Devlet Arşivleri Başkanlığı

Kurum misyonu

Devlet ve toplum hafızasını barındıran arşiv belgelerini arşivcilik standartları ve gelişen teknolojiler çerçevesinde tespit etmek, derlemek, korumak ve araştırmaya açmak suretiyle kamuoyuna güvenilir, kaliteli ve hızlı erişilebilen arşiv hizmetlerini sunmak ve kamu belge yönetimini etkinleştirmektir.

Kurum vizyonu

Ülkemiz arşivlerinin tek merkezden yönetimini sağlamak ve dünyada arşivcilik alanında referans bir kuruluş olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemiz kamu mali yönetiminin temelini teşkil eden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi, kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde kullanılması ve hesap verilebilirliğin yanı sıra mali saydamlığın da sağlanması amacıyla stratejik yönetim anlayışı benimsenmiştir. Söz konusu yönetim anlayışı, mevcut durumu analiz ederek geleceği doğru şekillendirmeyi sağlamakta, tüm kurum ve kuruluşlarda kaynakların amaç ve hedefler doğrultusunda rasyonel bir şekilde kullanılabilmesine ve etkili bir yönetim yapısının oluşturulmasına hizmet etmektedir.

  Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın “Bir insanın şah damarı kesildiğinde durumu neyse, arşivleri olmayan bir devlet de aynı durumdadır.” ifadeleriyle önemine dikkat çektiği; arşivlerimizin Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri ile birlikte değerlendirildiğinde, yaklaşık 700 yıllık bir tarihe ve kültürel birikime sahip olması, hitap ettiği coğrafya ve zenginlik açısından millî olmanın yanı sıra milletlerarası bir özellik taşımasını ve dünya tarihçiliğinde önemli bir yerde bulunmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda uhdesinde barındırdığı arşiv belgelerini günün teknolojik şartlarını kullanarak Türk ve Dünya kamuoyunun hizmetine sunmak için faaliyetler yürütmektedir. Bütün bu çalışmalarının yanı sıra bilgi ve belge yönetimi alanında dijital dönüşüm çalışmalarına ağırlık vermesi ve kapsamında yer alan tüm mükellef kamu kurum ve kuruluşlarına bu alanda eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlaması Başkanlığı sadece kültürel bir kurum olma özelliğinin ötesine taşımaktadır.

  Arşivcilik faaliyetleri ile bilgi ve belge yönetimi alanında icra ettiği hizmetlerini daha etkin bir biçimde yerine getirebilmesi için büyük bir değişimle Başkanlık haline dönüştürülen Kurumumuzun, hem kapsamında olan mükellef sayısında hem de sunacağı hizmet sayısında büyük miktarda artış olmuştur. Bu anlamda politika yapıcıların, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerli ve yabancı araştırmacıların, arşiv belgelerinden yararlanan gerçek ve tüzel kişilerin beklentilerini karşılayacak hizmet yapısının oluşturulması Başkanlığın en önemli ve öncelikli hedefini oluşturmaktadır.

  İyi bir arşiv sistemi oluşturulmasının temel adımlarından birini teşkil eden ve tüm paydaşlarımızın görüşlerini azami düzeyde yansıtan Planımızda, Başkanlıkça sunulan hizmetlerin hızını ve kalitesini yükseltecek ve hizmetlere erişimini kolaylaştıracak çok sayıda hedefe yer verilmiştir. Bu doğrultuda Başkanlığımızın bulunduğu nokta ile Plan dönemi sonunda ulaşmak istediği nokta arasında köprü niteliğinde olan 2020-2024 dönemi Stratejik Planının ülkemize hayırlı ve yararlı olmasını diler, hazırlanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım.

  Prof. Dr. Uğur ÜNAL
  Başkan

 • A1: Kamu kuruluşları ile işbirliği içinde kamuda belge yönetiminin etkinleştirilmesi ve arşivcilik anlayışının geliştirilmesi

  A2: Çağdaş, hızlı ve güvenilir arşivcilik hizmetleri ile kültürel mirasımızın ortaya çıkarılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması

  A3: Modern arşivcilik uygulamalarını destekleyecek yönde kurumsal gelişmenin sağlanması

 • H1.1: Belge yönetimi ve arşiv hizmetleri alanında, ihtiyaç duyulan standartlar ile gerekli usul ve esaslar hazırlanarak etkin bir belge yönetimi ve modern arşivcilik alt yapısı oluşturulacaktır.

  H1.2: Kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği çerçevesinde rehberlik ve eğitim faaliyetleri yapılarak kamu belgelerinin düzenlenmesi, korunması ve erişime açılması süreci etkinleştirilecektir.

  H1.3: Kişisel verilerin gizliliği gözetilerek kişiler ile devletin hak ve menfaatlerinin belgelenmesi ve korunması sağlanacaktır.

  H1.4: Devlet Arşiv Ağı ve Devlet Arşivi Veri Merkezi kurulmak suretiyle arşiv belgelerinin tek bir sistem üzerinden kolay ve hızlı erişimi sağlanacaktır.

  H2.1: Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait belgeler ile Atatürk ve sonraki Cumhurbaşkanlarına ait bilgi-belge kaynaklarının derlemesi, korunması ve tasnifi yapılarak araştırmacıların ve toplumun hizmetine sunulacaktır.

  H2.2: Arşiv belgeleri standartlara uygun bir biçimde korunarak ve tahribe uğramış arşiv materyali aslına uygun bir biçimde restore edilerek bunların gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacaktır.

  H2.3: Arşiv belgeleri dijitalleştirilerek bilgiye erişim kolaylaştırılacaktır.

  H2.4: Araştırma salonu ve çevrim içi hizmetlerle araştırmacıların arşivlere kolay erişimi sağlanacaktır.

  H2.5: Arşivlere ilişkin araştırma, yayın ve tanıtımlar ile toplumun tarihe ilgisi artırılacaktır.

  H3.1: Modern arşivciliğin gerektirdiği personel yapısı oluşturulacak ve insan kaynakları yönetimi etkinleştirilecektir.

  H3.2: Arşivciliğe ayrılan fiziki ve mali kaynakların daha verimli ve etkili kullanımını sağlamak için fiziki şartlar ile mali yönetim ve kontrol sistemi iyileştirilecektir.

  H3.3: Gerek kurumsal düzeyde gerek arşivcilik hedefleri düzeyinde gerekli bilişim sistemleri kurulacak ve sürdürülecektir.

  H3.4: Proje hazırlama ve uygulama kapasitesi geliştirilerek ulusal/uluslararası kuruluşlar ve üniversitelerle arşivciliğe yönelik ortak projeler üretilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Devlet Arşivleri Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

https://www.devletarsivleri.gov.tr/

Gayret Mahallesi, 95. Sokak, No:3, 06170, Yenimahalle/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Devlet Arşivleri Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]