Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Kurum misyonu
Kurum vizyonu

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitemiz, bölgeselden başlayarak ulusal ve uluslararası alanda insanlığın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine pozitif katkıda bulunmak amacına ve 21. yüzyılda Türkiye’nin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da tam bağımsız bir dünya devleti olarak gücünün tescil edilmesine katkı yapmak üzere 2018 yılında kurulmuştur. Üniversitemizin en temel görevlerinden biri sağlık alanında ihtiyaç duyulan nitelikli ve donanımlı sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesidir. Sağlık profesyonellerinin yetkinlik düzeyinin ve görev bilinci ile yetişmiş olmasının önemi ise son dönemde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen salgın döneminde bir kez daha anlaşılmıştır. Ülkemizde de bu farkındalık üst seviyeye çıkmış, yükseköğrenim tercihinde sağlık alanı ilk sıradaki yerini korumuştur. Bu öncelik içerisinde doğru alanda eğitim almak isteyen bireylerin tercihlerinde Üniversitemiz ön sıralarda yer almakta olup, kuruluşundan bu yana tüm kontenjanlarının tamamı dolmaktadır. Eğitim hizmetleri yanında temel görevlerinden biri de araştırma-geliştirme faaliyetleri ile literatür oluşturma, faydalı ürün/model geliştirme ve sağlık alanında tüm insanlığa katkı sağlayacak çalışmalar yapmaktır. Devamında ise bu çalışmaların yeni kuşak Üniversite anlayışı ile ürüne/çıktıya dönüştürülmesi, ilgili tüm paydaşların faydasına sunulması, ticarileştirilmesi gibi olguların ortaya konulması, yüksek düzeyde danışmanlık faaliyetlerin yürütülmesi ya da iş birliklerini gerektirmektedir. Bünyesinde gerçekleştirdiği araştırma-geliştirme çalışmalarını, hem eğitim-öğretime, hem de uygulamaya taşıyabilme yetisine sahip Üniversitemiz, bu avantajını toplumsal tedavi hizmetleri ile bir bütünlük içerisinde faydaya dönüştürmede tanı, teşhis ve tedavi uygulamaktadır. Kendi içerisinde sahip olduğu bu entegre yapı ve geniş bitki sıkalası yanında doğal termal kaynaklara sahip bölgesel avantajları kullanarak ilaç üretimi ile fi zik tedavi ve rehabilitasyon alanında markalaşarak, lider bir Üniversite olma yolunda kararlı bir şekilde ilerlemektedir. Alanında gerçekleştirdiği öncü faaliyetlerle lider olmayı hedefl eyen Üniversitemiz, bu anlayışın gerektirdiği bütünleşik ve birbirini tamamlayan yapısını eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve girişimcilik, toplumsal katkı temellerinde gelişmeye açık, planlı, paydaş katılımı önemseyen ve birbirini kontrol ederek tamamlayan tanımlı süreçlerin ortaya koyulduğu bir kalite anlayışı ile desteklemektedir. Kuruluşu ile birlikte Afyonkarahisar ve bölgenin kendi faaliyet sahasında müstesna bir markası olmaya başlayan AFSÜ, planlı şekilde ortaya koyduğu bu çalışmaları ile orta vadede sunduğu hizmetler itibariyle etkisi ülke sınırlarını aşan bir araştırma-geliştirme, eğitim ve sağlık hizmeti organizasyonu olacaktır. “Sağlığın Üniversitesi” olma yolundaki özveri ve gayretli çalışmalarını esirgemeyen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Üniversitemiz 2023-2027 Dönemini kapsayan ilk Stratejik Planın Üniversitemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.

  Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ

  Rektör

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

https://afsu.edu.tr/

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]