Sahil Güvenlik Komutanlığı

Kurum misyonu
Kurum vizyonu

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Derin mavi sular, insanlık tarihinin başlangıcından beri siyasette, güvenlikte ve ticarette hiçbir zaman önemini kaybetmedi. Sadece önemli olmakla da kalmadı; fark oluşturdu ve yaşamın seyrini değiştirdi.


  Türkiye’nin etrafının denizlerle çevrili olduğu, elbette ki herkesin malumu olan bir realitedir. Kara yüzölçümümüzün yarısı büyüklükte bir deniz sorumluluk sahasına sahibiz. Ancak asıl önemlisi, etrafımızı çevreleyen bu denizlerin, dünyanın en stratejik, en hareketli, ekonomi-politik açıdan belki de en önemli denizleri olduğudur.


  Dolayısıyla, deniz ve kıyı varlığımıza ilişkin, sadece bir “koruma” anlayışı değil, aynı zamanda bir de “yönetme” anlayışı ortaya koyma sorumluluğumuz bulunmaktadır.


  Göçmen kaçakçılığından uyuşturucu kaçakçılığına, yabancı terörist geçişinden tarihi eser, alkol ve sigara kaçakçılığına kadar her türlü suç unsuruyla güzel denizlerimizi kirletmeye ve tehdit oluşturmaya çalışıyorlar. Ama aynı zamanda Avrupa ile yeniden yükselen Doğu’nun en kısa deniz ticaret köprüleri, bizim kara sularımıza temas etmektedir. Yani terazinin bir kefesinde tehditler, bir kefesinde de fırsatlar vardır.


  Sahil Güvenlik Komutanlığı, bütün bu sorumluluk ve fırsatların bilincinde, son derece fedakâr ama aynı zamanda çağdaş bir anlayışla denizlerimize ait bir politikayı başarıyla yürütmektedir. Özellikle son yıllarda şiddeti giderek artan göçmen kaçakçılığına karşı Sahil Güvenlik Komutanlığı’mızın denizlerimizde ortaya koyduğu merhamet, etkinlik ve başarı, bütün dünya tarafından takdir edilmektedir. Bununla birlikte, ticaret, turizm ve çevre açısından sağlıklı bir deniz zeminini oluşturmak için çalışmalarını, kapasitesini ve performansını her geçen gün arttırmaktadır. Yani “koruma” anlayışının yanı sıra “yönetim” noktasında da denizlerimizde başarılarıyla farklılık göstermektedir.


  Bütün bu faaliyetler, elbette ki bugüne kadar bir plan ve strateji dahilinde geliştirilmiştir. Doğaldır ki geleceğe de yine bir plan ve strateji dahilinde taşınacaktır. Bu itibarla, Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019-2023 Stratejik Planı’nın çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

  Süleyman SOYLU

  İçişleri Bakanı

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Sahil Güvenlik Komutanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

https://www.sg.gov.tr/

Devlet Mah. Dikmen Cad. Merasim Sok. No:10 06650 Bakanlıklar/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Sahil Güvenlik Komutanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]