düzey merkezler kurulması ve mevcut merkezlerin niteliğinin geliştirilmesi

  H4.1: Teknokent’in sanayi ile etkileşiminin üst düzeye çıkarılması

  H4.2: Eğitim, ürün ve her türlü hizmetin toplum yararına sunulması

  H4.3: Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasının/ürüne dönüştürülmesinin özendirilmesi/teşvik edilmesi

  H4.4: Kuluçkadan yararlanan öğrenci sayısının artırılması

  H5.1: Yerleşkelerin altyapı ve fiziksel olanaklarının iyileştirilmesi

  H5.2: Yönetim Bilgi Sisteminin bütünüyle hayata geçirilmesi

  H5.3: Kurumsal aidiyetin geliştirilmesi

  H5.4: Kalite güvence sisteminin güçlendirilmesi

  H5.5: Yerleşkelerin ekolojik bilinçle yeniden yapılandırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Ankara Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.ankara.edu.tr/

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi, 06100, Tandoğan/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Ankara Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]