Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Kurum misyonu

MTÜ’nün misyonu “Malatya Turgut Özal Üniversitesi; Ulusal ve Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, akademik bir kurum olma hedefi ile ülkemizin istikbali ve istikrarı için araştıran ve üreten, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden; bilim teknoloji ve sanat alanında üretken, eleştirel düşünmeyi destekleyen mevcut imkânları ile gerçekleştirdiği yeniliklerle insanlığa ve doğaya katkı sağlamak üniversitemizin öncelikli misyonudur” olarak belirlenmiştir.

Kurum vizyonu

MTÜ’nün vizyonu “Yüklendiği sorumluluğun bilincinde olan, ülkemizin beklentileri ve hedefleri doğrultusunda, sonuç odaklı bilimsel akademik ulusal ve uluslararası alanda araştırmalarla, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, yerelden evrensele, evrenselden yerele farkındalık oluşturarak geleceğe yön veren yenilikçi bir üniversite olmaktır” olarak belirlenmiştir.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Gelişen ve Büyüyen Bir Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesi

  Malatya'da bulunan iki üniversiteden biri olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), şehrimizin yetiştirdiği büyük devlet ve siyaset adamı, 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal’ın anısına, 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulmuştur.

  Ziraat Fakültesi ve kuruluş kanununda yer alan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin yanında Sivil Havacılık Yüksekokulu, Akçadağ, Arapgir, Battalgazi, Darende Bekir Ilıcak, Doğanşehir Vahap Küçük, Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği, Hekimhan Mehmet Emin Sungur ve Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu olmak üzere 8 meslek yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Eylül 2018’de faaliyetlerine başlamış olan yeni bir üniversitedir.

  Üniversitemiz bünyesinde 5 Mart 2020’de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 28 Mart 2020’de Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve 16 Haziran 2020’de Tıp Fakültesi kurulmuştur.

  Üniversitemiz 6 fakülte, 2 yüksekokul, 1 enstitü ve 9 meslek yüksekokulu olmak üzere 18 akademik birimi ile Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme, Atçılık ve Atlı Sporları, Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Sürekli Eğitim, Uzaktan Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Kariyer Geliştirme, Türkçe Öğretimi ile Kadın ve Aile Çalışmaları olmak üzere 11 ayrı uygulama ve araştırma merkezine ilave olarak il merkezinde, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde, Arapgir, Akçadağ, Darende, Doğanyol, Hekimhan ve Kale olmak üzere 8 ayrı yerleşkede eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

  Malatya Turgut Özal Üniversitesi model alan değil, model olan bir üniversite olmak için yola çıkan ve yeni bir vizyon ortaya koyabilen yeni nesil bir üniversite olma hedefindedir. Kuruluş felsefesi olarak “duvarları olmayan üniversite” idealini benimseyen Malatya Turgut Özal Üniversitesi, çalışmalarını yerli ve milli bir yaklaşımla yerel değerleri evrensele, evrensel değerleri de yerele taşıyan uluslararası bir üniversite olma yolunda devam etmektedir.

  Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2022-2026 dönemi Stratejik Planı;  bölgesel ihtiyaçları ve yetkinlikleri de göz önünde bulundurarak, eğitim-öğretim,  araştırma-geliştirme, topluma hizmet faaliyetlerinin kalitesi ve verimliliğini arttıracak teknik ve fiziki altyapıyı oluşturacak amaç ve hedefler belirlenerek hazırlanmıştır. Diğer taraftan, ülkemizde, yakın coğrafyamızda ve dünyada hızla değişen eğilimler ve bunlara paralel olarak öne çıkan kamuda stratejik yönetim ve performans esaslı bütçeleme sistemi, yükseköğretim kurumları üzerinde artan talep baskısı, kaynaklarımızı daha etkin kullanma ve geleceğimize yön verme ihtiyacı önceliklerimizi özenle belirlememizi zorunlu kılmaktadır.

