Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Kurum misyonu

Toplumun ihtiyaçları ile ulusal ve evrensel sorunlara çözüm önerileri getirebilen, ülke ve bölge gelişimine katkı sağlayabilecek projeler üreten, eleştirel düşünebilen, milli, girişimci, rekabetçi, etik değerlere bağlı, akılcı, üretken, dünyadaki gelişmeleri izleyebilen mezun ve araştırıcı yetiştirmek ve topluma kaliteli, güvenilir bir hizmet verebilmektir.

Kurum vizyonu

Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında yurt içi ve yurt dışında tanınan, çağdaş, katılımcı, yenilikçi, bölge ve ülke gelişimine ışık tutan, kurumsallaşma ve kaliteyi hedeflemiş, ait olduğu değerleri ile barışık, mensubu ve mezunu olmaktan onur duyulan ve tercih edilen bir üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitemizin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi göz önünde bulundurularak hazırlanmış ve 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

  2019-2023 Dönemi Stratejik Planı'nda, amaç ve hedeflerin başarı düzeyinin değerlendirilmesi, devam eden veya tamamlanmış faaliyetlerin, amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığının ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunun belirlenmesi amacıyla, her uygulama yılı sonunda Stratejik Plan Değerlendirme Raporu'nun hazırlanması, bu sayede elde edilen bilgiler kullanılarak stratejik planın gözden geçirilmesi, hedeflenen ve ulaşılan sonuçların karşılaştırılması öngörülmüştür.
  Stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliğinin analiz edildiği, hedeflerin gerçekleştirilmesini olumlu veya olumsuz yönde etkileyen kurumsal, yasal, çevresel unsurların ortaya konduğu Üniversitemizin 2019 ve 2020 yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporları hazırlanmış ve bu raporlarda performans göstergelerine ilişkin değerlendirmeler kapsamında yapılan ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirlik analizlerinde; iç ve dış çevrede meydana gelen değişiklikler nedeniyle tespit ve ihtiyaçlarda değişikliklerin meydana geldiği, özellikle tüm dünyada görülen salgınının da etkisiyle yeni ihtiyaçların ortaya çıktığı, salgının bazı performans gösterge değer gerçekleşmelerini olumsuz yönde etkilediği, dolayısıyla güncelleme ihtiyacının bulunduğu tespitleri yer almıştır.
  Belirlenmiş olan amaç ve hedeflerimize stratejik planın kalan yıllarında ulaşabilmek amacıyla, stratejik plan değerlendirme raporlarında yer alan bulgular ile hedeflerden sorumlu birimlerin görüş ve önerileri doğrultusunda Üniversitemizin 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı'nın kalan yılları (2022-2023) için güncellenmesine karar verilmiş ve güncelleme çalışmaları "Stratejik Plan Güncelleme Ekibi" tarafından yürütülmüştür.
  Üniversitemizin 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı’nın hazırlanması ve güncellenmesinde emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunarım.
  Saygılarımla.
                                                                          Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR
                                                                                             Rektör

 • Amaç 1: Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek

  Amaç 2: Bilimsel Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek

  Amaç 3: Kurumsallaşmayı Güçlendirmek ve Sürdürebilirliğini Sağlamak

  Amaç 4: Kurumun Toplum ve Çevre ile Etkileşimini Güçlendirmek

 • Hedef 1.1: Eğitim-Öğretim altyapısını iyileştirmek ve geliştirmek

  Hedef 1.2: Yürütülmekte olan eğitim programlarının güncellenerek öğrencilerin
  tercihlerine duyarlı hale getirmek

  Hedef 1.3: Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek ve sayısını
  artırmak

  Hedef 1.4: Ulusal ve uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci, akademik
  ve idari personel sayısını artırmak

  Hedef 2.2: Akademik personelin nitelikli ve etkin araştırma yapabilme becerilerini
  artırmak

  Hedef 2.3: Üniversitemizde yürütülen bilimsel araştırma proje sayılarını artırmak

  Hedef 2.4: SCI, SCIE, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayın sayısını her yıl düzenli
  olarak artırmak

  Hedef 2.5: Doktora yapan öğrenci sayısını artırmak

  Hedef 2.6: Ülke ve bölgemizin öncelikli alanlarına yönelik projeleri desteklemek

  Hedef 3.1: Çağdaş yaşanabilir bir kampüs ortamı sağlamak

  Hedef 3.2: Bilgi işlem altyapısını geliştirmek

  Hedef 3.3: Üniversite personeline kurum kültürünü yerleştirmek ve kuruma bağlılığını
  artırmak

  Hedef 3.4: Öğrencilere sunulan hizmet/olanaklara (burs, barınma, beslenme, sağlık,
  spor vb.) yönelik memnuniyet düzeylerinin her yıl artırılarak sürekliliği sağlamak

  Hedef 3.5: Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek

  Hedef 4.1: Üniversitenin verdiği hizmetler ile ilgili iyileştirmeler yapılarak memnuniyet
  düzeylerini artırmak

  Hedef 4.2: Üniversitenin diğer sektörler ile işbirliğini artırmak

  Hedef 4.3: Toplum ve çevreyi çok yakından ilgilendiren konularda etkinlikler ve projeler
  düzenlemek

  Hedef 4.4: Engelsiz kampüs olanaklarını artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.adu.edu.tr/tr/

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü,
Merkez Kampüsü, Aytepe Mevkii, PK: 09100,
AYDIN

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]