Göç İdaresi Başkanlığı

Kurum misyonu

Ülkemizin tarihsel birikimi ile ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde yabancıların göç alanına ilişkin tüm iş ve işlemlerini insan odaklı milli politikalarla yürütmek, ülkemizle karşılıklı uyumlarını sağlamak.

Kurum vizyonu

Göç yönetim sistemimizi milli menfaatlerimiz temelinde insan odaklı politikalarla geliştirmek ve sürdürmek.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 11.4.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, insan hakları hukukunun ilgili tüm normları istisnasız gözetilerek, şeffaf ve katılımcı bir süreçle uluslararası standartlarda hazırlanmıştır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında Türkiye’nin göç alanındaki paradigma değişikliğinin neticesinde insan hakları odaklı etkin bir göç yönetimini gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

   

  Genel Müdürlüğümüz, şeffaflık uygulamalarını ve hesap verebilirlik anlayışını demokratik bir yönetim unsuru olarak benimseyerek, göç alanına yönelik strateji ve güncel politikaları geliştirip uygulayan, nitelikli personel ve sağlam bir alt yapıyla donanmış, yetkin bir kurumsal yapılanma ile hizmet verme anlayışına sahiptir.

   

  Stratejik planlar, kurumların amaç ve hedeflerine ulaşmalarında kaynaklarının etkili ve verimli kullanımını sağlayan ve bu özelliğiyle yasal bir zorunluluk olmasının yanı sıra çağdaş yönetim anlayışının kamu kurumlarına yansıması olarak da görülmektedir.

   

  Genel Müdürlüğümüz 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Planı ülkemiz göç politikasının daha etkin yürütülmesine katkıda bulunacak aynı zamanda ilgili mevzuatla Genel Müdürlüğümüze verilen görevlerin yerine getirilmesinde kamu kaynaklarının etkili ve verimli şekilde kullanımını sağlayacaktır.

   

  Yoğun ve itinalı bir çalışma sonucunda hazırlanan ve Kurumumuzun beş yıllık hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önem arz eden Genel Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen tüm personelimize ve paydaşlarımıza teşekkür eder, planımızın ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.

  Abdullah AYAZ

  Genel Müdür

 • Amaç 1: Yabancıların düzenli göç kapsamındaki iş ve işlemlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak

  Amaç 2: Düzensiz göçte temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, uluslararası standartlara uygun, en iyi örneklerle ve güncel gelişmelerle göç yönetimine ilişkin tüm unsurların sürekli gözden geçirildiği, proaktif bir göç yönetimi oluşturmak

  Amaç 3: Ülkemizden gerek bireysel gerekse kitlesel olarak koruma talep eden yabancıların tüm iş ve işlemlerini uluslararası temel insan haklarını güvence altına alarak etkin bir şekilde gerçekleştirmek

  Amaç 4: İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması alanında uluslararası hukuk perspektifiyle mağdur odaklı etkin bir koruma ve mücadele sistemi geliştirmek

  Amaç 5: Ülkemizdeki yabancıların toplumla olan karşılıklı uyumlarını desteklemek

  Amaç 6: Kaynakları ekonomik ve verimli kullanan, yönetim ve organizasyon yapısını sürekli iyileştiren etkin bir kurumsal yapı oluşturmak

 • Hedef 1.1 Ülkeye giriş ve vize işlemlerinin etkinliğini arttırmak

  Hedef 1.2 İkamet izni işlemlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirmek

  Hedef 1.3 İskâna dair işlemlerin etkinliğinin arttırılmasının sağlamak

   

  Hedef 2.1 Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi ve sınır dışı etme mekanizmasının işletilebilmesi amacıyla ilgili paydaşlar arasında koordinasyon sağlayarak etkinliği arttırmak

  Hedef 2.2 Geri kabul kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemleri uluslararası hukuk ve insan hakları normları çerçevesinde yürütmek

  Hedef 2.3 Ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde düzensiz göçmenlerin gönüllü ve güvenli geri dönüş sayılarını artırabilecek bir sistem oluşturmak

   

  Hedef 3.1 Ülkemizden bireysel olarak koruma talep eden uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların statü belirleme işlemlerini güncel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda insan odaklı olarak etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek

  Hedef 3.2 Ülkemizde kitlesel olarak geçici koruma kapsamında bulunan yabancılara yönelik iş ve hizmetlere erişimi güncel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda insan odaklı olarak etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek

   

  Hedef 4.1 İnsan ticaretine ilişkin kapsamlı ve mağdur odaklı bir yaklaşım geliştirilerek mağdur tespit sürecini iyileştirmek

  Hedef 4.2 İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması alanında yasal ve idari kapasiteyi güçlendirmek

  Hedef 4.3 Yerel yönetimlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) işbirliği içerisinde insan ticareti mağdurlarına destek hizmetlerini artırmak

   

  Hedef 5.1 Müstakil bir uyum eğitim programının oluşturulmasını, yabancıların uyumlarını sağlamak amacıyla kursların yaygınlaştırılmasını ve kurslara katılım oranının arttırılmasını desteklemek

  Hedef 5.2 Başta çocuklar olmak üzere ülkemizde yasal olarak bulunan tüm yabancıların uyum süreçlerini desteklemek

  Hedef 5.3 Uyum konusunda ilgili tüm paydaşlar ile koordinasyonu sağlayarak etkili bir uyum sürecini geliştirmek ve uygulamak

  Hedef 5.4 Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren konular hakkında kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmek

   

  Hedef 6.1 Kurum misyonuna yönelik beşeri ve fiziki kaynakların yapısını ve niteliğini geliştirmek

  Hedef 6.2 Genel Müdürlük ve taşra teşkilatının fiziki, teknolojik, hukuki ve destek hizmetleri yapısını geliştirmek

  Hedef 6.3 Stratejik yönetim anlayışına dayanan yönetim ve organizasyon yapısını tamamlamak

  Hedef 6.4 Kurumun vizyonuna yönelik mali kaynaklarını çeşitlendirmek, faaliyetlerini projelendirmek ve bu konudaki kapasitesini artırmak

   

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Göç İdaresi Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.goc.gov.tr/

Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Göç İdaresi Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]