İskenderun Teknik Üniversitesi

Kurum misyonu

İskenderun Teknik Üniversitesi’nin misyonu; “bilgi üretmek, bilgiyi teknolojiye dönüştürmek, teknolojiyi toplum yararına sunmak, nitelikli eğitim/öğretim, araştırma ve sosyal faaliyetler yoluyla, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak ve inovatif ve girişimci mezunlar yetiştirmek” olarak belirlenmiştir.

Kurum vizyonu

İskenderun Teknik Üniversitesi’nin vizyonu; “Dörtlü Sarmal Modeli: Üniversite-sanayi-kamu-toplum” bütünleşmesini sağlayarak Türkiye’nin inovasyon odaklı kalkınma modeline katkı sağlayan, değer katan, tercih edilen, insanı ve inovasyonu önceleyen bir ‘Teknoversite’ olmak” olarak belirlenmiştir.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 •      23 Nisan 2015 tarihinde kurulan İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), kendine özgü bir eğitim/öğretim/araştırma ekosistemi (TEKNOVERSİTE) oluşturarak, inovasyonu ve girişimciliği önceleyip tekniğe ve teknolojiye odaklanmış ve Endüstri 4.0’a eklemlenen bir üniversite olmuştur. 2016 yılının Mart ayında Teknoloji Transfer Ofisi’ni (İSTE-TTO) faaliyete geçirerek Ar-Ge motivasyonunu artıran İSTE, 2019 yılının Mart ayında Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne kavuşmuştur. İSTE, 2018 yılında öğretim üyesi başına ortalama 0,86 SCI/SCI-E yayın performansı ortaya koymuştur. Bu performansı ile; İSTE, Türkiye’deki devlet üniversitelerini akademik teşvik performanslarına göre sıralayan bir araştırma sonucuna göre ikinci sıraya yerleşmiştir. Ayrıca, Türkiye’deki üniversitelerin öğrencilerini memnun etme düzeylerini belirlemeyi ve bu kapsamda üniversiteleri, öğrencilerin memnuniyet düzeylerine göre sıralamayı hedefleyen 2019 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda hemen hemen tüm kategorilerde Türkiye ortalamalarının üzerinde yer almış, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet Düzeyleri” sıralamasında ise, en yüksek puan olan A+ kategorisinde yer alarak devlet üniversiteleri arasında 3.üncü, tüm üniversiteler arasında 7.nci sıraya yerleşmiştir. “TEKNOVERSİTE” vizyonu ile yola çıkan, “Üniversite-Sanayi İşbirliği'' yerine “Üniversite-İş Dünyası İşbirliği” kavramını önceleyen ve bu konuda Türkiye’deki ilk akla gelen üniversitelerden biri olmayı hedefleyen İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), başlatmış olduğu “İŞ DÜNYASI ile ENTEGRASYON (İDE)” programıyla, derslerini başarı ile tamamlayan başarılı öğrencilerine, kariyerlerine daha mezun olmadan başlayabilme fırsatı sunmaktadır. “ENTEGRATÖR” adı verilen İSTE’nin mezun adayı öğrencileri, eğitimlerinin son dönemlerini; servis, bilişim ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren akredite edilmiş saygın işletme ve kuruluşlarda; ‘iş yaşamına doğrudan katılarak’ geçirebilmekte ve deneyim kazanabilmektedirler. Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, teknolojiye yön verebilen mezunlar yetiştirmeyi hedefleyen İSTE’de; “Anayurt Güvenliği” (Homeland Security) ve “Teknoloji Okuryazarlığı” dersleri tüm bölüm ve programlarda Türkiye’de ilk kez zorunlu ders olarak sunulmaktadır. Kuruluş sürecinde, İSTE Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (Merkezi Laboratuvar) etkin bir biçimde faaliyete geçirilmiş, Kampüs Master Planı hazırlanmış, altyapı ve üstyapı konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiş, akademik birimlerin güncel koşullara göre yapılandırılması sağlanmıştır.

