Dışişleri Bakanlığı

Kurum misyonu

Ülkemizin ve vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumak için bölgemizde ve dünyada adil, girişimci, çok boyutlu, kapsayıcı ve kalkınmaya imkan tanıyan dış politikamızı barışçıl bir işbirliği anlayışıyla uygulamak ve dış ilişkilerimizi koordine etmek.

Kurum vizyonu

“Türkiye Yüzyılı” kapsamında, değerlerimize dayalı milli dış politikamız aracılığıyla milli çıkarlarımızı teminat altına alırken insanlığın ortak değerlerine de katkıda bulunacağımız güvenli ve müreffeh bir gelecek tesis etmek.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, temel değerleri ve artan imkân ve kabiliyetleri çerçevesinde gerek yakın çevresinde gerek uluslararası düzeyde güvenlik, istikrar ve refahın sağlanması amacıyla, dış politikasını, kurucu felsefesini oluşturan “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesi doğrultusunda yürütmektedir.

  Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünü kutlamakta olduğumuz bu dönemde, Dışişleri Bakanlığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın “Türkiye Yüzyılı” vizyonunu hayata geçirmek ve milli dış politikayı etkin biçimde yürütmek üzere çalışmalarını yeni bir şevkle sürdürecektir. 2024-2028 Stratejik Planımız bu yöndeki çalışmalarımızda rehber teşkil edecektir.

  Dünyamız, etkileri her alanda hissedilen kapsamlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçmektedir. Başta yakın çevremiz olmak üzere, dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan krizler küresel barış ve istikrarı tehdit etmekte; muhtelif sınamalar uluslararası güvenlik ortamını daha karmaşık hale getirmektedir.

  Türkiye, bu değişim süreçlerinin etkilerinin ve yaşanan krizlerin yansımalarının yoğun bir şekilde hissedildiği coğrafyanın merkezinde yeralmakta olup, zorlu sınamalarla karşı karşıyadır. Ülkemiz bu sınamalar karşısında, dış politikasını değişen koşullara uyarlamak durumundadır. Stratejik Planlama faaliyetleri bu bağlamda önem arzetmekte, dış politikamızı uygulama sürecinin etkinliğini artırmanın yanısıra kaynakların en doğru ve etkin biçimde kullanımına katkıda bulunmak gibi mühim bir işleve de hizmet etmektedir.

  Dış politikamız, içinde bulunduğumuz çalkantılı bölgesel ve uluslararası ortamda ülkemizin milli çıkarlarını ve güvenliğini en üst düzeyde teminat altına alırken, aynı zamanda sürdürülebilir barış ve kalkınmaya uygun koşulların oluşmasını hedeflemekte, çevremizde barış, refah ve istikrar kuşağı tesisine katkıda bulunmaktadır. Stratejik ilişkilerimizin ilerletilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesi, enerji güvenliğimizin temini, bağlantısallığın artırılması, uzak kıtalarla bağlarımızın geliştirilmesi, ülkemizin yumuşak gücünün pekiştirilmesi gibi unsurlar bu çerçevedeki önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bunlara ilaveten, yurtdışında vatandaşlarımızın hak ve çıkarlarının en etkin biçimde korunması her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de en büyük önceliği vereceğimiz konuların başında yeralmaktadır.

  Bakanlığımızın 2024-2028 Stratejik Planı, tüm bu hususların etkin bir sistematik içinde takibi ve icrası hedefiyle hazırlanmış olup, Bakanlığımızın ikinci Stratejik Planını teşkil etmektedir. Planın oluşturulması esnasında bir önceki Stratejik Planın gerek hazırlık gerek uygulama aşamasında edinilen tecrübelerden faydalanılmış, Planın katılımcı anlayışla hazırlanmasına önem atfedilmiştir.

  “Türkiye Yüzyılı” kapsamında milli dış politikamızı uygulamaya yönelik çalışmalarımızda yol gösterici olacak 2024-2028 dönemi Stratejik Planımızın hazırlıklarında katkıda bulunan ve emeği geçen herkese teşekkür eder, Planın ülkemize, milletimize ve Bakanlığımıza hayırlı olmasını temenni ederim.  

                                                                                                                          Hakan FİDAN

                                                                                                                         Dışişleri Bakanı

 • A1- Ulusal çıkarlarımız doğrultusunda bölgemizde ve ötesinde güvenlik ve istikrara destek verilmesi.

