Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

Kurum misyonu

Korumakla yükümlü olduğu tarihî eserleri yaşatmak, tanıtmak ve erişilebilir tutmak

Kurum vizyonu

Tarihî mirasımızı dünyanın çekim merkezi haline getirmek

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile birlikte Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak kurulan Başkanlığımız korumakla yükümlü olduğu tarihî eserleri yaşatmak, aslına uygun olarak korumak, tanıtmak, erişilebilir tutmak ve tarihi mirasımızı dünyanın çekim merkezi haline getirme vizyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

  Bu çerçevede, 2019 yılı içerisinde teşkilatlanma sürecini tamamlayan Başkanlığımız, Cumhurbaşkanlığı yönetiminde bulunan tarihi mekânlar ile bunların bünyesinde yer alan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tespiti, tasnifi, periyodik bakımı, muhafazası, restorasyonu, tanıtımı, yönetimi ve işletilmesine ilişkin görevleri yerine getirmektedir.

  Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, sadece kendi bünyesindeki tarihi mekânların değil, farklı idari yapılara sahip kültür miraslarının korunmasına da öncülük etmektedir.

  Kamu Kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımını sağlamaya yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuatı gereği Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 2021-2025 Stratejik Planı yürürlüğe girmiştir. Bu plan ile Başkanlığımız orta ve uzun vadedeki amaç ve hedeflerine etkin bir şekilde ulaşmayı amaçlamaktadır. Güçlü ve zayıf yönlerimiz ile kurumsal fırsat ve tehdit unsurları analiz edilmiş, Stratejik Plan’da hedeflenen yapısal gelişim sonucunda üç ayrı stratejik tema tanımlanmıştır. Katılımcı yaklaşımla hazırlanan stratejik planın değerlendirilmesinde; hesap verilebilir, şeffaf ve katılımcı yaklaşım ön planda tutulacaktır.

  Stratejik Plan’ın hazırlanma sürecinde görüş ve önerilerini bizimle paylaşan tüm paydaşlarımız ile planın oluşturulmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

                                                                                                             Dr. Yasin YILDIZ

                                                                                                    Milli Saraylar İdaresi Başkanı

 • A1. Tarihî mirasımızı standartlaşmış ve özgün yöntemlerle korumak ve tanıtmak

  A2. Tarihi mirasın yaşatılması konusunda etkin hizmet sunan güvenilir bir merkez haline gelmek

  A3. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

 • H1.1. Obje konservasyon ve restorasyon atölye ve laboratuvarlarının teknik ve bilimsel altyapısını geliştirmek

  H1.2. Milli Saraylar Bahçelerinin restorasyon konservasyon yönetim planlarını oluşturmak

  H1.3. Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon altyapısını geliştirmek

  H1.4. Çağdaş ve interaktif müzecilik anlayışını geliştirmek

  H1.5. Prestij üretimi yapan Müze Fabrika yapısını geliştirmek

  H2.1. Müzecilik Bilgi Bankası oluşturmak

  H2.2. Uluslararası ilişkileri geliştirmek

  H2.3. Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile geleneksel el sanatlarının sürdürülmesini desteklemek

  H2.4. Müşteri memnuniyeti odaklı hizmetlerimizin kalitesini sürekli artırmak

  H3.1. Stratejik yönetim kültürünü geliştirmek

  H3.2. Risk Yönetim Sistemini yerleştirmek

  H3.3. İnsan Kaynakları yönetim altyapısını geliştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.millisaraylar.gov.tr/

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı 34357 Beşiktaş / İSTANBUL

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]