Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Kurum misyonu

Ülkemizin müzik alanında ilk tematik üniversitesi olma sorumluluğu ile özgür düşünce ışığında, toplumsal sorumluluk bilinciyle kültürel kodlarına, etik ve mesleki değerlerine sahip çıkan, bilimsel ve mesleki açıdan tercih edilen bireyler yetiştirmek; alanında örnek çalışmalarla bilime ve sanata evrensel katkı sağlamaktır.

Kurum vizyonu

Sanat ile kültür, kültür ile toplum arasındaki ilişkiyi doğru bir biçimde yorumlayabilen, coğrafyamızın kültürel zenginliğine sahip çıkarak, ülkemizin kültür sanat hedeflerine yön verebilen öncü bir kurum olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Gençlerimizi sanatın evrensel dünyasına hazırlama ve kültürel değerlerimizin dünyaya tanıtılması amacıyla kurulmuş olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Türkiye’nin müzik alanındaki ilk tematik üniversitesidir. Üstlendiği misyon, gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir sanat aydınlanması ve kültürel değerlilik bilinci kazandırmaktır. Türkiye’nin kalkınma planında yer alan en önemli konulardan biri hiç şüphesiz kültür ve sanat politikalarıdır. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin üstlenmiş olduğu misyon ve vizyon bu bakımdan önemli bir yere sahiptir.

  Ankara MGU’de gerçekleştirilen bilim ve sanat faaliyetleri öğrencilerimizin bilgi birikimlerine katkı sağlayarak sanatın var oluş sebebi olan üretici düşünce yapısını güçlendirmeye devam etmektedir. Bununla birlikte zengin bir sanat ve bilim literatürü oluşmakta, Stratejik Planlamanın amacına yönelik ölçme ve değerlendirme stratejimiz sürekli olarak gelişmektedir. Bünyesinde 1 Enstitü, 4 Fakülte, 1 Meslek Yüksekokulu, 6 Araştırma Merkezi ve 6 Koordinatörlük bulunan üniversitemiz kurumsallaşma yolunda hızlı adımlarla ilerlemektedir.

   01.07.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 7033 sayılı kanun ile kurulan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin ilk bütçesi 2018 yılında kullanılmaya başlamıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla birlikte; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde program esaslı bütçe sistemi benimsenmiştir. Söz konusu bütçe sistemiyle, plan ve programlarla belirlenen amaç, hedef ve öncelikler ile bütçelerde tahsis edilen kaynakların kullanımı sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların ilişkilendirilmesi; sonuç odaklı bir mali yönetim anlayışının geliştirilmesi, böylece mali saydamlık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

  Bu plan, Üniversitemiz kaynaklarının etkin bir program dahilinde kullanılmas, hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanmasında rehber olacaktır. Kamu kaynaklarının doğru, etkili ve planlı olarak kullanılmasına, hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesine katkı sağlayacaktır. Akademik ve idari birimlerimizin üstün gayretleri sonucunda ortaya konulan 2024-2028 Yılı Stratejik Planımızın üniversite faaliyetlerimize değer katmasını temenni eder, hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

  Üniversitemizin 2024-2028 Yılı Stratejik Planını ilgili kurumların ve tüm kamuoyunun bilgisine sunarım.

                                                                                                   Prof. Dr. Erhan Özden

                                                                                                                Rektör


 • A1-  Eğitim-öğretimin kalitesini geliştirmek.

  A2-  Araştırma-geliştirme faaliyet kapasitesini yenilikçilik eksenli artırmak.

  A3-  Kurumsal kalite kültürünü geliştirmek.

  A4-  Üniversitemizde sosyal ve akademik yaşam altyapısını geliştirmek.

 • H1.1-  Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimi kapasitesini artırmak.

  H1.2- Akademisyenlerin nicelik ve nitelik olarak gelişimlerini sağlamak, araştırma performansını arttırmak.

  H1.3-  Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık öğrenci yetiştirmek.

  H1.4-  Öğrencilerimizin kişisel ve sosyal yetkinlik kapasitesini artırmak.

  H1.5-  Uzaktan eğitim kapasitesini ve etkinliğini artırmak.

  H1.6-  Öğrenci ve öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı hareketliliğini artırmak.

  H2.1-  Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısını arttırmak.

  H2.2-  Üniversitede yürütülen ar-ge ve proje sonuçlarını yenilikçi ürünlere dönüştürmek.

  H2.3-  Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın sayısını arttırmak.

  H3.1-  Kurum kültüründe iç kontrol ve kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi.

  H3.2-  Kurumsal memnuniyeti arttırmak.

  H3.3-  Yönetim bilişim alt yapısını geliştirmek.

  H4.1- Öğrencilerimizin sosyal yaşam alanı kullanımını artırmak.

  H4.2- Üniversitemiz mevcut eğitim-öğretim ve sosyal altyapısını artırmak.

             

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

https://www.mgu.edu.tr/tr

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]