  A2- Küresel hedeflerimiz doğrultusunda kalkınma ve insani yardımların desteklenmesi.

  A3- Uluslararası sistemin güçlendirilmesini teminen etkin çoktaraflılığın tesisi.

  A4- Bakanlığımızın kurumsal kapasitesinin, gelişmelerle uyumlu ve yenilikçi bir anlayışla güçlendirilmesi.

  A5- Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla bağlarımızın güçlendirilmesi.

  A6- Ülkemizin tanınırlığının ve kamu diplomasisi alanındaki etkinliğinin artırılması.

 • H1.1- Komşularımız, yakın coğrafyamız ve diğer tüm kıtalarla siyasi, ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel alanlardaki ilişkilerimizin ve işbirliğimizin güçlendirilmesi için çalışmalara devam edilmesi. H1.2- Çatışmaların önlenmesi ve barışçıl yollarla çözümüne yönelik arabuluculuk/ kolaylaştırıcılık faaliyetlerinin yürütülmesi.

  H1.3- Dış ekonomik ilişkilerimizin ve ahdi zemininin güçlendirilmesi, alternatif/ yenilikçi çözümlerin değerlendirilmesi.

  H1.4- Ülkemizin menfaatlerinin azami ölçüde gözetilmesini teminen bölgesel ve çoktaraflı işbirliği platformlarının etkin şekilde kullanılmaya devam edilmesi.

  H1.5- Terör örgütlerinin yurtdışı yapılanma ve faaliyetleriyle mücadele edilmesi, terörizmle mücadelede uluslararası eşgüdümün güçlendirilmesi.

  H2.1- Kalkınma ve insani yardım alanlarında faaliyet gösteren uluslararası teşkilatlar ile işbirliğinin geliştirilmesi.

  H2.2- İnsani yardım ve uluslararası kalkınma yardımlarımızın sürdürülmesi.

  H3.1- Uluslararası teşkilatların karar alma mekanizmalarını daha etkin ve şeffaf kılacak ve daha adil temsili sağlayacak reformlara destek verilmesi.

  H3.2- Bölgesel sahiplenmenin teşvik edilmesi ve gerek uluslararası gerek bölgesel teşkilatlardaki etkinliğimizin artırılması.

  H4.1- Bakanlık personelinin farklı alanlardaki kapasitelerini artırmaya yönelik eğitim programları düzenlenmesi.

  H4.2- Bakanlığımız merkez ve yurtdışı teşkilatının fiziki ve bilişim altyapısının geliştirilmesi.

  H4.3- Siber güvenlik tehditleriyle mücadelede dinamik ve etkili stratejiler izlenmesi.

  H4.4- Dijital dönüşüme uyum sağlanması.

  H4.5- Çalışan verimliliğinin ve yetenek yönetiminin pekiştirilmesi ile etkin kadro planlaması hedeflerinin gerçekleştirilmesi.

  H5.1- Teknoloji alanındaki atılımlardan istifadeyle vatandaşlarımıza sunulan konsolosluk hizmetlerinde kullanılan araçların çeşitlendirilmesi, vatandaşlarımızın bu hizmetlere erişiminin artırılması ve kolaylaştırılması.

  H5.2- Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza sağlanan hukuki ve sosyal destek ile rehberliğin güçlendirilmesi.

  H5.3- Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, ayrımcılık gibi olumsuz eğilimlere karşı sergilenen aktif tutumun kuvvetlendirilerek sürdürülmesi.

  H5.4- Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla kültürel bağlarımızın korunması ve güçlendirilmesini teminen bu alandaki ihtiyaçlarının karşılanması.

  H6.1- Dış Temsilciliklerimizce, ülkemizin tanıtımına yönelik düzenlenen kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerin nicelik ve niteliğinin artırılması.

  H6.2- Bakanlığımızca basın, düşünce kuruluşları ve akademik çevrelerle düzenli temas ve işbirliği yapılması.

  H6.3- Bakanlığımızın diplomasi eğitimi alanındaki kapasite ve faaliyetlerinin artırılması.

  H6.4- Sosyal medyanın etkin şekilde kullanımına devam edilerek kamu diplomasisi faaliyetlerinin daha da yaygınlaştırılması.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Dışişleri Bakanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa

Dr. Sadık Ahmet Cad. No:8 Balgat / ANKARA 06100

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Dışişleri Bakanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]