         Başta, Gümrük Laboratuvarı ve Kaynak Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi kurulması konusunda olmak üzere, bilim ve sanayi toplumu hedeflerini gerçekleştirmek üzere, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) vizyonuna eklemlenerek; ilgili tüm Bakanlık, Ticaret ve Sanayi Odaları, Belediyeler, Kamu Kuruluşları, Sanayi ve Toplum ile nitelikli ve sürdürülebilir iş birliği mekanizmaları (dörtlü sarmal modeli) oluşturulmuştur. 2015-2019 yılları içerisinde yapılan bu çalışmalarla İSTE, önemli bir eğitim-öğretim ve araştırma merkezi haline gelmiş ve üretken bir girişimcilik/inovasyon ekosisteminin oluşturulmasına katkı sunmuştur. 2020-2024 döneminde; Üniversitemizin kuruluş aşamasında yapılan çalışmaların olgunlaştırılması, kurumsallaştırılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ile birlikte, elbette yenilikçi ve stratejik hedefler oluşturulması ve bunlara ulaşılabilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu da ancak nitelikli bir stratejik plan ortaya konulabilmesi ve hayata geçirilebilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu bilinçle, Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planı; güncel ve milli plan ve programlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi’ne uygun olarak hazırlanmıştır. Misyonumuz ve onu destekleyen vizyonumuz doğrultusunda ortaya koymuş olduğumuz stratejik hedeflere ulaşabilmemiz, hazırlanan 2020-2024 Stratejik Planı’nın başarıyla uygulanabilmesine bağlı olup, bu husus İSTE ailesine büyük sorumluluklar yüklemektedir. Stratejik planımızın hayırlı olmasını diler, gerekli katkı ve desteği sağlayan tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederim.

   

                                                                                                            Prof. Dr. Tolga DEPCİ

                                                                                                                       Rektör

   

 • A1- Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmak

  A2- Bilimsel araştırma kapasitesini ve sanayi ile çalışma kabiliyetini güçlendirmek

  A3- Uluslararası işbirliklerini ve hareketliliğini artırmak

  A4- Üniversitenin toplum ile olan bütünleşmesini sağlamak

  A5- Üniversitenin fiziksel, teknolojik ve insan kaynakları altyapısını tamamlamak ve güçlendirmek

 • H1.1- Mezun öğrenci sayısını ve mezunların mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliğini arttırmak, mezunlarla iletişimi güçlendirmek

  H1.2- Üniversite bünyesinde düzenlenen uluslararası etkinlik (sempozyum, kongre, sergi, konser vb.) sayısını arttırmak

  H1.3- Bölümlerin doluluk oranlarını arttırmak

  H1.4- Akredite bölüm ve laboratuvar sayısını arttırmak

  H1.5- Kütüphane kaynaklarını arttırmak

  H2.1- Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısını arttırmak

  H2.2- Üniversite fikri mülkiyet hakları çalışmalarını etkinleştirmek

  H2.3- Akademisyen ve öğrencilerin araştırma desteklerinden daha fazla faydalanmasını sağlamak

  H2.4- Üniversite sanayi ortaklı proje ve etkinlik sayısını arttırmak

  H2.5- Akademisyen ve öğrencilerin şirketleşme sayılarını arttırmak

  H3.1- Üniversitedeki yurtdışı doktoralı ve yabancı öğretim elemanı sayısını arttırmak

  H3.2- Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısını arttırmak

  H3.3- Uluslararası değişim programları kapsamında gelen ve giden öğretim elemanı ve öğrenci sayısını arttırmak

  H3.4- Üniversitenin araştırma faaliyetlerinden aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısını arttırmak

  H3.5- Üniversitenin uluslararası üniversitelerle yükseköğretim alanında iş birliğini artırmak

  H4.1- Sosyal sorumluluk proje sayısını arttırmak

  H4.2- Üniversite tarafından verilen sertifikalı eğitim sayısını arttırmak

  H4.3- Üniversite dışı kurumlarla (STK, belediye vb.) yürütülen ortak faaliyet sayısını arttırmak

  H4.4- Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyet sayısını arttırmak

  H5.1- Yerleşkelerin fiziksel altyapı olanaklarını iyileştirmek ve tamamlamak

  H5.2- Üniversitenin bilgi işlem altyapısını güçlendirmek

  H5.3- Üniversitede nitelikli akademik ve idari personel sayısını arttırmak

  H5.4- Üniversite yerleşkelerinin ekolojik denge gözetilerek yeşil ve sosyal alan altyapılarını düzenlemek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  İskenderun Teknik Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://iste.edu.tr/

İskenderun Teknik Üniversitesi, Merkez Kampüs, 31200, İskenderun/Hatay

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

İskenderun Teknik Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]