İzmir Demokrasi Üniversitesi

Kurum misyonu

İzmir Demokrasi Üniversitesi; bilim, sağlık, sanat, ekonomi, kültür ve teknolojiye katkı sağlamayı; etik değerleri gözeterek yenilikçi ve disiplinler arası araştırmalar yapmayı; nitelikli, eleştirel düşünebilen, geleceğe yön veren bireyler yetiştirerek topluma hizmet etmeyi görev edinmiştir.  

Kurum vizyonu

Özgün ve yenilikçi bilimsel çalışmaları ve sunduğu nitelikli eğitim-öğretim hizmetleriyle, toplumsal gelişime öncülük eden, sorumluluk sahibi mezunlarıyla insanlığın geleceğine katkı sunan ve uluslararası tanınırlığı olan seçkin bir araştırma üniversitesi olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 20.08.2016 tarihinde 10 fakülte, 3 enstitü ve 3 yüksekokul ile kurulan ve 21.01.2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığının 2017/8 sayılı kararı ile Rektör olarak atandığım İzmir Demokrasi Üniversitesi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak millî ve manevî değerler ışığında eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. Üniversitemizin vizyonu; özgün ve yenilikçi bilimsel çalışmaları ve sunduğu nitelikli eğitim-öğretim hizmetleriyle, toplumsal gelişime öncülük eden, sorumluluk sahibi mezunlarıyla insanlığın geleceğine katkı sunan ve uluslararası tanınırlığı olan seçkin bir araştırma üniversitesi olmaktır.

  Üniversitemiz kurulduğu günden bugüne geçen zaman diliminde gerçekleştirdiği akademik faaliyetler ile ülkemizin genç üniversiteleri içinde hızla büyümektedir. Tüm bölümlerimizde kontenjan doluluğunu sağlayan Üniversitemizde, öğrencilerimiz alanında yetkin ve dinamik öğretim elemanlarından eğitim alma ayrıcalığına sahip olmaktadır.

  2020 yılının Mart ayında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, halen etkisini sürdürmekte olup ülkemizde yüksek öğretim faaliyetlerini de köklü bir şekilde etkilemiştir. Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu tarafından yüz yüze eğitime ara verilmesi kararı sonrasında eğitim-öğretim faaliyetlerine çevrim içi canlı derslerle devam edebilen ilk 10 üniversite içinde yer almıştır.

  Önümüzdeki beş yıla ilişkin üniversitemizin amaç ve hedeflerinin ortaya konduğu ilk stratejik planın uygulama döneminde, plan kapsamında belirlemiş olduğumuz amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine dönük faaliyetlere özel önem gösterilecek, üniversitemizin araştırma üniversitesi olma hedefine uygun olarak araştırma altyapısının güçlendirilmesi önceliğimiz olacaktır. Ayrıca Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerini yeterli ve çağdaş fiziki mekanlarda sürdürebilmesi için tahsis edilen yeni yerleşke alanının bu amaçla düzenlenmesi ve faaliyete geçirilmesine dönük çalışmalara ağırlık verilecektir. Türkiye’nin millî ve manevî değerlerine bağlı, çağın gereklerine uygun bilgi birikimine sahip ve donanımlı bireyler ile yükseleceğinin bilincinde olarak akademik faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecektir.

  2021-2025 dönemine ilişkin olarak akademik ve idari personelimizin katkıları ve paydaşlarımızın görüşleri ile geniş katılımla hazırlanan Üniversitemizin ilk stratejik planımız 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 25 Temmuz 2022 tarihinde Strateji Geliştirme Kurulu 2023-2024-2025 yılları için güncelleme kararı almıştır.

  Araştırma üniversitesi olmayı hedefleyen İzmir Demokrasi Üniversitesi stratejik planda belirtilen amaçlara ulaşmak amacıyla güncellenen 2021-2025 dönemi Stratejik Planının hayırlı olmasını diliyorum.

  Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER

                                                                  Rektör

 • Amaç 1: Bilimsel ve sanatsal araştırmaları nicelik ve nitelik olarak geliştirmek

  Amaç 2: Araştırmacı, yenilikçi ve eleştirel düşünceyi destekleyen, nitelikli eğitim ve öğretimi sağlamak

  Amaç 3: Bilimsel alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, saygınlığı ve tanınırlığı artırmak.

  Amaç 4: Orta ve uzun vadede amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik kurum kültürünü oluşturmak

  Amaç 5: Üniversitenin kurumsal, teknolojik ve fiziksel altyapısını güçlendirmek.

 • Amaç 1: Bilimsel ve sanatsal araştırmaları nicelik ve nitelik olarak geliştirmek.
  Hedef 1.1: Stratejik plan döneminde nitelikli bilimsel ve sanatsal araştırma ve yayınların sayısı her yıl %5 oranında artırılacaktır.
  Hedef 1.2: Öğretim elemanlarının bilimsel ve sanatsal çalışmalarına yapılan destekler artırılacaktır.
  Hedef 1.3: Kamu ve özel sektör kuruluşları ile araştırma iş birlikleri kurulması ve geliştirilmesi sağlanacaktır.
  Amaç 2: Araştırmacı, yenilikçi ve eleştirel düşünceyi destekleyen, nitelikli eğitim ve öğretimi sağlamak.
  Hedef 2.1: Araştırmacı, eleştirel, bilimsel düşünceyi geliştiren pedagojik eğitim-öğretim süreç, yöntem ve organizasyonlar tasarlanacaktır.
  Hedef 2.2: Öğretim elemanları ve öğrencilerin deneyimlerinin ulusal ve uluslararası boyutta güçlendirilmesi sağlanacaktır.

  Hedef 2.3: Donanımlı derslik, laboratuvar, atölye, sağlık merkezleri, öğrenci yaşam merkezi, teknokent, kültür ve sanat merkezleri gibi olanaklar artırılacaktır.
  Hedef 2.4: Stratejik Plan döneminde, çift anadal eğitimi alma imkânı sunan programların sayısı artırılacaktır.
  Amaç 3: Bilimsel alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, saygınlığı ve tanınırlığı artırmak.
  Hedef 3.1: Dış paydaşlara yönelik tanıtım etkinlikleri artırılacaktır.
  Hedef 3.2: Her fakülte tarafından yılda en az bir kez bilimsel ve/veya sanatsal (kongre, sempozyum, bienal, trienal, çalıştay veya panel gibi) etkinlik yapılacaktır.
  Hedef 3.3: Üniversitelere yönelik olarak düzenlenen ulusal veya uluslararası fuar ve benzeri etkinliklere katılım sürekliliği artırılacaktır.
  Amaç 4: Orta ve uzun vadede amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik kurum kültürünü oluşturmak.
  Hedef 4.1: Personelin kuruma bağlılığını artırmak ve devir hızını düşürmek.
  Hedef 4.2: Dış paydaşlarla ilişkiler ve iş birlikleri geliştirilecektir.
  Hedef 4.3: İş sağlığı ve güvenliği bilinci, altyapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir.
  Amaç 5: Üniversitenin kurumsal, teknolojik ve fiziksel altyapısını güçlendirmek.
  Hedef 5.1: Plan süresince üniversitenin yeni yerleşke alanında, en az bir derslik binası, bir idari bina, bir öğrenci sosyal etkinlik merkezi ve bir merkezi laboratuvar binasının kullanıma alınması sağlanacaktır.
  Hedef 5.2: Bilişim destekli hizmetler iyileştirilecek ve geliştirilecektir.
  Hedef 5.3: Bilişim teknolojileri ile desteklenmiş kullanıcı odaklı çalışma alanları iyileştirilerek, kütüphane hizmetlerinin kalitesi artırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  İzmir Demokrasi Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.idu.edu.tr/

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

İzmir Demokrasi Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]