  Stratejik planlamanın üniversitemize; kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanımı, geleceğin sistematik ve disiplinli planlanması ve uygulanması, birimler arası işbirliğinin geliştirilmesi, yetki ve sorumlulukların netleşmesi, zaman ve kaynak israfının önlenmesi, rekabetçi yapılanmanın kazanılması, kurumsallaşmanın sağlanması sonucunda başarının artması gibi yararları olacaktır.

  Üniversitemizin kuruluşunu sağlayan ve her aşamada destek ve katkı sunan  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’a, kurumumuzu her platformda sahiplenen kıymetli Malatyalı hemşerilerimize, üniversitemizin kısa sürede kuruluşunu ve kurumsal gelişimini tamamlaması için her zaman destek veren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol ÖZVAR’a ve YÖK üyelerimize, valimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın saygıdeğer üyelerine, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza (STK), Malatya’mızın yerel medyasına, kuruluş ve kurumsallaşma faaliyetlerimizi yürütürken karşılaştığımız muhtelif sıkıntı ve sorunlara rağmen yılmadan görevlerini sürdüren ve kısa sürede çok önemli aşamaları geçmemizde pay sahibi olan akademik ve idari kadrolarımıza ve her zaman övünç kaynağımız olan öğrencilerimize teşekkür ediyorum.

  Malatya Turgut Özal Üniversitesi, her gün bir önceki günden daha ileride olacaktır.

   

   

                                                                           Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT

  Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü


 • Amaç 1. Fiziksel ve teknolojik altyapının nitelik ve niceliğini artırmak

  Amaç 2. Eğitim ve öğretimin faaliyetlerinin nitelik ve niceliğini geliştirmek

  Amaç 3. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde niteliğin artırılmasını sağlamak

  Amaç 4. Kurumsal kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak

  Amaç 5.Öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun sosyal gelişimine katkıda bulunan çalışmaları artırmak

 • Hedef 1.1. Yerleşkelerin fiziksel olanaklarını ve altyapısını iyileştirmek

  Hedef 1.2. Bilişim teknolojileri alt yapısının nitelik ve niceliğini artırmak

  Hedef 2.1. Üniversitemizin öğrenci sayısını niteliksel ve niceliksel olarak artırmak

  Hedef 2.2. Uluslararası değişim programlarına öğrencilerin ve personelin

  katılımını sağlamak

  Hedef 2.3. Çift ana dal eğitimi imkanlarını artırmak

  Hedef 2.4.Eğitim ve öğretimi destekleyecek teknolojik alt yapının oluşturularak uzaktan eğitim (e-öğrenme) sürecinin sürekliliğini sağlamak

  Hedef 3.1. Kurum içi-dışı (ulusal ve uluslararası kaynaklı) projelerin ve (ulusal ve uluslararası) endeksli dergilerde yer alan yayın sayılarının artırılmasını sağlamak

  Hedef 3.2. Üniversite kaynaklı patent, faydalı model ve tasarım sayısının artırılmasını

  sağlamak

  Hedef 4.1. Öğrenci ve çalışanların üniversiteden duyduğu memnuniyet düzeylerini bir önceki yıla göre artırmak

  Hedef 4.2. Akredite program sayısını plan dönemi içinde artırmak

  Hedef 4.3. Dış paydaş katılımının sağlandığı eğitim-öğretim ve araştırma süreç sayısını artırmak

  Hedef 5.1. Öğrenci kulüp ve topluluklarının sayısını ve niteliğini artırmak

  Hedef 5.2. Topluma katkı sağlayabilecek kültür, sanat, spor faaliyetleri ve sosyal 

  sorumluluk proje sayılarını artırmak

  Hedef 5.3. Öğrencilerimizin iş dünyasına geçişini ve iş dünyası ile entegrasyonunu

  sağlayarak genç istihdam oluşturulmasına destek olmak

   

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Malatya Turgut Özal Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://ozal.edu.tr/

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Malatya Turgut Özal Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]