Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Kurum misyonu

       Çağdaş, sürdürülebilir ve kapsayıcı eğitim yaklaşımı ile yetkin bireyler yetiştirmek; ürettiği bilimsel bilgi ve teknolojiler ile gerçekleştirdiği kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerle ulusal ve uluslararası düzeyde topluma katkı sunmaktır.

Kurum vizyonu

     Yetiştirdiği yenilikçi ve girişimci bireyler ile toplumun yaşam kalitesine katkıda bulunan bilim, teknoloji, sanat, spor ve kültür alanlarda öncü bir üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 •      Tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla Türkiye’nin en stratejik kentlerinden birinde kurulu olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, otuz yılı aşkın süredir devam eden öncü üniversite olma yolculuğunda oldukça önemli mesafe kat etmiştir. Eğitim, araştırma, spor ve sanat alanlarında kayda değer başarılara imza atmış bir üniversitedir. Sahip olduğu birikim ve tecrübe, güçlü akademik ve idari kadrosuyla ulusal ve uluslararası ölçekte topluma katkı sunan ve ciddi katma değer yaratan işler gerçekleştirmiş ve fazlasıyla gerçekleştirmeye devam etmektedir. Tüm bu süreçte, çağdaş, sürdürülebilir ve kapsayıcı eğitim yaklaşımı ile yetkin bireyler yetiştirmesinin ve ürettiği bilimsel bilgi ve teknolojiler sayesinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde hızlı bir ilerleme sağlanmasının payı büyüktür.
      Yaşadığımız kentin ve dünyanın değişen ihtiyaç, beklenti ve sorunlarına üniversite olarak çözüm üretme, eğitimden sanata, kültürden spora her alanda bir marka üniversite olma hedefimizi sürdürmekteyiz. Bu hedefimiz kendimizi de sürekli bir şekilde revize etmeyi zorunlu kılmaktadır. İşte, üniversitemiz Stratejik Planı’nı da bu yaklaşımla yeniden oluşturduk. Yönetimde katılımcılığı esas aldığımız anlayışla üniversitemizin tüm paydaşlarını stratejik planı oluşturma sürecine dahil ettik. Yenilediğimiz vizyonumuzla toplumun yaşam kalitesine katkıda bulunarak bilim, teknoloji, sanat, spor ve kültür alanlarında öncü bir üniversite olmayı hedefimize koyduk. Öğrencilerimizi girişimci ve yenilikçi şekilde yetiştirmeyi vizyonumuzun ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2024-2028 STRATEJİK PLANI ana unsurlarından biri haline getirdik. Bu anlamda eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini sürdürülebilir olarak arttırmayı, nitelikli Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri yoluyla ulusal ve uluslararası düzeyde katma değer oluşturmayı amaçlamaktayız.
      Topluma ve doğaya duyarlı, insana ve farklılıklara saygı duyan bir üniversite olarak Avrupa yükseköğretim alanındaki gelişmelerle uyumlu bir kurumsal yapılanmayı üniversitemizde kapsamlı bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kalite odaklı bir kurum kültürünü yerleştirmeye çalıştığımız üniversitemizde 2024-2028 Stratejik Planımızı bu eksende hazırladık. Uluslararasılaşmayı sağlayan çalışma ve faaliyetlerde sürdürebilirliği ve sürekli gelişimi esas alarak kaynaklarımızı güçlendirmenin ve daha verimli şekilde kullanmanın planını ortaya koyduk. İyi bir planlamanın kurumsallaşma adına önemli olduğunun farkındayız.
        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin kentle daha çok bütünleşen, Üniversite-Kamu-Sanayi-STK iş birliklerini güçlendirmiş, sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınır ve öncü bir üniversite yolunda hızla ilerleyeceğinin altını çizerek 2024-2028 Stratejik Planını bilgilerinize sunmaktan büyük onur duyar ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.
         Hep Birlikte Daha İleri…
                                                                                                 Prof. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU
                                                                                                                 Rektör

 • A1- Nitelikli Ar-ge ve Ür-ge faaliyetleri yoluyla ulusal ve uluslararası düzeyde katma değer oluşturmak.

  A2- Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin niteliğini sürdürebilir olarak artırmak.

  A3- Üniversitenin toplum ve çevre yararına yaptığı faaliyetleri artırmak.

  A4- Üniversitemizin uluslararası tanınırlığını artırmak.

  A5- Kalite kültürünü ve kurumsal kaynakları güçlendirmek.

   

 • H1.1- Araştırma geliştirme ve ürün geliştirme kapasitesini artırmak,

  H1.2- Katma değer yaratan araştırma çıktılarını artırmak,

  H1.3- Girişimcilik faaliyetlerini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak,

  H1.4- Üniversite-sanayi işbirliklerini kapsamında ortak araştırma ve ürün geliştirme projelerini artırmak.

  H1.5- Öğrenci girişimcilik ve yenilikçilik programlarını desteklemek.

  H2.1- Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmak.

  H2.2- Öğrencilerin yetkinliklerini geliştiren faaliyetleri artırmak.

  H2.3- Öğretim elemanlarının yetkinliklerini güçlendirmek.

  H2.4- Eğitim-öğretim altyapısını güçlendirmek.

  H3.1- Toplumsal katkı faaliyetlerinin artırılması.

  H3.2- Üniversite tarafından sunulan kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi.

  H3.3- Çevre dostu üniversite faaliyetlerini oluşturmak.

  H4.1- Uluslararası öğrenci, akademik ve idari personel hareketliliğini artırmak.

  H4.2- Uluslararası tanınırlığı geliştirmeye yönelik faaliyetleri artırmak.

  H5.1- Kurum içi memnuniyeti ve kurumsal aidiyeti geliştirmek.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.comu.edu.tr/

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ÇANAKKALE

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]