Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK)

Kurum misyonu

Et ve süt sektörünün, paydaşları açısından istikrarlı ve sürdürülebilir bir hale getirilmesine katkı sağlamak.

Kurum vizyonu

Et ve süt piyasalarında kalite, güven ve istikrar sağlamak, sektörde öncü bir kuruluş olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Yeryüzünde hayat devam ettiği sürece “beslenme” mücadelesi de devam edecektir. İklim değişimi ve artan nüfusun kaynaklar üzerinde yarattığı baskı, beslenme ihtiyacı nedeniyle tarıma olan ilgiyi ve rekabeti arttıracaktır. Dönem dönem yoğunlaşan arz sıkıntıları ülkeleri, “gıda güvencesi” ve “kendine yeterlik” konusunda yeni stratejiler geliştirmeye yöneltmiştir. Küresel ekonomide geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, ülkeler arasındaki güç dengelerinin şekillendiği bir dönemde, toplumumuzun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, ileri teknolojiye dayalı, verimli ve sürdürülebilir bir tarım sektörüne sahip olmak ülkemiz için de stratejik önem taşımaktadır. Tercihler ve imkânlar çerçevesinde ortaya çıkan rekabet o kadar çetindir ki; Ar-Ge ve teknoloji farkıyla, çevreye uyumlu uygulamalar, iklim değişiminden ve iş gücü maliyetlerinden bağımsız çalışmalar çok boyutlu olarak ivme kazanmıştır. Bu bağlamda, “güvenilir gıda güvencesi”nin sağlanması, milli politikamızın en temel unsuru olarak Bakanlığımız çalışmalarının çıkış noktasıdır. Gelecekle ilgili planlarımız, sağlıklı beslenmede hayvansal protein alımının dengeye ulaşması üzerinedir ve hayvan varlığımızı artırmaya yönelik politikalarımız önceliklidir. Nitelikli, milli üretimin desteklenmesi, üretilen ve ihtiyaç duyulan gıdanın en güvenli şekilde sofraya gelmesi sürecinde düzenleyici kuruluşlarımızın etkinliği son derece kritik öneme sahiptir. Et ve Süt Kurumumuz, Et ve Balık Kurumunun devamı olup 67 yıldır kesintisiz şekilde sağladığı pazar ve fiyat garantisiyle, ülkemiz hayvancılığının desteklenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Kurumsal tecrübesini; piyasa istikrarının korunması, fiyat dalgalanmalarının hızla bertaraf edilmesine yönelik regülasyon araçları ile yetkin şekilde kullanmaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı da; kurumsal kaynakların, ulusal hedeflerimiz doğrultusunda, üst politika belgeleriyle uyumlu şekilde, etkin ve kamu yararı öncelikli olarak kullanılmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bu planın hazırlanmasında katkı sunan tüm paydaşlar ve Stratejik Plan Ekibi başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

  Dr. Bekir Pakdemirli

  Tarım ve Orman Bakanı

 • Amaç 1: Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır

  Amaç 2: Sektöre ilişkin standartların geliştirilmesi sağlanacaktır.

  Amaç 3: Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.

  Amaç 4: İnsan kaynakları yönetimi geliştirilecektir.

  Amaç 5: Tesislerimiz modernize edilecektir.

  Amaç 6: Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisi geliştirilecektir

  Amaç 7: Stratejik yönetim geliştirilecektir

 • Et piyasasında dönemler arası arz ve talep dengesizliğini gidermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.

  Süt piyasasında dönemler arası arz ve talep dengesizliğini gidermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.

  Et ham madde varlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

  Küçükbaş hayvan eti tüketimini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

  Bilgi ve veri güvenliği arttırılacaktır.

  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) Genel Müdürlük ve Kombinaları kapsayacak şekilde kurulacaktır.

  Tesislerimizin ihtiyacı olan bakım ve onarımlar yapılacaktır.

  Karkas derecelendirme çalışmalarına katkı sağlanacaktır.

  2020 yılı sonuna kadar istatistiki veriler için güvenilir bir veri havuzu sistemi oluşturulacaktır.

  Stratejik Plan döneminde insan kaynakları yetkinliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır.

  Kariyer ve performans süreci etkin bir şekilde yönetilecektir.

  Çalışan motivasyonu arttırılacak ve çalışma koşulları iyileştirilecektir.

  Organizasyonun yönetsel kapasitesi geliştirilecektir.

  Ham madde tedarik maliyetleri azaltılacaktır. Pazarlama faaliyetleri geliştirilecektir.

  Atıl kapasitenin kamu ve özel sektör ile STK'lar tarafından kullanılması sağlanacaktır.

  Üretim ve işletme maliyetleri azaltılacaktır.

  Üretimde teknoloji kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

  Ürün ve Üretim İzlenebilirliği Sistemi kombinalarda uygulamaya geçirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]