Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Kurum misyonu

Özgürlükçü, yenilikçi ve girişimci yönüyle; kalite odaklı gelişmeyi hedefleyen ve araştırma temelli
“Uluslararası alanda güçlü bir üniversite olmak”

Kurum vizyonu

Alanında öncü ve girişimci bireyler yetiştiren; Ar-Ge odaklı, uygulamaya dönük, çok disiplinli ve proje
tabanlı araştırmalar üreten; paydaşlarıyla sürdürülebilir ilişkiler geliştiren;
“Kalite odaklı ve yenilikçi bir üniversite olmak”

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kurulduğu 1992 yılından bu yana önemli gelişmeler ve değişimler gösteren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, başlangıçta 12 akademik birimle kurulmuş, bugün ise 4 enstitüyü bünyesinde barındıran Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 18 fakülte, 4 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 45 araştırma ve uygulama merkezinde; 50.732 öğrenci ve 2.650 akademik ve idari personel ile yaklaşık 340.000 m2 kapalı alan - 5.000.000 m2 açık alanda hizmet vermektedir.


  Çanakkale boğazı üzerinde bulunan, Antik dönemlerde dünyaca ünlü destanlara ev sahipliği yapmış ve tarihin seyrini değiştiren Çanakkale Savaşlarının yaşandığı topraklarda bulunan Üniversitemiz, Ülkemizin en güzel Üniversiteleri arasında gösterilmektedir. Bu değerlerin korunması ve şehrin kalkınması için Üniversite olarak elimizden geleni yapma gayreti içerisindeyiz.


  Eğitim-öğretimi, araştırma ve uygulama temeline oturtarak bölgenin ve Balkanlar’ın en iyi üniversitesi olma yolundaki hedeflerimizi hızla gerçekleştiriyoruz. Yeni plan döneminde temel hedefimiz “Araştırma Üniversitesi” olmaktır. Araştırma Üniversitesi olmak ve Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımıza büyük bir gayret ve özenle devam etmekteyiz. Bu büyümenin sağlıklı olması, sürekli gelişim ile birlikte yürütülmesi ve yeniliklerin sağlam temeller üzerine oturtulması için iyi bir planlamanın hem kaynakları daha verimli kullanmak hem de kurumsallaşma açısından son derece önemli olduğunun da bilincindeyiz.


  Bu bağlamda 23.07.2019 tarih ve 30840 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “On Birinci Kalkınma Planı” ve diğer üst politika belgeleriyle Yükseköğretim sisteminin girişimciliği geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılması, üniversite-sanayi iş birliği projelerinin ve fikri, sınai ve mülkiyet haklarına yönelik politikaların uygulanması, dijital dönüşüm araştırmaları programının hayata geçirilmesi, finansal okuryazarlık eğitiminin yaygınlaştırılması, Ar-Ge çalışmalarına önem verilmesi, STK’lar ile ortak çalışmalar yürütülmesi hedeflenmiştir.


  ÇOMÜ 2021-2025 Stratejik Planı’nda, Kalkınma Planı’nda belirlenen hedeflere uygun olarak üst yönetimin sahiplenmesi ve tüm kademelerde yer alan iç ve dış paydaşlarımızın geniş katılımıyla hazırlanmıştır. Önümüzdeki beş yılı şekillendirecek amaçlarımız; Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kalitesinin artırılması, toplum ve çevre yararına hizmetlerin geliştirilmesi, kurum tanınırlığının geliştirilmesi, kurumsallaşmanın güçlendirilmesi olarak belirlenmiştir.


  Çalışmada emeği geçen tüm personelimize teşekkür eder, Stratejik Planımızın paydaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.


                                                                                              Prof. Dr. Sedat MURAT
                                                                                                         Rektör

 • A1- Ar-Ge ve Yenilikçilik Faaliyetlerini Geliştirmek
  A2- Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Kalitesini Artırmak
  A3- Toplum ve Çevre Yararına Hizmetleri Geliştirmek
  A4- Kurum Tanınırlığını Geliştirmek ve Kurumsallığı Güçlendirmek

 • H1.1- Akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesini artırmak
  H1.2- Araştırma ve yenilikçilik ile ilgili altyapı ve olanakları geliştirmek
  H1.3- Katma değer yaratan bilimsel ve yenilikçi çıktıları artırmak
  H2.1- Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin niteliğini geliştirmek
  H2.2- Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmak
  H2.3- Öğretim elemanlarının eğitici ve öğretici niteliklerini geliştirmek
  H2.4- Öğrencilerin öğrenme istek, kapasite ve memnuniyetlerini geliştirmek
  H3.1- Topluma yönelik hizmetlerin niceliği ve kalitesini geliştirmek
  H3.2- Çevre yararına sürdürülebilir proje ve uygulamalar geliştirmek
  H4.1- Kurumsal görünürlüğü artırmak
  H4.2- Bilimsel çıktılara erişilebilirliği artırmak
  H4.3- Kurum kültürünü korumak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak
  H4.4- Kurum içi memnuniyet, iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.comu.edu.tr/

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ÇANAKKALE

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]