Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Kurum misyonu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, özgür, demokrat kişilikli, milli ve manevi değer ve kültürüne saygılı, girişimcilik kültürüyle donatılmış, uyumlu, derslere ve araştırmalara katılımı yüksek, sosyal, mesleki ve akademik beklentileri karşılayan öğrencileriyle; öğrenciye liderlik yapan, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik katkılarda bulunan, motivasyonu yüksek, eğitime ve bilime adanmış, farklı fikir ve inançlara, insan haklarına saygılı, öğretim üyeleriyle ve eğitim-öğretim, araştırma, büyüme ve geliştirme konularında yüksek motivasyonla lojistik katkı sağlayan, öğrencilerimizin ve akademik kadromuzun iyi bilim ve iyi, eğitim hedeflerini sağlamada verdiği hizmetlerle işlerini kolaylaştıran, kanunlara saygılı, donanımlı ve uzman idari kadrosuyla sürdürülebilir performans ve gelişimi referans alan bir üniversite olmayı kendisine görev edinmiştir.

Kurum vizyonu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik etkinlik ve organizasyonlarıyla, nitelikli lisansüstü programları, iddialı akademik kadrosuyla ve iş dünyasının insan kaynağı, yönetici ve ara eleman ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikteki ders programlarına sahip Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarıyla, mezunu olmaktan övünç duyulan, uluslararası akademik topluluklar ile sürdürülebilir etkileşim sağlayan ülkesinin eğitim-kültür-bilim düzeyini arttırmaya ve insanlığa hizmet etmeye kendisini adamış; günün her saati, yılın her günü kesintisiz bilim ve eğitim yapmayı ilke edinmiş; diğer kurum ve üniversitelerle işbirliği yapmayı esas alan; farklı kültür, görüş ve ırklardan öğrenci ve personeliyle demokrasi ve evrensel değerleri benimsemiş; bilgi ve insan merkezli; bilgiyi saklayan, arşivleyen ve yeni bilgi ve görüşler üreten, bilgi ve insani değerlerle donanan nesiller yetiştiren; öğrenci ve personelinin sosyal ihtiyaçlarını
gözeten; tüm kararlarını akademik kurullar yoluyla, akademik kriterlerle alan bir dünya üniversitesi olmayı

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak; Marmara Bölgesinin, İstanbul’un ardından önemi her geçen gün artan ve Dünya tarihinin akışını değiştiren bu topraklarda, ecdada yakışır bir üniversite kurma sorumluluğuve gayreti içerisindeyiz.
  1992 yılında kurulan Üniversitemiz, kendisiyle yakın tarihlerde kurulan üniversitelere kıyasla hem nitelik hem de nicelik bakımından hızlı bir büyüme göstermiştir. Bugün 13 Fakülte, 13 Meslek Yüksekokulu, 8Yüksekokul, 4 Enstitü ve 28 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren Üniversitemiz; Çanakkale merkezinde ve ilçelerinde büyümeye devam etmektedir. Bu büyümenin sağlıklı olması, sürekli gelişim ile birlikte yürütülmesi ve yeniliklerin sağlam temeller üzerine oturtulması için iyi bir planlamanın hem kaynakları daha verimli kullanmak hem de kurumsallaşma açısından son derece önemli olduğunun bilincindeyiz.
  Bu bağlamda 06.07.2013 tarih ve 28699 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “Onuncu Kalkınma Planı’nda toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, paydaşlarıyla etkileşim içerisinde olan, ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren, akademik, idari ve mali açıdan özerk üniversite modeli çerçevesinde küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine ulaşılması hedeflenmiştir.
  Bu noktada, ÇOMÜ 2015-2019 Stratejik Planı, kısa-orta-uzun vadedeki hedeflerimizi belirlemek ve hedeflerimiz dahilinde nerede olduğumuzu görebilmek adına 2015-2019 döneminde bizim için yol gösterici olacaktır.

