Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Kurum misyonu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi; Ulusal ve Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, akademik bir kurum olma hedefi ile ülkemizin istikbali ve istikrarı için araştıran ve üreten, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden; bilim teknoloji ve sanat alanında üretken, eleştirel düşünmeyi destekleyen mevcut imkânları ile gerçekleştirdiği yeniliklerle insanlığa ve doğaya katkı sağlamak üniversitemizin öncelikli misyonudur.

Kurum vizyonu

Yüklendiği sorumluluğun bilincinde olan, ülkemizin beklentileri ve hedefleri doğrultusunda, sonuç odaklı bilimsel akademik ulusal ve uluslararası alanda araştırmalarla, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, yerelden evrensele, evrenselden yerele farkındalık oluşturarak geleceğe yön veren yenilikçi bir üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Türkiye’nin en genç üniversitelerinden birisi olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Malatya’nın yetiştirdiği mümtaz isimlerden 8. Cumhurbaşkanımız müteveffa Turgut Özal’ın adını şehirde yaşatmak üzere 18 Mayıs 2018 tarihinde Malatya’nın ikinci devlet üniversitesi olarak kurulmuştur.

  Kurulduğu günden bu yana gelişimini sürdüren üniversitemizin öğrenci sayısı 7 bine ve akademik ve idari personel sayısı ise bine ulaşmış durumdadır. Üniversitemizde, kuruluş mevzuatındakilere ek olarak sonradan kurulmuş akademik birimlerle birlikte 1 Enstitü, 6 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 9 Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim-öğretim ve diğer hizmetler yürütülmektedir. Üniversite bünyesinde kurulmuş 10 Uygulama ve araştırma Merkezi de topluma katkı niteliğinde çalışmalarını sürdürmektedir.

  Malatya Turgut Özal Üniversitesi yeni kurulmuş bir üniversite olmasına karşın 2’si ana yerleşke statüsünde olmak üzere 8 farklı yerleşkede hizmet sunmaya çalışmaktadır.

  Malatya Turgut Özal Üniversitesi, ülkemizin beklentileri ve hedeflerine ulaşması yolunda üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle sahip olduğu kaynakları, etkin ve verimli kullanarak ulusal ve uluslararası alanda değer üreten ve farkındalık oluşturarak geleceğe yön veren yenilikçi bir üniversite olma vizyonuyla hareket etmektedir.

  Malatya Turgut Özal Üniversitesinin vizyonuna ulaşmak yolunda beş yıllık bir rehber oluşturmak amacıyla 2022-2026 stratejik planı hazırlanmıştır. “Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi” esas alınarak paydaş görüşlerinin de dikkate alındığı katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan stratejik planda, fiziksel yapının iyileştirilmesi, eğitim ve öğretimin niteliğinin artırılması, Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması, kurumsal kültürün iyileştirilmesi ile topluma katkı çalışmaları temel amaçlar olarak belirlenmiştir. Belirlenen amaçlara ulaşmak üzere bilimsel yaklaşımlar dikkate alınarak başta “kayısı ve endüstriyel tarım alanında ihtisas üniversitesi” olmak üzere çok sayıda hedef tayin edilmiştir.

  Stratejik plan amaçlarına ulaşılması ve planın başarısının, yönetimde şeffaflık, görev-yetki ve sorumlukların adil paylaşımı, çalışanların yüksek motivasyonu ve paydaş işbirliği ilkelerine bağlılık ile mümkün olacağının bilinciyle üniversitemizde, kalite anlayışını da geliştirecek yönetim politikaları oluşturularak söz konusu ilkelerin işletilmesi sağlanacaktır.

  Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak stratejik planda ortaya koyduğumuz vizyonun, devletimizin Türkiye Yüzyılı ismiyle ilan ettiği vizyona paralel olarak şekillenmiş olmasını önemsiyoruz. Ülkemiz ve Üniversitemiz vizyonuna ulaşmanın yol haritası 2022-2026 stratejik planın belirlenen amaç ve hedeflere ulaştırmasını temenni ediyor, planın başarıya ulaşmasında katkı sunacak tüm paydaşlarımız ile plan hazırlık sürecinde emeği geçen akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum.

   

    Prof. Dr. Recep BENTLİ

  Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü


 • Amaç 1-Fiziksel Ve Teknolojik Altyapının Nitelik Ve Niceliğini Artırmak

  Amaç 2- Eğitim Ve Öğretimin Faaliyetlerinin Nitelik Ve Niceliğini Geliştirmek

  Amaç 3- Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinde Niteliğin Artırılmasını Sağlamak

  Amaç 4 Kurumsal Kalite Anlayışının Geliştirilmesi Ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak

  Amaç 5 Öğrencilerimizin, Çalışanlarımızın Ve Toplumun Sosyal Gelişimine Katkıda Bulunan Çalışmaları Artırmak

 • Hedef 1.1. Üniversitemizin fiziki yapılaşmasını (alt yapı, çevre düzenlemesi) geliştirmek ve iyileştirmek Hedef 1.2. Bilgi yönetim sistemi ve bilişim altyapısını geliştirmek

  Hedef 1.3 Yeşil yerleşke kapsamında sürdürülebilir uygulama yönetimini sağlamak Amaç 2- Eğitim Ve Öğretimin Faaliyetlerinin Nitelik Ve Niceliğini Geliştirmek

  Hedef 2.1. Ulusal ve yerel ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim-öğretim program sayısını artırmak

  Hedef 2.2. Üniversitemizin öğrenci oranını artırmak

  Hedef 2.3. Yan dal, çift ana dal ve tıpta uzmanlık eğitimi program sayısını artırmak

  Hedef 2.4. Üniversitemizde uluslararasılaşmayı geliştirmek

  Hedef 2.5. Uzaktan eğitim programlarının sayısını arttırmak

  Hedef 2.6. Kütüphane materyali ve bilimsel dergi sayısını artırmak

  Hedef 3.1. Nitelikli bilimsel dergilerde yapılan yayın sayısını artırmak

  Hedef 3.2. Ar-Ge projeleri sayısını ve niteliğini artırmak

  Hedef 3.3. Bilimsel araştırma çıktı sayısını artırmak ve ticari ürünlere dönüştürmek

  Hedef 3.4. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi Kapsamında "Kayısı ve Endüstriyel Tarım" Alanında İhtisas Üniversitesi Olmak

  Hedef 3.5. Ar-Ge için mali kaynak yönetimini güçlendirmek ve geliştirmek

  Hedef 4.1. Öğrenci ve çalışanların üniversiteden duyduğu memnuniyet düzeylerini artırmak

  Hedef 4.2. Akredite olmuş eğitim-öğretim program sayısını artırmak

  Hedef 4.3. Kalite güvence sistemini sürekli izlemek, ölçmek ve iyileştirmek

  Hedef 4.4. Personelin yetkinliğini geliştirmek

  Hedef 5.1. Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kariyer planlamasına rehberlik etmek

  Hedef 5.2. Eğitim, kültür, sanat ve spor etkinliklerini artırmak ve öğrenci topluluklarının faaliyetlerini desteklemek

  Hedef 5.3 Sosyal sorumluluk projelerini ve etkinliklerini artırmak

  Hedef 5.4 Üniversite öz gelirlerini artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Malatya Turgut Özal Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://ozal.edu.tr/

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Malatya Turgut Özal Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]