Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Kurum misyonu

“Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, eğitim-öğretimde mükemmeliyet hedefiyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilmeyi, bilimsel çalışmaların sonuçlarını toplumun talepleri doğrultusunda faydaya ve ekonomik ürüne dönüştürmeyi, etkin ve rekabetçi sağlık hizmetleri sunmayı, girişimci ve yenilikçi mezunlar ve araştırmacılar yetiştirmeyi görev edinmiştir.”

Kurum vizyonu

“Bilgiyi değere dönüştüren, topluma öncü, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır, tercih edilir ve saygın bir araştırma üniversitesi olmak.”

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi saygın, köklü geçmişe sahip; sunduğu eğitim, bilimsel araştırma ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra yenilikçilik ve girişimcilik yeteneğini geliştirmeyi önemseyen bir kurumdur. Yaklaşık 32.500 öğrencisi, çalışanları ve güçlü altyapısı ile başarısını arttırma ve insan kaynağını geliştirme çabası içerisindedir. Araştırma politikaları ve süreçlerini geliştirmek, araştırmacıların çalışmalarını kolaylaştırmak ve yön vermek amacıyla yeni yapılanma ve teşvik mekanizmaları oluşturulmakta; sahip olunan araştırma altyapısı ve nitelikli akademik kadro ile araştırma odaklı değer üretme süreci kararlılıkla sürdürülmektedir. Son dönemde Üniversitede kalite güvencesi alanındaki yapılanmalar ile çalışmaların tüm birimlerde yaygınlaştırılması hız kazanmıştır. Üniversitenin Türkiye ve Dünya sıralamalarındaki yerini yükseltme ve görünürlüğünü arttırma çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliği ve çevre sorunlarının küresel anlamda sosyo ekonomik alanda önemli değişiklikler yaratması ile kaynak verimliliği ve enerji tasarrufu gibi başlıkların ön plana çıkması beklenmektedir. Bu kapsamda; Küresel Amaçların gerçekleştirilmesine yönelik araştırma ve toplumun ihtiyaçlarına katkı sunma çalışmaları paydaşlarla işbirliği içerisinde sürdürülecektir. 2023-2027 Dönemi Stratejik Planının Üniversitenin amaçlarına ulaşmasında ve izleyen yıllarda gerçekleştirilecek Performans Programı, Faaliyet Raporu ve Stratejik Plan izleme süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesinde önemli bir katkı sağlayacağı inancındayım. Üniversitedeki çalışmaları yürüten Strateji Geliştirme Kurulu, Stratejik Planlama Ekibi üyeleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanları ve planın hazırlanmasına katkıda bulunan bütün paydaşlarımıza en içten dileklerimle teşekkür ederim. Prof. Dr. Kamil ÇOLAK Rektör

 • Amaç 1. Eğitim programlarının mezun yeterlilikleri ve paydaş beklentilerini karşılayacak biçimde güncellenerek yürütülmesi ile uluslararası öğrenci hareketliliğinin ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımlarının geliştirilmesi

  Amaç 2. Bilimsel araştırma altyapısı ile yenilikçi, girişimci insan kaynağının güçlendirilmesi ve sektörel işbirliklerine yönelik faaliyetlerin arttırılması

  Amaç 3. Toplumsal katkı ile değer yaratan hizmet ve işbirliklerinin geliştirilmesi

  Amaç 4. Yönetim kapasitesinin geliştirilmesi

 • Hedef 1.1 Eğitim programlarını uygulama ağırlıklı, TYYÇ (Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi) gerekliliklerini sağlayacak ve paydaş beklentilerini karşılayacak şekilde geliştirmek

  Hedef 1.2 Eğitim öğretim altyapısı ve kaynaklarını geliştirmek

  Hedef 1.3 Uluslararası işbirliklerini geliştirmek

  Hedef 1.4 Uzaktan eğitim sistemini geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak 

  Hedef 2.1 Öğretim elemanları ile öğrencilerin bilimsel araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik yeteneğini geliştirmek

  Hedef 2.2 Araştırma altyapısı ve kaynaklarını güçlendirmek

  Hedef 2.3 İç ve dış kaynaklı projeleri desteklemek

  Hedef 2.4 Sektörel işbirliklerini geliştirmek

  Hedef 3.1 Toplumsal hizmet alanları (eğitim, sağlık, ziraat, turizm, hukuk vb.) ile sanat ve tasarım faaliyetlerindeki çalışmaları desteklemek

  Hedef 3.2 Toplumsal katkı yaratan işbirliklerini ve mezunlarla iletişimi geliştirmek

  Hedef 3.3 Toplumun sağlık hizmeti ihtiyacını etkin şekilde karşılamak

  Hedef 3.4 İklim değişikliği, döngüsel ekonomi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik uygulamalar geliştirmek

  Hedef 4.1 Hizmet sunumunda etkinliği arttırmak ve kalite güvencesi uygulamalarını yaygınlaştırmak Hedef 4.2 Çalışanların gelişimini sağlamak ve kurumsal düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı uygulamalar geliştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.ogu.edu.tr/

Meşelik Kampüsü, 26480, ESKİŞEHİR

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]