Galatasaray Üniversitesi

Kurum misyonu

TOPLUMUN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAK ÜZERE, ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE VE DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALARA ÖNCELİK VEREN KÖKLÜ BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ORTAMINDA SORGULAYICI, YARATICI, YENİLİKÇİ VE ÇAĞDAŞ DEĞERLERLE DONANMIŞ NİTELİKLİ BİREYLER YETİŞTİRMEKTİR.

Kurum vizyonu

BİLİME KATKILARI VE EĞİTİMDE İŞBİRLİKLERİ İLE ÖNCÜ, MEZUNLARIYLA TOPLUMUN GELECEĞİNDE SÖZ SAHİBİ, ULUSLARARASI BİR ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ OLMAKTIR.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Günümüzde kamu yönetiminde uygulamaya geçilen stratejik yönetim anlayışının temeli olan stratejik plan çalışmalarında 2018–2022 dönemini başarı ile yürütmüş, öncü Üniversite olma sorumluluğunun bilinciyle, Galatasaray Üniversitesi 2023–2027 Stratejik Planını kamuoyuna sunmuş bulunmaktayız. Üniversitenin son yıllarda konuyla ilgili olarak yürüttüğü çalışmalar stratejik plan oluşturulmasına yönelik belirli bir bilgi birikimi ve deneyim sağlamış; bu bilgi ve deneyimler, paydaşların güncel bakış açılarıyla harmanlanarak şeffaf ve bütünü kapsayan bir stratejik planının ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Saptadığımız stratejilerle ve hedeflerle stratejik amaçlarımıza ulaştığımızı görmek bizim için büyük bir onur ve güçtür. Güçlü ve köklü bir eğitim-öğretim geleneğinden gelen Galatasaray Üniversitesi; imgesine duyulan güven, Türkiye, Avrupa ve Amerika’nın ileri gelen üniversitelerinde yetişmiş ve farklı alanlarda uzmanlaşmış akademik personeli, başta Fransa olmak üzere 100’den fazla Avrupa üniversitesi ile yaptığı değişim programı anlaşmaları, Erasmus programlarında karşılıklı yüksek değişim oranı ve en az iki yabancı dil konuşan, üst düzey meslek bilgisine sahip mezunları ile merkezi yerleştirmede ilk yüzdelik dilimdeki öğrencilerin öncelikli tercihidir. Araştırmacı bir Üniversite olmanın yanı sıra yıllardır devlet kademelerine yönetici yetiştiren Galatasaray Üniversitesi, başarılı mezunlarıyla diğer üniversitelerin akademik personel ihtiyacının karşılanmasına da katkıda bulunmaktadır. Bilime katkıları ve eğitimde işbirlikleri ile öncü, mezunlarıyla toplumun geleceğinde söz sahibi, uluslararası bir araştırma üniversitesi olma vizyonuyla hazırlanan Galatasaray Üniversitesi 2023–2027 Stratejik Planı, planlı hizmet sunumunun gerçekleştirilmesine, politika geliştirmeye, belirlenen politikaların somut iş programlarına ve bütçelere dayandırılmasına yönelik temel bir araç olacaktır. Kısa bir süre içinde bu özverili çalışmanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür eder, hazırlanan stratejik planın Galatasaray Üniversitesi kaynaklarının daha etkin kullanılmasına, faaliyetlerindeki etkinliğinin artırılmasına ve kurumsal kimliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasını dilerim. Prof. Dr. E. Ertuğrul KARSAK Rektör

 • A1. Eğitimde Niteliği Geliştirmek

  A2. Bilimsel Araştırmaların Niteliğini Geliştirmek

  A3. Girişimcilik Faaliyetlerini Desteklemek

  A4. Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Desteklemek

  A5. Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek

 • H1.1 Yüksek niteliklere sahip öğrenciler tarafından tercih edilirliği artırmak • H1.2 Öğrenci bağlılığını artırmak • H1.3 Eğitimde kalite uygulamalarını yaygınlaştırmak • H1.4 Eğitim programlarını zenginleştirmek • H1.5 Eğitim kaynaklarını geliştirmek • H1.6 Eğitimde uluslararasılaşma seviyesini artırmak

  H2.1 Araştırma performansını artırmak • H2.2 Araştırma yetkinliğini üst seviyede tutmak • H2.3 Araştırma kaynaklarını geliştirmek • H2.4 Araştırma sonuçlarının görünürlüğünü artırmak

  H3.1 Girişimcilik hakkında farkındalığı artırmak • H3.2 Girişimcilerin yetkinliğini artırmak • H3.3 Girişimcilerin imkânlara erişimlerini artırmak

  H4.1 Yaşam boyu öğrenme faaliyetlerini geliştirmek • H4.2 Toplumun gelişimine destek olmak • H4.3 Topluma hizmete yönelik faaliyetleri artırmak

  H5.1 Yerleşke altyapısı ve fiziksel olanakları iyileştirmek • H5.2 İç paydaşların memnuniyetini artırmak • H5.3 Dış paydaşlarla iletişimi artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Galatasaray Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://gsu.edu.tr/

Çırağan Cad., No: 36, Ortaköy, 34357, İSTANBUL

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Galatasaray Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]