Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Kurum misyonu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, eğitim-öğretimde mükemmeliyet hedefiyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilmeyi, bilimsel çalışmaların sonuçlarını toplumun talepleri doğrultusunda faydaya ve ekonomik ürüne dönüştürmeyi, etkin ve rekabetçi sağlık hizmetleri sunmayı, girişimci ve yenilikçi mezunlar ve araştırmacılar yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Kurum vizyonu

Bilgiyi değere dönüştüren, topluma öncü, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır, tercih edilir ve saygın bir araştırma üniversitesi olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kırk yedi yıllık geçmişe sahip olan, fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksekokulları, enstitüleri, bilimsel araştırma merkezleri ile eğitim ve araştırma hizmetlerinin yanı sıra bünyesinde yer alan Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile aynı zamanda bölgesel sağlık hizmeti de veren köklü bir kurumdur.
  Hızla büyüyen ve kurumsal yönetimi daha kompleks hale gelen yükseköğretim kurumlarından nitelikli hizmet beklentisinin artmış olması; eğitim, öğretim, araştırma ve diğer hizmetlerde stratejik ve sistematik yaklaşımları zorunlu hale getirmektedir. Bu bağlamda Üniversitemizin değişen uluslararası ve bölgesel rekabet koşullarında tüm sistemlerini gözden geçirip değerlendirerek yeniden yapılandırması hususunda Stratejik Plan önemli bir yönetim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitemiz stratejik planlama çalışmaları başta stratejik planlama komisyonları, Üniversite Senatosu üyeleri, akademik ve idari yöneticiler ile personelin, öğrencilerin, mezunların ve dış paydaşların toplantılar ve kurumsal iletişim kanallarıyla önemli katkılarda bulunduğu, yoğun mesai harcadığı, titiz çalışmalar ile gerçekleştirilmiştir. Stratejik Planlama çalışmalarında, Üniversitemizin geçmişini ve mevcut durumunu, yükseköğretimdeki eğilimleri, farklılaşma için Üniversitemizdeki dönüşümleri, fırsatları ve tehditleri kapsamlı ve derinlemesine inceleme ve paydaşlarımızın beklentilerini daha iyi anlama fırsatı elde edilmiştir. Belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesiyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde gelecek beş yılda sosyal bilim alanlarının da desteklenmesiyle tüm programlarında eğitim-öğretim, araştırma, girişimcilik ve topluma hizmet alanlarında mükemmellik seviyesinin gerçekleşebileceği, sağlık, fen ve mühendislik alanlarında araştırma odaklı dönüşümün gerçekleştirebileceği, ulusal ve uluslararası öğrenciler açısından Üniversitemizin çekim merkezi olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Stratejik amaç ve hedeflerimiz belirlenirken vizyonumuzun sloganlaşmış şekli olan “Geçmişten Geleceğe, Bilgiden Değere” sloganımız da yol gösterici olmuştur.
  Katılımcı bir anlayışla çalışanların, öğrencilerin ve paydaşların da görüşleri alınarak oluşturulan Üniversitemiz Stratejik Planının hazırlanması sürecini yürüten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Stratejik Planlama Ekibi üyelerine ve katkıda bulunan bütün paydaşlarımıza teşekkür eder, planın Üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını dilerim.
  Prof. Dr. Hasan GÖNEN
  Rektör

 • Amaç 1 Tüm paydaşların beklentileri dikkate alınarak, Üniversitemiz eğitim-öğretim programlarının bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet edebilecek mükemmeliyette geliştirilmesi

  Amaç 2 Bilimsel araştırma altyapısı ve yenilikçi-girişimci insan gücü güçlendirilerek Üniversitenin toplumsal ve ekonomik katkısının artırılması

  Amaç 3 Üniversite yerleşkeleri sosyal ve fiziki mekanlarının öğrenci, çalışan ve diğer paydaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirilmesi, toplumsal faydayı artıracak ve paydaşlarla etkileşimi sağlayacak faaliyetlerde bulunulması

  Amaç 4 Toplumun sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayan, hizmet sunum yeterliliğini sağlamış ve geleceğe yönelik olarak stratejik alanlarda üst düzey merkezler kurulması yoluyla etkinliği ve kurumsallaşmayı ön plana çıkaran bir sağlık hizmeti sunulması

  Amaç 5 Yükseköğretimde hizmet sunumunda değişen yapıyı ve Üniversitemizin büyüyen yapısını destekleyecek şeklide kurumsal yönetim kapasitesinin geliştirilmesi ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi

 • Hedef 1.1 Eğitim-öğretim programlarını toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı ve paydaşlarıyla etkileşim içerisinde uygulama ağırlıklı olacak şekilde geliştirmek

  Hedef 1.2 Eğitim-öğretim altyapısını geliştirmek

  Hedef 1.3 Eğitim-öğretimde kalitenin güvence altına alınmasını sağlamak

  Hedef 1.4 Akademik personelin sayısal ve niteliksel gelişimini sağlamak

  Hedef 1.5 Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim amaçlı işbirlikleri geliştirmek

  Hedef 1.6 Uzaktan eğitim sistemini geliştirip sürdürmek

  Hedef 1.7 Ulusal ve uluslararası öğrenciler için çekim merkezi haline gelmek

  Hedef 1.8 Uluslararası stajyer değişim programlarını desteklemek ve geliştirmek

  Hedef 2.1 Akademik personelin ve öğrencilerin bilimsel araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik yeteneğini geliştirmek

  Hedef 2.2 Akredite laboratuvar ve araştırma altyapısını ve sürdürülebilir yönetim yapısını güçlendirmek

  Hedef 2.3 Kalkınma Planlarında tanımlanan öncelikli alanlarda teknolojik ürünler ve toplumsal sorunlara çözüm üreten bilimsel araştırma projelerini çıktı odaklı olarak desteklemek

  Hedef 2.4 Bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerden proje kapsamında burs verilmesini ve sözleşmeli doktora sonrası araştırmacı istihdam edilmesini sağlamak

  Hedef 2.5 Uluslararası ortaklıkla yürütülen projelerin teşvik edilmesini sağlamak

  Hedef 2.6 Üniversitedeki bilgi birikimini sanayiye aktararak ortak projeler yapmak ve üniversite-sanayi işbirliğini desteklemek

  Hedef 2.7 Öğrencilerin lisans ve lisansüstü tezlerini bölge sanayinin/toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmek

  Hedef 3.1 Merkez yerleşke içinde öğrenci ve çalışanlar ile paydaşların ihtiyaçlarını karşılayacak, memnuniyetlerini artıracak yeni mekânlar ve hizmet alanları oluşturmak

  Hedef 3.2
  Merkez yerleşke dışındaki yerleşkelerin fiziksel, sosyal ve sportif olanaklarını iyileştirmek

  Hedef 3.3 Yerleşkede yapılan bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlik sayısını artırmak, öğrenci kulüp faaliyetlerini desteklemek

  Hedef 3.4
  Atıkların geri dönüşümü için çalışmalar yapılmasını sağlamak

  Hedef 3.5 Engelli öğrenci, personel ve paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda yerleşim alanları ve binalardaki engellerin ortadan kaldırılması için iyileştirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak

  Hedef 3.6
  Topluma katkı amaçlı faaliyetler geliştirmek

  Hedef 3.7 Üniversitenin sunduğu hizmetler konusunda sanayi ve topluma hizmet kuruluşlarında farkındalığı artırmak ve paydaşlarla etkileşimi sağlamak

  Hedef 4.1 Üniversitemizin sağlık hizmetlerinde yetkin ve uzmanlaşmış bölge sağlık kurumu kimliğini sürdürmesini sağlamak

  Hedef 4.2 Ülke ihtiyaçları çerçevesinde ileri teknolojiye dayalı tedavi rehabilitasyon ve koruma merkezleri kurmak ve mevcutları geliştirmek

  Hedef 4.3 Sağlık turizmine yönelik kurumsal altyapıyı oluşturmak ve hizmetleri geliştirmek

  Hedef 4.4 Diş Hekimliği Fakültesi’ni modern teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir yapıya ulaştırmak ve uygulama hastanesini kurmak

  Hedef 4.5 Hastanenin gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda kurumsal altyapısını güçlendirmek

  Hedef 5.1 Hizmet sunumunda etkinliği artırmak, bilgi, evrak akışını hızlandırmak ve hizmet verme süresini kısaltmak

  Hedef 5.2 Mâlî yönetim sisteminin geliştirilmesi ile birlikte hazine katkısını ve öz gelirleri arttırmak ve kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak

  Hedef 5.3 Çalışanların gelişimini sağlamak ve çalışma yaşamından memnuniyetini artırmak

  Hedef 5.4 Bilgi İşlem alt yapısını sürekli iyileştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.ogu.edu.tr/

Meşelik Kampüsü, 26480, ESKİŞEHİR

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]