Mersin Üniversitesi

Kurum misyonu

Sahip olduğu yüksek nitelikli akademik programlarla evrensel değerler içinde eğitim-öğretim yaparak, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, modern, yaratıcı, pozitif ve eleştirel düşünebilen, doğaya duyarlı, kültür değerlerinin farkında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyet'inin temel ilkelerine bağlı, katılımcı, üretken ve Ülkesini tüm dünyada temsil edecek üstün nitelikli bireyler yetiştirip, bilimsel çalışma ve araştırmalarla ürettiklerini toplum yararına sunup, bölgesel ve ulusal alanda gelişme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Kurum vizyonu

Ulusal ve uluslararası düzeyde vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanat ile öğrencilerini, mezunlarını, çalışanlarını ve toplumu yaşam boyu öğrenmeyle bütünleştiren, kalite odaklı, toplum değerlerine duyarlı, engelsiz ve uluslararası tanınırlığa sahip bir üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Mersin Üniversitesi, bilim ve çağdaşlığın ışığında, üstlendiği görevleri, geleceğimizin güvencesi olan gençlerimize çağın gereklerine uygun bir eğitim vererek yerine getirme yolunda; çalışkan, üretken, yaratıcı ve nitelikli bireyler yetiştirme hedefinde ilerlemektedir.

  Kentiyle ve toplumuyla bütünleşmeyi, bilimsel faaliyetlerini halka kaliteli hizmet olarak yansıtmayı, ülkemizin daha çağdaş seviyelere ulaştırılması için öncülük etmeyi görev edinen Üniversitemiz, yeni ve dinamik bir neslin gelişimi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir. Üniversitemiz, bulunduğu konum itibarıyla kendisine hedef kitle olarak tüm toplumu seçmiştir. Toplumun ve üniversitelerin de kurumsal aynı zamanda, insan merkezli bir anlayışla örgütlenmesi fikrinden hareketle, her alanda kamu yararı ilkesini gözeterek hizmet üretmeye çalışmaktadır. Eğitim-öğretimin yanı sıra araştırma ve uygulama faaliyetleri ile uluslararası alanda ülkemizi başarıyla temsil eden Mersin Üniversitesi, sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda da bölgemize yeni ve sürekli açılımlar sunmaktadır.

  Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçesinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolünü düzenleyen ve 10.12.2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeyi öngörmüş ve kamu kuruluşları için stratejik planlamayı zorunlu hale getirmiştir. Kanunun 9. Maddesi uyarınca Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26 Mayıs 2006 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen hususlara uygun olarak Mersin Üniversitesi 2018-2022 dönemini kapsayan Stratejik Planı hazırlanmıştır.

  Planın hazırlanmasında katkısı bulunan tüm Üniversitemiz personeli ile paydaşlarımıza teşekkür ederim.

  Saygılarımla.

  Prof.Dr.Ahmet ÇAMSARI

  Rektör

 • A1- Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek

  A2- Bilgi, teknoloji ve sanat eserleri üretimini ve kalitesini arttırmak.

  A3- Paydaşlara ve topluma katkı sunmak.

  A4- Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.

  A5- Bilginin üretime dönüşmesini sağlamak.

 • H1.1- Lisans ve ön lisans programlarına kayıtlı öğrenci niteliği artırılacaktır.

  H1.2- Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci niteliği arttırılacaktır.

  H1.3- Eğitim-öğretim fiziki alt yapısı geliştirilecek, donanımları iyileştirilecektir.

  H1.4- Yabancı uyruklu öğrenci sayısı arttırılacaktır.

  H1.5- Ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim işbirlikleri geliştirilecek, değişim programlarına katılım arttırılacaktır.

  H2.1- Bilimsel araştırma projeleri sayısını ve niteliğini arttırmak.

  H2.2- Bilimsel yayınların sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek.

  H2.3- Sanat eserleri üretimini artırmak ve kalitesini geliştirmek.

  H3.1- Öğrencilere sunulan fiziksel, sosyal ve akademik destek hizmetleri geliştirilecektir.

  H3.2- Topluma yönelik faaliyetleri geliştirerek, Üniversite-Halk iletişimini artırmak

  H3.3- Sağlık hizmetlerinin niteliği arttırılacaktır.

  H3.4- Dış paydaşlara verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri geliştirilecektir.

  H4.1- Kütüphane eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güçlendirilecek ve verilen hizmetin kalitesi artırılacaktır.

  H4.2- Tüketilen enerji verimliliğini artırmak, çevre dostu uygulamaları ve teknolojileri desteklemek.

  H4.3- Yerel ağ ve internet hizmetleri ile teknik destek hizmetleri geliştirilecek ve kalitesi arttırılacaktır.

  H4.4- İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarını güçlendirerek personelin yetkinliğini artırmak ve hizmet içi eğitimlerle sürekliliğini sağlamak.

  H5.1- Girişimcilik kültürü geliştirilecek ve farkındalığı yaygınlaştırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Mersin Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.mersin.edu.tr/

Çiftlikköy Kampüsü, 33343, Yenişehir/MERSİN

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Mersin Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]