Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

Kurum misyonu

Korumakla yükümlü olduğumuz tarihi eserleri, döneminin mimari ve sanatsal değerini yansıtarak yaşatmak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak.

Kurum vizyonu

Tarihi ve kültürel mirasın zarafetini koruyarak geleceğe taşımada öncü bir kurum olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Başkanlığımız uhdesindeki tarihi ve kültürel mirasın zarafetini koruyarak geleceğe taşımada öncü bir kurum olmak vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı yönetiminde bulunan tarihi mekânlar ile bunların bünyesinde yer alan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tespiti, tasnifi, periyodik bakımı, muhafazası, restorasyonu, tanıtımı, yönetimi ve işletilmesine ilişkin görevleri yerine getirmektedir.

  Kamu kaynaklarının stratejik önceliklere göre dağıtılarak etkin ve şeffaf bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ikincil mevzuatı gereği Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 2024-2028 Stratejik Planı hazırlanmıştır.

  Başkanlığımızın gelecek dönemdeki hedeflerini, stratejilerini ve yol haritasını açıklayan 2024-2028 Stratejik Planımız; üç amaç, on bir hedef üzerine kurgulanmıştır.

  Gelecekteki hedeflerimize ulaşma yolunda bize rehberlik edecek bu plan ile Başkanlığımız, orta ve uzun vadedeki amaç ve hedeflerine etkin bir şekilde ulaşmayı amaçlamaktadır.

  Milli Saraylar İdaresi Bakanlığı’nın 2024-2028 yıllarını kapsayan Stratejik Planı’nın uygulama döneminin başarıyla geçeceğine olan temennimi belirtir; Plan’ın hazırlanma sürecinde görüş ve önerilerini bizimle paylaşan tüm paydaşlarımız ile planın oluşturulmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

                                                                                                            Dr. Yasin YILDIZ

                                                                                                    Milli Saraylar İdaresi Başkanı

 • Amaç 1: Tarihi mirasımızı evrensel koruma ilkelerine uygun olarak, bilimsel yöntemlerle muhafaza etmek ve geniş kitlelerle buluşturmak

  Amaç 2: Kültürel değerlerimizi paydaşlarla işbirliği içinde tüm kesimlere aktarmak.

 • H1.1: Kültürel varlıklarımızın aslına uygun olarak korunmasını ve ihya edilmesini sağlamak.

  H1.2: Tarihi objelerin konservasyon ve restorasyonlarının gerçekleştirildiği atölyelerin bilimsel ve teknik altyapısını güçlendirmek.

  H1.3: Tarihi bahçelerin kültürel ve estetik değerini muhafaza etmek.

  H1.4: Müzecilik faaliyet ve projelerini kurumumuzun bilinirliğini artıracak şekilde duyurmak

  H2.1: Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile kültürel alanlarda projeler üretmek.

  H2.2: Başkanlık tarafından kurulacak enstitü ve eğitim merkezleri ile geleneksel sanatların sürdürülmesine katkıda bulunmak, konservasyon ve restorasyon alanında meslek erbabı kişilerin yetişmesini sağlamak.

  H2.3: Başkanlık bünyesindeki tarihi arşiv ve kütüphanelere olan ilgiyi artırmak.

  H2.4: Tarihi fabrikalarımızda üretilen geleneksel sanatlarımızın gelecek kuşaklara aktarımını sağlamak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.millisaraylar.gov.tr/

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı 34357 Beşiktaş / İSTANBUL

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]