Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Kurum misyonu

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir üniversite olarak insanlığın hizmetine sunmaktır.

Kurum vizyonu

Eğitim-öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası yükseköğretim alanında öncelikli tercih edilen üniversiteler arasında yerini almaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Bülent Ecevit Üniversitesi, doksan iki yıllık köklü geçmişi olan ve bünyesinden ayrılan birimleriyle bölgenin iki ayrı üniversitesine temel oluşturan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversitemiz, sağlam altyapısı, kaliteli eğitim birimleri, araştırma merkezleri ve nitelikli kadrosu ile eğitim, topluma hizmet, araştırma ve uluslararasılaşma çalışmalarını kararlılıkla sürdürmekte olup, Batı Karadeniz Bölgesinin güçlü bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir.

  Üniversitemizin üçüncü stratejik planı olan, 2018-2022 Stratejik Planı hazırlanmış bulunmaktadır. Stratejik plan, Üniversitemiz için öncelik taşıyan amaçların, alanların belirlenmesi ve bu yönde yapılacak çalışmaların etkin bir şekilde yürütülebilmesi için yol gösterici bir belge niteliğindedir. Stratejik Planımızı hazırlarken akademik ve idari personelimizin, öğrencilerimizin ve dış paydaşlarımızın görüşlerini alarak katılımcı olmaya özen gösterdik.

  Hedefimiz, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin büyümesi ve hizmet alanlarını genişletmesi sürecini aynı karalılıkla kalite güvencesinden ödün vermeden devam ettirmektir. Üniversitemizde yakın gelecekte akredite olan program ve araştırma merkezi sayısında da önemli artışlar olacaktır.

  Enerji ve Çevre; Diyabet ve Obezite; Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi; Moleküler Biyoloji ve Genetik olmak üzere belirlemiş olduğumuz dört tematik alanda 2022 yılına kadar yatırım ve projeler gerçekleştirmeyi aynı zamanda her bir alanı lisansüstü programlar ile ilişkilendirmeyi planlamaktayız.

  Üniversite-sanayi işbirliği düzeyini geliştirmek en önemli hedeflerimiz arasında olup, Üniversitemiz bünyesinde Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi ve TEKNOPARK kurma çalışmalarımız tamamlanmış bulunmaktadır.

  Önümüzdeki dönemde kalite sistemini yaygınlaştıracağız. Uluslararası alanda saygın ve tercih edilen bir üniversite olmak için çalışacağız. Gerçekleştireceğimiz sosyal ve kültürel faaliyetlerle Kentin ve Bölgenin gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Üniversite’nin Sunduğu Sağlık Hizmetlerinin kalitesini ve kapasitesini artırarak Bölgenin sağlık üssü olma konumumuzu sürdüreceğiz.

  Üniversitemizin kaliteli büyümesinde ve topluma hizmet vizyonu kazanmasında çok değerli katkıları bulunan önceki Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer’e şükranlarımı sunuyorum.
  Ulusal ve uluslararası alanda Üniversitemizin ön plana çıkacağı, Zonguldak ve Bölge ile daha sıkı ilişkilerin kurulacağı ve en önemlisi her alanda kalite anlayışının hâkim olacağı bir dönem yaşayacağımıza olan inancım tam olup, 2018-2022 Stratejik Planımızın başta Üniversitemiz olmak üzere tüm kamuoyuna hayırlı olmasını diliyorum.

  Prof. Dr. Ali AZAR
  Bülent Ecevit Üniversitesi
  Rektör Vekili

 • A1- Eğitim öğretimde kaliteyi yükseltmek

  A2- Araştırma ve geliştirme olanaklarını nicelik ve nitelik olarak artırmak

  A3- Uluslararasılaşma odaklı bir büyüme gerçekleştirmek

  A4- Girişimci üniversite olarak toplumsal hizmet üretmek

 • H1.1- Eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak için 2022 yılı sonuna kadar fiziki ve teknolojik altyapı geliştirilecek ve modernize edilecektir.

  H1.2- Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 2022 yılı sonuna kadar Türkiye ortalamalarına indirilecektir.

  H1.3- 2022 yılı sonuna kadar ön lisans/toplam öğrenci oranı %30’a indirilecek, lisans/toplam öğrenci oranı %60’a, lisansüstü/toplam öğrenci oranı %10’a çıkarılacaktır.

  H1.4- Akredite olan bölüm/program sayısı 2022 yılı sonuna kadar artırılacaktır.

  H1.5- Öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimleri desteklenerek 5 yıl içerisinde öğrenci memnuniyeti artırılacak, mezunlarla ilişkiler geliştirilecektir.

  H2.1- 5 yıl içerisinde enerji ve çevre; diyabet ve obezite; nanoteknoloji ve malzeme bilimi; moleküler biyoloji ve genetik olmak üzere dört tematik alanda projeler gerçekleştirilecektir.

  H2.2- Her yıl desteklenen bilimsel araştırma projesi sayısı imkânlar ölçüsünde arttırılacak; bilimsel etkinlikler (kongre, sempozyum, panel, seminer vb.) düzenlenecek, ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılım sağlanacak.

  H2.3- 2022 yılı sonuna kadar indeksli dergilerde yapılan yayınların sayısı artırılacak, bilgi kaynakları ve kütüphane olanakları zenginleştirilecek.

  H2.4- 2022 yılı sonuna kadar araştırma altyapısı fiziki ve teknolojik bakımdan geliştirilerek modernize edilecektir.

  H3.1- Uluslararası üniversite ve merkezlerle işbirliği düzeyi 2022 yılı sonuna kadar artırılacaktır.

  H3.2- 2022 yılı sonuna kadar öğrenci sayımızın en az % 10’unun uluslararası öğrencilerden oluşması sağlanacaktır.

  H3.3- 5 yıllık plan dönemi sonuna kadar uluslararası alanda ortak projeler ile bilimsel, etkinlikler ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirerek, uluslararasılaşma düzeyi artırılacaktır.

  H4.1- Üniversite-sanayi işbirliği düzeyi 2022 yılı sonuna kadar artırılacaktır.

  H4.2- Üniversite’nin sunduğu sağlık hizmetlerinin kapasitesi 2022 yılı sonuna kadar artırılacaktır.

  H4.3- 5 yıl içerisinde toplumun ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları ve etkinlikler ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirmek

  H4.4- Kentin, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak faaliyetler 2022 yılı sonuna kadar artarak gerçekleşmeye devam edecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://tr.beun.edu.tr/

Bülent Ecevit Üniversitesi, İncivez/ZONGULDAK

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]