Helal Akreditasyon Kurumu

Kurum misyonu

Ulusal ve uluslararası alanda tanınır ve güvenilir helal akreditasyon hizmeti sunmak.

Kurum vizyonu

Helal akreditasyon alanında dünyada lider bir kurum olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Helal belgeli ürün hassasiyeti 1,8 milyarlık nüfus büyüklüğü ile dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan Müslümanların tüketim alışkanlıkları arasında gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Ancak, helal belgelendirmesi alanında Müslüman ülkeler arasında ortak bir dil oluşturulamamıştır. Helal alanında çok fazla standardın bulunması, üreticiler için ürünün sunulduğu pazara göre birden fazla belge alma zorunluluğu maliyet artışlarına ve ticarette teknik engellere yol açmaktadır. Bunun sonucunda artan maliyet ürünün fiyatına yansıtılmakta ve tüketici refah kaybına uğramaktadır.

  Standartların ve belgelendirme pratiklerinin yeknesaklaştırılmasına yönelik yerel, ulusal ve bölgesel ölçekte çözüm arayışları olmasına rağmen hâlihazırda genel kabul gören ortak bir yaklaşım benimsenememiştir. Bu itibarla, helal belgelendirmede yaşanan sorunlar küresel niteliktedir.
  Bu nedenlerle ülkemiz; helal belgelendirmesi ve akreditasyonuna yönelik sorunlara, muhtemel en geniş katılım ile karşılıklı saygı, işbirliği ve kazanç ilkelerine bağlı olarak İslam Dünyası içerisinde çözüm bulunması gerektiğine inanmaktadır. Bu minvalde, helal belgelendirme alanındaki çok başlılığın aşılması için İslam ülkelerinin geniş katılımıyla ortak standartlar, belgelendirme ve akreditasyon mekanizmasının oluşturulması önem arz etmektedir.
  HAK; ülkemizde ve dünyada helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, uluslararası platformlardaki helal akreditasyon çalışmalarında ülkemizi temsil etmek ve ülkemizi helal ürün ve hizmet ticaretinde öncü bir ülke haline getirmek amaçlarıyla kurulmuştur.
  Kurumumuz söz konusu amaçları yerine getirirken bir yol haritası olarak kullanacağı, aynı zamanda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun da bir gereği olan HAK 2020-2024 Stratejik Planı hazırlanmıştır. Kurumumuz planı hazırlanırken, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli kullanılması amaçlanmış ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda ileriye yönelik atacağı adımlar kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Plan çalışmalarına katkı sağlayan mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

  Zafer SOYLU
  Yönetim Kurulu Başkanı

 • AMAÇ 1 : Ulusal ve uluslararası alanda tanınır ve güvenilir bir akreditasyon kurumu olmak.

  AMAÇ 2 : Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve geliştirmek.

 • Hedef 1.1 : Helal akreditasyon faaliyetlerine başlanabilmesi ve bu faaliyetlerin etkin bir şekilde idamesi için gerekli olan uygulama usul ve esaslarını tanımlayan teknik dokümanlar oluşturularak paydaşların erişimine açılacaktır.
  Hedef 1.2 : Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarının helal akreditasyon başvuruları işleme alınıp sonuçlandırılacaktır.
  Hedef 1.3 : Yurt içi ve yurt dışında bilgilendirici seminer, toplantı, eğitim, konferans, fuar ve etkinlik düzenlenecek ve düzenlenen etkinliklere katılmak sağlanacaktır.
  Hedef 1.4 : Diğer ülkelerin akreditasyon kuruluşları veya ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile küresel seviyede uyumlaştırılmış bir helal akreditasyon sisteminin tesisine yönelik olarak çok taraflı ve ikili işbirliği imkânlarının geliştirilmesine dönük çalışmalar yürütülecektir.

  Hedef 2.1 : İnsan kaynakları yönetiminin ve kurum kültürünün oluşturulması, verimliliğin ve sunulan hizmet kalitesinin arttırılması sağlanacaktır.
  Hedef 2.2 : Stratejik yönetim geliştirilecektir.
  Hedef 2.3 : Bilişim altyapısı güçlendirilecek ve geliştirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Helal Akreditasyon Kurumu faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

https://www.hak.gov.tr/

Mustafa Kemal Mahallesi 2120.Cadde
No:12 06530 Çankaya/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Helal Akreditasyon Kurumu stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]