Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK)

Kurum misyonu

Et ve süt sektörünün, paydaşları açısından istikrarlı ve sürdürülebilir bir hale getirilmesine katkı sağlamak; güvenilirlik, karlılık, verimlilik ve kalite ilkeleri çerçevesinde faaliyette bulunmak.

Kurum vizyonu

Et ve süt piyasalarında kalite, güven ve istikrar sağlamak, sektörde öncü bir kuruluş olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Dünyada yaşanan sosyo-ekonomik ve kültürel değişimler, gıda ve tarım sektörünün stratejik önemini artırmaktadır.Nüfus artışına bağlı olarak küresel gıda talebinin yükselişi ve maruz kalınan iklim değişikliği ile birlikte kişi başı su ve tarım alanı gibi kaynaklarda görülen daralma, üretimve verimlilikte bir yarışaneden olmaktadır.
  2008 yılında ihracatçı ülkelerin arzında yaşanan daralmaya bağlı olarak tarım ürünleri piyasası ciddi bir kriz yaşamıştır. Özellikle bu tecrübeden sonra ülkeler, ulusal sınırlar dışında üretimlerle gıda güvenilirliğinigüvence altınaalma gayretine girmiş, uluslararası politikalarda gıda ticareti bir tehditunsuru olarak kullanılmaya başlamıştır. Bakanlığımız, gıda güvenliğive güvenilirliğindekisorumluluğunuönplanda tutarak kırsal kalkınma, üretimde sürdürülebilirlik, piyasalarda istikrar, dış ticaretin geliştirilmesi gibi birçok alanda yeniuygulamalarla sektöre bütüncül bir bakış açısını benimsemiştir. Tarım alanındadüşük seviyelerdekalmış olanhayvansal üretim desteğini%31 gibiyüksek oranlara taşıyarak,hayvan varlığıveverim seviyelerinde ciddidüzeyde artış sağlamıştır.
  Üretimle birlikte tüketimindeekonomi kuralları çerçevesindeoluşan birdenge içerisinde gelişmesive erişilebilirliğin sağlanması,tümdünyadaolduğu gibi bizim içindeson derece önemlidir. Hayvansal ürün piyasalarında bunu sağlama misyonu, yarım yüzyılı aşan tecrübesi nedeniyle Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. 2013 yılı Nisan ayında yeniden yapılananKurumunAnaStatüsünde yapılan değişikliklerle; faaliyet alanı, görev, yetkive sorumlulukları genişletilmiştir. Bu çerçevede kurum,üretimde sürdürülebilirliğihedeleyen hayvancılık politikalarına katkı sağlayacak, kârlılıkve verimlilik ilkeleridoğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetler içerisinde hayvansal ürün piyasalarının düzenlenmesine yönelik uygulamalarda aktif rol alacaktır.
  Hükümetimizin;kamu kaynaklarının etkinve verimli kullanımı ile yönetimlerinsaydamve hesap verilebilirliğinin ilerletilmesiyönündeyoğun gayreti,kurumsal faaliyetlerin temelini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan stratejik plan;paydaş odaklı, ortak akla dayalı, günlük politikalardanuzakamaçvehedelerdeoptimizasyonusağlamaya yönelik rasyonel ve vizyoner bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlamıştır.
  Et ve Süt Kurumunun; 2015-2019 stratejik planının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim.
  KUTBETTİN ARZU
  GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI

 • A1- Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak.

  A2- Sektör altyapısının oluşturulmasına ve AB normları ile uyumlaştırılmasına katkı sağlamak

  A3- Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması

  A4- Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak

  A5- Kombinalarımızın modernizasyon ve otomasyonunun sağlanması

  A6- Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisinin geliştirilmesi

  A7- Kurumsal itibar ve imajın yükseltilmesi

  A8- Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi

 • H1.1- Et ve süt fiyatı dalgalanmalarını makul seviyede tutmak

  H1.2- Et hammadde varlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak

  H1.3- Et ve süt tüketimini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak

  H2.1- Sektöre ilişkin standartların geliştirilmesine yönelik mevzuat çalışmaları yapmak

  H2.2- Sektöre ilişkin ekonomik ve teknik altyapının oluşturulması

  H2.3- Sektörel ticaretin geliştirilmesine katkı sağlamak

  H3.1- Hammadde tedarik maliyetlerinin azaltılması

  H3.2- Pazarlama faaliyetlerinin artırılması

  H3.3- Atıl kapasitenin STK ve özel sektör işbirliğinde kullanılması

  H3.4- Üretim ve işletme maliyetlerinin azaltılması

  H4.1- İnsan kaynakları yetkinliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi

  H4.2- İnsan kaynaklarının kadrolanması, kariyer ve performans sürecinin yönetimi

  H4.3- Çalışan motivasyonunun ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi

  H5.1- Kalite ve verimlilik artışına yönelik kombinaların modernizasyon çalışmalarının yapılması

  H5.2- Yeni tesislerin kurulması

  H5.3- Çevre ve doğal kaynakların yönetilmesi

  H6.1- Kurumsal bilgi yönetim sistemini etkinleştirmek

  H6.2- Veri yedekleme ve depolama sistemini geliştirmek

  H6.3- Yeni sistemlerin kurulması

  H.7.1- Paydaşlar ile işbirliği ve iletişimin güçlendirilmesi

  H7.2- Ürün ve hizmet değerinin artırılması

  H8.1- Organizasyonun yapısal kapasitesinin geliştirilmesi

  H8.2- Organizasyonun yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi

  H8.3- Mali, fiziksel varlıkları sürdürülebilir bir biçimde yönetmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.esk.gov.tr/

OĞUZLAR MAHALLESİ CEYHUN ATIF KANSU CADDESİ 1370. SOKAK NO: 10 P.K.:06520 BALGAT/ ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]