Sahil Güvenlik Komutanlığı

Kurum misyonu

Denizlerde güvenlik ve emniyeti sağlamak, ulusal çıkarları, çevreyi ve doğal kaynakları korumaktır.

Kurum vizyonu

Denizlerde akla ilk gelen ve güven veren saygın bir kurum olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 2692 sayılı Kanun ile 1982 yılında kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı, 25 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilen 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile silahlı bir genel kolluk kuvveti olarak doğrudan İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. Komutanlığımız, ülkemizin yaklaşık yarısına denk büyüklükte bir alana sahip "Mavi Vatan" denizlerimizde emniyet ve güvenliğin sağlanması, insani bir görev olan denizde arama kurtarma faaliyetlerinin icrası, düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadele, doğal afetlerde yardım, stratejik önemi haiz tesislerin korunması, yasa dışı su ürünleri avcılığı ve deniz kirliliği ile mücadele gibi birçok alanda kanunlarla kendisine tevdi edilen görevlerini 7/24 esasına göre icra etmektedir.

   

  Sahil Güvenlik Komutanlığı, görev alanındaki mevcut risklere karşı mücadele ederken, "Denizlerde akla ilk gelen ve güven veren saygın bir kurum olma" vizyonu doğrultusunda çağdaş teknolojiden istifade ederek mevcut yapısını, imkân ve kabiliyetlerini geliştirmeye devam etmektedir. Sorumluluklarının çeşitliliği, deniz ortamının kendine özgü zorluklarını içeren dinamik yapısı ve denizcilik faaliyetlerinin her gün artan yoğunluğu dikkate alındığında; görevlerinin başarıyla icrası için sürekli bir gelişim ihtiyacı göz ardı edilemez bir gerçektir.

   

  Komutanlığımızın sahip olduğu temel nitelikler "kolluk", "güvenlik" ve "denizcilik" başlıkları altında toplanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı diğer kolluk teşkilatları ile koordineli olarak emniyet ve asayişi sağlarken Türkiye'nin millî menfaatlerini gözetmekte, aynı zamanda da çevre denizlerimizde, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimimiz altında bulunan deniz alanlarında gerçekleştirdiği görev ve faaliyetlerle denizcilik kültürünün geliştirilmesini hedeflemektedir.

   

  Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Türkiye'nin deniz yetki alanlarında icra edilmekte olan görevler; "deniz emniyetinin sağlanması" "deniz güvenliğinin sağlanması" "deniz kaynakları ve çevresinin korunması" ana başlıkları altında toplanmaktadır. Komutanlığımızın sahip olduğu temel nitelikler ve icra ettiği görevlerle, günümüzdeki asayiş ve güvenliğe yönelik risk ve tehditlerdeki değişimler, Sahil Güvenlik Komutanlığının stratejisinin sabit bir metinden ziyade dinamik bir süreç olmasını dikte etmektedir. Bununla birlikte söz konusu görevlerin etkinlikle icra edilebilmesi maksadıyla sahip olunan imkân ve kabiliyetlerin geliştirilmesi kapsamında ihtiyaç duyulan kapasite artırımının; kamu kaynaklarının etkin ve ekonomik kullanımı prensibi çerçevesinde hayata geçirilebilmesi için stratejik düzeyde orta ve uzun vadeli planlamalara ihtiyaç olduğu aşikârdır.

   

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren kendi stratejik planlarını hazırlamaları öngörülmüştür. Bu çerçevede daha verimli, katılımcı, şeffaf, planlı ve öngörülebilir hedeflere yönelik olarak faaliyet gösterilmesini amaçlayan Stratejik Yönetim Anlayışı ile hazırlanan Stratejik Planı doğrultusunda, Sahil Güvenlik Komutanlığı "denizin ve denizcinin dostu" olduğunu her zaman ve her şartta vatandaşa hissettirecek ve kendini geliştirmeye devam edecektir. Bu kapsamda, 2019-2023 dönemini kapsayan Sahil Güvenlik Komutanlığı Stratejik Planı'nın her kademedeki personelin katılım ve desteği ile başarılı bir şekilde hayata geçirileceğine inancım tamdır.

  Ahmet KENDİR

   Tuğamiral

   Sahil Güvenlik Komutan

 • A-1 : Sahil Güvenlik Hizmetlerinin Kalitesini Artırmak

  A-2 : Suçla Mücadele Kapasitesini Artırmak

  A-3 : Milli ve Yerli Teknolojik imkanlardan Yararlanarak Görev Etkinliğini Artırmak

  A-4: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

  A-5 : Denizde Arama Kurtarma (SAR) Kapasitesini Artırmak

  A-6: Stratejik ve Operasyonel İş Birliği Ağını Geliştirmek

 • H.1.1: Vatandaşların sahil güvenlik hizmetlerine erişiminde hız ve kaliteyi artırmak

  H.1.2: Kamu kurumlarının sahil güvenlik hizmetlerine erişiminde hız ve kaliteyi artırmak

  H.1.3: Deniz çevresi ve kaynaklarının konulmasında etkinliği artırmak

  H.1.4: Türk deniz yetki alanlarında önleyici kolluk hizmeti ile deniz emniyet ve deniz güvenliğinin sağlanmasında etkinliği artırmak

   

  H.2.1: Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve etkin bir gözetleme sistemi kurmak

  H.2.2: Suçla mücadele bilimlerinin çeşitliliği ve niteliğini geliştirmek

  H.2.3: Suçla mücadelede insan hakları alanındaki uygulamaları geliştirmek

  H.2.4: Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede etkinliği artırmak

   

  H.3.1 Görev ve faaliyetlerde bilgi teknolojilerinden yararlanmak

  H.3.2 Personel eğitiminde eğitim teknolojilerini kullanmak

  H.3.3 AR-GE projesi olarak milli sahil güvenlik gemisi tasarımını gerçekleştirmek

  H.4.1: Nitelikli personel sayısı ve eğitim kapasitesini artırmak

  H.4.2: Komutanlığın lojistik destek hizmetlerini geliştirmek

  H.4.3: Teşkilat etkinliğini artırmak maksadıyla mevzuat analizi ve teşkilat değişikliği yapmak

  H.4.4: Sahil güvenlik komutanlığının görünürlüğünü ve tanıtımın artırmak

   

  H.5.1: Arama kurtarma platformu ve teçhizatlarının kapasitelerini artırmak

  H.5.2: SG hava komutanlığının kapasitesini geliştirmek

  H.5.3: Dalış personeli sayısı ve teçhizat kalitesini artırmak

  H.5.4: Arama kurtarma görevlerine ilişkin mevzuat ve eğitim çalışması yapmak

   

  H.6.1: Ulaştırma ve altyapı bakanlığı ile karşılıklı iş birliği ve birlikte çalışabilirliği tesis etmek

  H.6.2: Diğer kamu kurumlarıyla operasyonel seviyede iş birliğini artırmak

  H.6.3: Sivil kurum ve kuruluşlarla ilişkiler tesis etmek ve geliştirmek

  H.6.4: Diğer ülkelerdeki mütekabil teşkilatlar ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Sahil Güvenlik Komutanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

https://www.sg.gov.tr/

Devlet Mah. Dikmen Cad. Merasim Sok. No:10 06650 Bakanlıklar/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Sahil Güvenlik Komutanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]