  ÇOMÜ 2015-2019 Stratejik Planı, hem Üniversitemizin bulunduğu coğrafyanın önemine uygun olan bölgesel ve ulusal sorumlulukları, hem de 20’nci yılını tamamlamış Üniversitemizin bir dünya üniversitesi haline gelmesini sağlayacak gereklilikleri gözeten bir vizyonla hazırlanmıştır.
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2015-2019 Stratejik Planının bir diğer özelliği de, Çanakkale Savaşlarının 100’üncü yıldönümü olan 2015 yılı planlarıyla aynı döneme denk gelmesidir.
  ÇOMÜ olarak üniversitemiz bünyesinde kurduğumuz komisyon ve dahil olduğumuz Çanakkale 100. Yıl Koordinasyon Merkezi ile bu anlamlı yılı Çanakkale ve Türkiye’de taçlandırmak ve Üniversitemizin gelişimine ivme katmak için bir fırsat olarak değerlendirmek adına akademik ve toplumsal projeler geliştirmekteyiz.
  Projelerimizden biri, Çanakkale Savaşlarının 100’üncü yılında, Şehitliklerin karşısında, ÇOMÜ Kütüphanesini en az 1 milyon kitap barındıran bir kütüphane haline getirmektir. Kampanyamız başarıya ulaştığı takdirde, ÇOMÜ Türkiye’nin en büyük kütüphanesine sahip olacaktır.
  Eğitim kalitemizin yükseltilmesi, araştırma etkinliklerimizin niteliğinin artırılması, üniversite-toplum etkileşiminin artırılması ve ÇOMÜ kurumsal kültürünün geliştirilmesi için belirlediğimiz beş yıllık hedefler ve bu hedeflere ulaşmada izlenecek yollar, ÇOMÜ 2015-2019 Stratejik Planında belirtilmiştir. Bu hedefler aynı zamanda uzun vadeli hedefimiz olan “Çanakkale’yi Türkiye’nin ilk üniversite şehri haline getirmek” hedefi doğrultusunda Üniversitemizin atacağı önemli adımlardır.
  Bu bağlamda, ÇOMÜ’nün önümüzdeki beş yılına ışık tutacak bu planın hazırlanmasına katkı veren akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Ayrıca planın karşılaşılacak fırsatlar ve zorluklar karşısında en iyi şekilde adapte olarak uygulanmasını sağlayacak tüm akademik ve idari personelimize de şimdiden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.
  Prof. Dr. Sedat LAÇİNER
  Rektör

 • A1- Eğitim Öğretim Kalitesini Arttırmak

  A2- Yayın ve Araştırma Etkinliğini Artırmak ve ÇOMÜ’nün Araştırma Üniversitesi Özelliğini Belirginleştirmek.

  A3- Topluma Hizmet ve Toplumla Etkileşimi Arttırmak

  A4- Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi

 • H1.1- Üniversitede bölüm-alan dengesinin kurulması - alanları daha dengeli hale getirmek

  H1.2- Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliklerini artırmak.

  H1.3- Öğrencilerin Türkçe ve yabancı dil öğrenme imkânlarını artırmak.

  H1.4- Öğretim elemanı sayısını ve niteliğini artırmak.

  H1.5- Yüksek lisans ve doktora programlarının tercih edilir olmasını sağlamak ve yüksek lisans ve doktora programlarının toplam faaliyetler içindeki payını arttırmak.

  H1.6- Öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek.

  H1.7- Bilgiye ulaşım sorunlarını aşmak.

  H1.8- Kütüphaneyi geliştirmek / güçlendirmek.

  H1.9- İnternet altyapısını ve bilgisayar donanımlarını arttırmak

  H1.10- Derslik, ofis ve laboratuvar sayılarını artırmak, eskiyen bina stoğunu yenilemek, riskli yapıları kullanım dışına almak.

  H1.11- Sosyal Hizmetleri ve Aktiviteleri arttırmak.

  H2.1-Üniversitemizde yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarının, ulusal ve uluslararası yayınların, alınan patentlerin ve gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası projelerin sayısını ve kalitesini artırmak.

  H2.2- Araştırma ve geliştirme çalışmalarının çevreye, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak.

  H2.3- Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel ve sanatsal konferans, seminer, panel vb. faaliyetlerin sayısını artırmak.

  H2.4- Uluslararası indekslere girebilecek, saygın yayınlar tarafından yoğun bir şekilde atıflanan yüksek kalitede dergiler ve diğer yayınlar yayımlamak.

  H3.1- Yerel, ulusal ve uluslararası iş çevresi, resmi kurum ve kuruluşlar ile STK’ların ÇOMÜ’ye desteğini artırmak ve üniversiteyi sahiplenmelerini sağlamak.

  H3.2- ÇOMÜ’nün yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel sorunlara katkısını arttırmak, ÇOMÜ’de topluma faydalı bilim ve eğitim anlayışını yerleştirmek.

  H3.3- ÇOMÜ’nün bilinirliğini ve marka değerini artırmak.

  H3.4- ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile bölgenin ihtiyaçlarını, hastaları metropol şehirlere göndermek zorunda bırakmayacak şekilde karşılar hale getirmek.

  H4.1- Mezunlarla iletişimi daha güçlü ve etkin hale getirmek.

  H4.2- Üniversite içerisinde akademik ve idari personelin kuruma aidiyetini güçlendirmek, birbiriyle olan iletişimini geliştirmek, bu doğrultuda sosyal desteği artırmak, birlikte iş yapabilme hissini yaşatabilecek sosyal faaliyetlerde bulunmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.comu.edu.tr/

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ÇANAKKALE

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]