Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Kurum misyonu

Bilimin ışığında ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli eğitim-öğretim hizmeti veren, analitik düşünen, rekabetçi, milli, manevi ve etik değerlere bağlı girişimci ve araştırmacı yetiştiren, ülkenin toplumsal gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlayacak AR-GE projeleri üreten bir üniversitedir.

 

Kurum vizyonu

Eğitim ve araştırma alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve öğrenciler tarafından tercih edilen, nitelikli bilimsel araştırmalar yapan, girişimci, yenilikçi ve saygın bir üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 2018 yılında kurulan Üniversitemizin 2021 yılı Temmuz ayı itibariyle; 5 Fakülte, 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve 3 Meslek Yüksekokulu ile 905 öğrencisi, 75 akademik ve 80 İdari personeli bulunmaktadır. Yeni kurulan üniversitemizin akademik ve idari yapılanma süreci henüz tamamlanmamış olup bu süreçte üniversitemiz yeni fakülteler, meslek yüksekokulları kurularak ve yeni bölüm/programlar açmaya devam ederek gelişimini sürdürmekte, katılımcı ve etik değerlere bağlı olarak “kurumsallaşma” yolunda büyük çaba göstermektedir.

  Stratejik plan; kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı ifade etmektedir. Yeni kurulan Üniversitemiz, akademik ve idari birimlerin katılımcı yaklaşımı ile 2022-2026 Dönemini kapsayan ilk Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Öncelikle, stratejik plan hazırlık çalışmaların başladığını bildiren “İç Genelge” yayınlanmış ve söz konusu genelge ile, “Strateji Geliştirme Kurulu” ile “Stratejik Planlama Ekibi” üyeleri belirlenmiştir. Temel olarak eğitim ağırlıklı olan üniversitemizin, misyon ve vizyonunu oluşturularak, katılımcı yöntemlerle stratejik amaçlar ve hedeflerimiz ile bu hedeflerin ölçülebilirliğini miktar ve zaman boyutuyla ifade eden performans göstergelerimiz belirlemiştir.

  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız koordinasyonunda yoğun bir emek ve sahiplenmeyle hazırlanan, üniversitemizi geleceğe taşımada çok önemli bir işlev görecek olan 2022 2026 Dönemi Stratejik Planının hazırlanmasında görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

                                                                                                                 Prof. Dr. Sami ÖZGÜL

                                                                                                                            Rektör

 • A1-Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Kalitesini Artırmak ve Niteliğini Sürekli Geliştirmek.

  A2-Araştırma-Geliştirme ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Niteliğini ve Niceliğini Artırmak.

  A3-Kurumsallaşmayı Sağlayarak, Paydaşlarla Iletişimi Güçlendirmek Ve Toplumsal Katkıyı Artmak.

  A4-Üniversitemizin Kurumsal ve Fiziki Altyapı Kapasitesinin Geliştirilmesi.

 • A1.H1-Eğitim-Öğretim kapasitesini geliştirmek.

  A1.H2-Ulusal ve Uluslararası işbirliğini ve uluslararası öğrenci sayısını artırmak.

  A1.H3-Üniversitemizin tercih edilebilirlik düzeyini artırmak.

  A1.H4-Öğretim elemanlarının niteliğini ve niceliğini artırmak.

  A1.H5-Uzaktan eğitim modelinin niteliğini ve niceliğini artırmak

  A2.H1-Üniversitenin bilimsel proje ve yayın sayısını artırmak

  A2.H2-Bilimsel araştırma projelerinin etkinlik, etkililik ve verimliliğini artırmak.

  A3.H1-Personelin mesleki gelişimleri ile memnuniyet düzeyini artırmak.

  A3.H2-Öğrenci yaşamına yönelik faaliyetleri iyileştirerek öğrenci memnuniyetini artırmak.

  A3.H3-Personelin kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik mesleki, sosyal ve kültürel etkinlikleri artırmak.

  A3.H4-Paydaşlarla işbirliğini ve iletişimi artırmak.

  A4.H1-Plan Dönemi sonuna kadar 5 adet eğitim-öğretim ve idari hizmet binası projesine başlanacaktır.

  A4.H2-Plan Dönemi sonuna kadar mevcut kampüs alanlarının altyapı ve çevre düzenleme işlerini %90 oranında tamamlamak.

  A4.H3-Kütüphane altyapısını oluşturmak ve kaynak sayısını artırmak.

  A4.H4-Mevcut ve yeni hizmet binalarının makine-teçhizat-donanım ihtiyaçlarını karşılamak ve bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirmek.

  A4.H5-İç Kontrol Sisteminin kurulmasını sağlamak ve etkinliğini artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

https://www.istiklal.edu.tr/

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]