Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Kurum misyonu

Dumlupınar Üniversitesi, «Kurulus ve Kurtulus» mücadelesinin verildigi kentin üniversitesi olma sorumlulugu ile; kisisel ve mesleki alanda kendini sürekli gelistiren, arastırmacı ve etik degerlere baglı erdemli bireyler yetistirmeyi, disiplinler arası çalısma kültürüyle bilim, sanat, kültür, saglık ve spor alanlarına katkı saglayan nitelikli arastırmalar yapmayı, kentin, bölgenin ve ülkenin yasam kalitesini artırıcı hizmet ve çözümler sunmayı kendisine görev edinmiştir.

Kurum vizyonu

Egitimde, bilimde, sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören girisimci, yenilikçi bir üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Bir kurumu ileri götüren en temel güç insandır. Insan odaklı yapılan yatırımlar rekabet edebilirlik
  gücü olarak geri dönecektir! Öyleyse, mevcut ögrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin, gelecekteki potansiyel ögrencilerimizin, bölgedeki paydaslarımızın ve iletisim içinde oldugumuz her bir kisi ve kurumun ilgisi, görüsü ve düsüncesi bizim için çok degerlidir.
  1992 yılından bu yana faaliyet gösteren Dumlupınar Üniversitesi; kendine güveni olan, teknolojiyi takip edebilen, sosyal ve kültürel yönden güçlü ögrencilerin yetisebilmesi için ekonomik yatırımların yanında güçlü bir akademik ve idari kadroya sahip olunması gerektiginin bilincindedir ve her bir birimde yapılan faaliyetin bir digeri ile uyumlu, destekleyici ve tamamlayıcı nitelikte olması gerekmektedir. Bu nedenle, 2018-2022 Stratejik Planı’nda kurumsal kalitenin arttırılması ve kalite güvence sisteminin gelistirilmesi ele alınmıstır.

  Kurumsal kalitenin sürdürülebilirligini ve “Deger Katan Üniversite!” anlayısını raporumuza yansıtan
  tüm iç ve dıs paydaslarımıza kamuoyu huzurunda tesekkür ederim.

 • A1. Plan dönemi içerisinde kurumsal kalitenin artırılması ve sürdürülebilirliginin saglanması
  A2. Egitim ögretim ve Arastırma Gelistirme kalitesinin artırılarak ulusal ve uluslararası
  düzeyde rekabetin saglanması
  A3. Personel verimliliginin artırılması ve sürdürülebilirliginin saglanması
  A4. Ulusal ve uluslararası standartlar ve akreditasyonlara yönelik faaliyetlerin artırılması

 • H1.1. Iç kontrol sisteminin etkinligini artırmak

  H1.2. kurumsal bilgi yönetimini zenginlestirerek, bilgi altyapısını güçlendirmek

  H2.1. Bilgi paketini egitim – ögretim dönemi süresinde güncel tutmak

  H2.2. Ögretim üyesi basına düsen ögrenci sayısının azaltılmak

  H3.1. Personelin bilgi ve donanımını artırmak

  H3.2. Optimum personel planlamasını saglamak ve Norm Kadro çalısmalarını hızlandırmak

  H4.1. Kamu Üniversite Sanayi Isbirligi’ne yönelik faaliyetleri güçlendirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Kütahya Dumlupınar Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.dpu.edu.tr/

Dumlupınar Üniversitesi, Merkez Yerleşke, Tavşanlı Yolu 10. Km, KÜTAHYA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]