Çukurova Üniversitesi

Kurum misyonu

Bilim, teknoloji ve sanat alanlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek, yüksek nitelikli araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve bilgi birikimlerini ulusal ve uluslararası düzeyde insanlık yararına sunmaktır.

Kurum vizyonu

Bölgesel insan ve doğal kaynak zenginliğini araştırma-geliştirme ve eğitim faaliyetlerine yansıtarak dünyada tanınan öncü bir üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • REKTÖR SUNUŞU Çukurova Üniversitesi, kurumsal yapısını sağlam temellere oturtmasıyla, kırkbeş yıllık birikimiyle, ulusal ve uluslararası başarılarıyla ülkemizin önde gelen, bölgemizin ise lider üniversitesi olmuş; yetkin akademik kadrosu, deneyimli idari personeli, mezunları, öğrencileri, işbirliği içinde olduğu akademik çevre, kamu ve özel kuruluşlarla geniş bir aile oluşturmayı başarmış büyük bir üniversitedir.

  Üniversitemizin bu başarısının merkezinde kalite odaklı çalışmalar, liyakat esaslı iş bölümü, insana, doğaya sevgi ve saygı vardır. Bu sevgi ve saygı, geniş ailemize karşı sorumluluklarımızı bize her zaman hatırlatır. Bu sorumluluklar da Üniversitemizi daha ileriye götürme konusunda bizi motive etmektedir. İşte bu motivasyon, ulaştığımız her başarıyla birlikte yeni ve daha büyük hedefler ortaya koymamızı ve bu hedefler doğrultusunda daha çok çalışmamızı sağlamaktadır. Üniversitemiz yeni dönemde, Yükseköğretim Kurulu’nun "Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında beş aday araştırma üniversitesi ve uluslararasılaşmada belirlenen pilot devlet üniversitelerinin içerisinde bulunduğundan, diğer hizmetlerini tam olarak yapmanın ötesinde araştırma ve uluslararasılaşmada mükemmeliyeti yakalama gayreti içinde olacaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere Üniversitemiz kalite güvence sistemini tam olarak yerleştirerek kendisine verilen kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanmanın yollarını arayacak; açıklık, şeffaflık, yenilikçilik, bilim, sanat ve estetiğin sınırlarını genişletmeye devam edecektir. Geniş aile olarak güçlerimizi birleştirdiğimizde ulaşamayacağımız ideal ve hedef olamayacağını biliyorum.

  Çukurova Üniversitesi 2019- 2023 Stratejik Planı’nın, bizi yüksek ideallerimize taşıyacak önemli bir araç olduğuna ve tüm Çukurova Üniversitelilerin bu planın uygulanması ve başarıya ulaşması için gönülden çalışacaklarına, dış paydaşlarımızın da tam destek vereceğine inancım tamdır.

  En iyi dileklerimle.

  Prof. Dr. Mustafa Kibar

  Rektör

 • A1:Nitelikli bilgi üreterek yenilikçi ürün, süreçler ve hizmet üretimini sağlamak

  A2:Çağın ihtiyaçlarıyla uyumlu, yenilikçi, girişimci, üretken, sorgulayan insan gücünü yetiştirmek için eğitimin niteliğini geliştirmek

  A3:Üniversitemizin bölge, ülke ve uluslararası düzeylerdeki ilişkilerini geliştirmek ve toplumsal katkısını artırmak

  A4:Üniversitenin girişimci yapısını, TÜBİTAK’ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi çerçevesinde geliştirmek

  A5:Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

 • H1.1: Öğretim üyesi başına düşen toplam nitelikli yayın sayısını her yıl %5 artırmak.

  H1.2: Ulusal ve uluslararası işbirlikli proje sayısını 2023 yılı sonuna kadar %25 artırmak.

  H1.3: Lisansüstü tezlerinden yapılmış nitelikli yayın sayısını 2023 yılı sonuna kadar % 40 artırmak. H1.4: Türkiye Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu ve Üniversitemiz öncelikli araştırma alanlarında 2023 yılı sonuna kadar en az iki mükemmeliyet merkezi kurmak.

  H1.5: Öğretim üyesi başına patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısını artırmak.

  H2.1: Ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm eğitim programlarını ulusal ve uluslararası ölçekte toplumun ve öğrencilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda 2023 yılı sonuna kadar katılımcı bir anlayışla sürekli geliştirmek.

  H2.2: Düşünme becerileri gelişmiş, yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış, mesleğinde iyi yetişmiş insan gücü yetiştirmek.

  H2.3: Öğretim elemanlarının, 2023 yılı sonuna kadar eğitim becerilerini geliştirme eğitimini almasını sağlamak.

  H2.4: Tezli lisansüstü öğrenci sayısını 2023 yılı sonuna kadar %10 artırmak.

  H2.5: Yüzdelik başarı dilimi yüksek öğrencilerin Üniversitemizi tercih etme oranını artırmak.

  H3.1: Üniversitemizin bölge, ülke ve uluslararası tanınırlığını artırmak.

  H3.2: Üniversitemizce sunulan eğitim, sertifika programlarından yararlanma düzeyini artırmak.

  H3.3: Kültür, sanat, spor ve topluma hizmet projelerini artırmak ve uluslararası niteliklerini geliştirmek.

  H3.4: Üniversitemizin, mezunları ile ilişkisini artırmak.

  H4.1: Üniversitemizde, 2023 yılı sonuna kadar Fikri Mülkiyet Havuzu oluşturmak.

  H4.2: Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü yaygınlaştırmak.

  H4.3: Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçilik alanında ekonomik katkıyı ve ticarileşmeyi sağlamak.

  H4.4: Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçilik alanında işbirliği ve etkileşimi geliştirmek.

  H5.1: İdari personelin niteliğini artırmak.

  H5.2: Eğitim-öğretim ve çalışma alanlarını iyileştirmek.

  H5.3: Bilişim olanaklarını geliştirmek.

  H5.4: Üniversitemizin mali kaynaklarını artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Çukurova Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.cu.edu.tr/tr/

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, 01330, Balçalı/ADANA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Çukurova Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]