Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN)

Kurum misyonu
Kurum vizyonu

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Amaç 1: Enerji Teknolojilerine Dair Ekipmanları Yerlileştirmek ve Millileştirmek

  Amaç 2: Mevcut İş Alanlarında Büyümek ve Yeni İş Alanları Geliştirmek

  Amaç 3: Mali Yapıyı Sürdürülebilir Kılmak

  Amaç 4: Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek

 • H1.1. Hidroelektrik Santral (HES) pazarına yönelik mevcut Diyarbakır fabrikası generatör imalat atölyesi yeni teknolojiye uyumlu olarak modernize edilecektir.

  H1.2. 420 kV ve 170 kV Akım-Gerilim Trafosu İmalatına Başlanması kapsamında teknik iş birliği yapılacak ve Ankara fabrikasına seri üretim montaj hattının kurulması, tip testler için prototip imalatı yapılacaktır.

  H1.3. Enerji üretim, iletim ve dağıtım ekipmanlarında malzeme ve üretim teknikleri AR-GE Merkezi kurulacaktır.

  H2.1. Doğalgaz sektöründe LNG, FSRU tesisleri tasarım ve kurulum anlamında yetkin bir firma olunacaktır.

  H2.2. Afrika ülkelerindeki enerji sektörüne her türlü elektromekanik ürünün imalatı yapılacak ve santraller kurulacak, rehabilitasyon işleri gerçekleştirilecektir.

  H2.3. Ürün portföyü geliştirilecektir.

  H3.1. Proje bazlı maliyet karlılığı artırılacaktır.

  H3.2. Etkin bütçe yönetimi ve raporlaması yapılacaktır.

  H4.1. Entegre Yönetim Sistemleri geliştirilecektir.

  H4.2. Kurumun yazılım ve donanım altyapısı geliştirilecektir.

  H4.3. Yapılandırılmış bir eğitim programı oluşturulacak ve yetkinlikler geliştirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

https://www.temsan.gov.tr/

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]