Çukurova Üniversitesi

Kurum misyonu

Araştırma üniversitesi olmanın bilinci ile hareket eden, sahip olduğu bilgiyi insanlık yararına kullanan, evrensel etik ilkelere dayalı, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, çağın gerektirdiği beceriler edinmiş öğrenciler yetiştiren; bilime ve teknolojiye yerel/ulusal/uluslararası düzeyde katkı vermek üzere üstün nitelikli araştırma-geliştirme çalışmaları yapan; temel değerlerine bağlı kalarak sürdürülebilir bir dünya için birey, toplum ve kamu yararına hizmet üreten ve sunan bir üniversite olmaktır.

Kurum vizyonu

Bilim, kültür, sanat ve sporun yaygınlaşmasında öncü, yeniliğe açık, sürdürülebilir bir gelecek hedefi ile eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerini yerine getiren uluslararası bir üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Çukurova Üniversitesi olarak, 2024-2028 Stratejik Planımızın heyecanını ve sorumluluğunu taşıyoruz. Bu plan, geçmişimizden gelen elli yıllık deneyim ve başarılarımızın birikimi ile geleceğe daha güçlü bir şekilde ilerlememizi sağlayacak bir yol haritasıdır. Kurumsallığı içselleştirmiş, ulusal ve uluslararası alanda saygın konuma gelmiş bir Üniversite olarak, bu yeni dönemde daha da ileriye gitme vizyonuyla yola çıkıyoruz. Araştırma Üniversitesi ve uluslararasılaşmadaki öncü rolümüzün gerektirdiği sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme kararlılığını taşımaktayız. Stratejik planımız, temel değerlerimizi korurken, yenilikçi ve sürdürülebilir büyüme hedefimizle birlikte, liyakat esaslı, kalite odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ve her zaman insan ve doğaya saygı prensibini ön planda tutacağımızı yansıtmaktadır. Çukurova Üniversitesi ailesi olarak bir araya geldiğimizde, başaramayacağımız hedef olmadığını bilerek bu yolda ilerliyoruz. Bu stratejik planın başarılı bir şekilde uygulanması için gönülden çalışacağımıza ve yüksek ideallerimize ulaşmak için azimle çaba göstereceğimize inanıyoruz. Bu başarı, sadece Üniversitemiz mensuplarının değil, aynı zamanda dış paydaşlarımızın da desteğiyle mümkün olacaktır. 2024-2028 Stratejik Planı hazırlık sürecinde, iç ve dış paydaşların yoğun katılımıyla çalıştaylar ve bir dizi küçük grup toplantısı gerçekleştirilmiştir. Stratejik Plan hazırlık sürecine katkıda bulunan, görüşlerini ve önerilerini paylaşan tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve dış paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

  Prof. Dr. Meryem TUNCEL

  Rektör

 • A1: Araştırma-Geliştirme ve Girişimcilik kapasitesini artırmak

  A2: Eğitimi sürdürülebilir bir anlayışla çağın sürekli gelişen koşullarına uyumlu içerik, yöntem ve olanaklarla donanmış bir hale getirmek

  A3: Üretilen bilgi ve hizmetleri erişilebilir, nitelikli, yenilenebilir ve evrensel değerler kapsamında toplum ve kamu yararına sunmak.

  A4: Üniversitenin uluslararasılaşma kapasitesini güçlendirmek.

  A5: Kurumsal kapasiteyi kalite standartları doğrultusunda geliştirmek

 • H1.1: İç ve dış kaynaklı proje sayısı ile yayın sayısını her yıl düzenli olarak artırmak.

  H1.2: Teknoloji transfer kapasitesini artırmak.

  H1.3: Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine ayrılan finansal kaynakları artırmak.

  H1.4: Araştırma ekosisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması için araştırma altyapısını geliştirmek.

  H1.5: Üniversitenin yenilikçi ve girişimcilik kapasitesini artırmak.

  H2.1: Öğrencilerin niteliğini artırmak.

  H2.2: Eğitim programlarını çağın gereklilikleri doğrultusunda sürekli geliştirmek.

  H2.3: Üniversitemizin tercih edilebilirliğini artırmak.

  H2.4: Öğretim elemanlarını nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek.

  H2.5: Öğrencilerimizin yerleşke içi yaşam kalitesini artırmak.

  H3.1: Sağlık hizmetlerini etkili, erişilebilir, uluslararası ve kalite standartlarına uygun bir şekilde toplum yararına sunmak.

  H3.2: Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler vermek.

  H3.3: Yerel, ulusal ve uluslararası; sanat, kültür, spor, doğa, çevre, kültürel miras konularında çalışmalar ve faaliyetler gerçekleştirmek.

  H3.4: Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile göç konularında çalışmalar ve faaliyetler gerçekleştirmek.

  H4.1: Üniversitenin uluslararası görünürlüğünü ve uluslararası öğrenci sayısını artırmak.

  H4.2: Eğitim programlarında uluslararasılaşma doğrultusunda kalite ve çeşitliliği sağlamak.

  H4.3: Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi alanında iş birliğini artırmak.

  H5.1: Fiziki kapasiteyi iyileştirmek.

  H5.2: Akademik ve idari personelin aidiyet duygusunu geliştirmek.

  H5.3: Bilgi, teknoloji ve bilişim altyapısını geliştirmek

  H5.4: Yükseköğretim kalite güvencesi yapısını güçlendirmek.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Çukurova Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.cu.edu.tr/tr/

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, 01330, Balçalı/ADANA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Çukurova Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]