Galatasaray Üniversitesi

Kurum misyonu

Ulusal ve uluslararası toplumun gelişim ve evrimine katkıda bulunmak için geçmişinden gelen dayanışmacı, özgür ve sorgulayıcı düşünceyi benimseyen, girişimci ruhu destekleyen, eşitlik ve çeşitlilik temelli Galatasaray geleneğini, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneklerle birleştirerek, toplumsal sorumluluk ve evrensel akademik değerlere sahip bireyler yetiştirmektir.

Kurum vizyonu

Bilime katkılarıyla, sosyal sorumluluk girişimleriyle, uluslararası işbirlikleriyle, insanlığın geleceğinde söz sahibi olan mezunlarıyla saygınlık kazanmış bir üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Günümüzde kamu yönetiminde uygulamaya geçilen stratejik yönetim anlayışının temeli olan stratejik plan çalışmalarında birinci beş yıllık dönemi (2008-2012) başarı ile tamamlamış, öncü Üniversite olma sorumluluğunun bilinciyle, Galatasaray Üniversitesi 2013-2017 dönemi stratejik planını kamuoyuna sunmuş bulunmaktayız. Bugün kamuda stratejik planlama uygulamasının sonuçlarını ilk izleyen ve değerlendiren Üniversitelerden biri olarak stratejik amaçlarımıza, saptadığımız hedeflerle ve stratejilerle ulaştığımızı görmek bizim için büyük bir onur ve güçtür.


  Güçlü ve köklü bir eğitim-öğretim geleneğinden gelen Galatasaray Üniversitesi; imajına duyulan güven, Türkiye, Avrupa ve Amerika’nın ileri gelen üniversitelerinde yetişmiş ve farklı alanlarda uzmanlaşmış akademik personeli, başta Fransa olmak üzere 100’den fazla Avrupa üniversitesi ile değişim programı anlaşması bulunması, Erasmus programlarında karşılıklı yüksek değişim oranı ve en az iki yabancı dil konuşan, üst düzey meslek bilgisine sahip mezunları ile merkezi yerleştirmede ilk yüzdelik dilimdeki öğrencilerin tartışmasız tercihidir. Araştırmacı bir Üniversite olmanın yanında yıllardır devlet kademelerine yönetici yetiştiren Galatasaray Üniversitesi, başarılı mezunlarıyla diğer üniversitelerin akademik personel ihtiyacının karşılanmasına da katkıda bulunmaktadır.


  Bilime katkılarıyla, sosyal sorumluluk girişimleriyle, uluslararası işbirlikleriyle, insanlığın geleceğinde söz sahibi olan mezunlarıyla saygınlık kazanmış bir üniversite olma vizyonuyla ve geniş bir katılımla hazırlanan Galatasaray Üniversitesi II. Stratejik Planı, planlı hizmet sunumunun gerçekleştirilmesine, politika geliştirmeye, belirlenen politikaların somut iş programlarına ve bütçelere dayandırılmasına yönelik temel bir araç olacaktır.


  Kısa bir süre içerisinde bu özverili çalışmanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen iç ve dış paydaşlarımıza, Stratejik Planlama Ekibine teşekkür eder, hazırlanan stratejik planın Galatasaray Üniversitesi kaynaklarının daha etkin kullanılmasına, faaliyetlerindeki etkinliğinin artırılmasına ve kurumsal kimliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasını dilerim.


  Prof. Dr. Ethem TOLGA
  Rektör

 • A.1 Eğitim ve öğretim kalitesinin sürekli geliştirilmesi

  A.2 Bilimsel araştırma, yayın ve etkinliklerin artırılması

  A.3 Üniversitenin sürdürülebilir gelişimini temin etmek amacıyla kaynakların geliştirilmesi ve etkin olarak kullanılması

  A.4 Kurumsallaşmış kaliteli yönetim anlayışının Üniversitenin tüm süreçlerinde uygulanması

  A.5 Yaşam boyu eğitim programlarını güçlendirerek toplumsal sorumluluk duyarlılığının sağlanması

  A.6 Paydaşlarla olan iletişim, etkileşim ve iş birliğinin güçlendirilmesi

 • H.1.1 Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına yerleştirilen ve kabul edilen öğrenci niteliğinin sınav başarı puanına göre her yıl yüzde iki oranında artırılması
  H.1.2 Önlisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının mezuniyet not ortalaması yıllık değişimlerinin yukarı yönlü bir trend izlemesi
  H.1.3 Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarından normal sürede mezun olan öğrenci sayısının her yıl yüzde bir oranında artırılması
  H.1.4 Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim veren akademik personelin performans göstergeleri temel alınarak yapılan değerlendirmelerinin olumlu yönde bir değişim izlemesi
  H.1.5 Ulusal ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi uyumlaştırma süreçlerinin 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile sürekli iyileşmenin sağlanması
  H.1.6 Lisans ve lisansüstü programlarının seçmeli derslerinde 2017 yılı sonuna kadar İngilizce eğitim dilinin yüzde yirmi oranında yaygınlaştırılması


  H.2.1 Öğretim üyesi başına düşen uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale sayısının her yıl yüzde beş oranında artırılması
  H.2.2 Öğretim üyesi başına düşen toplam yayın ve bilimsel faaliyetlerin (makale, kongre, konferans bildirileri vb.) sayısının her yıl yüzde on oranında artırılması
  H.2.3 Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısının her yıl yüzde beş oranında artırılması
  H.2.4 Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel konferans, seminer, panel, kolokyum vb. faaliyetlerin her yıl yüzde on oranında artırılması
  H.2.5 Öğretim üyesi başına düşen TÜBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısının (değerlendirme yılı içinde tamamlanan) her yıl yüzde beş oranında artırılması


  H.3.1 Akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi işlem otomasyon hizmetlerindeki memnuniyet düzeyinin iyileştirilmesi
  H.3.2 Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının kütüphane hizmetlerindeki memnuniyet düzeyinin artırılması
  H.3.3 Üniversitede 2017 yılı sonuna kadar çevreye duyarlı kampüs yönetimine geçilmesi
  H.3.4 Akademik personel başına düşen araştırma geliştirme proje desteklerinin ve döner sermaye gelirlerinin her yıl yüzde on oranında artırılması


  H.4.1 Toplam kalite anlayışı çerçevesinde Üniversite kalite güvence sisteminin 2017 yılı sonuna kadar tüm süreçlerde oluşturulması


  H.5.1 Sürekli Eğitim Merkezinde açılan program sayısının her yıl yüzde on oranında artırılması
  H.5.2 Üniversite genelinde proje bazlı toplumsal sorumluluk ve sosyal girişimcilik çalışmaları ile faaliyetlerinin her yıl yüzde beş oranında artırılması.


  H.6.1 İç ve dış paydaşların memnuniyet düzeyinin her yıl yüzde beş oranında artırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Galatasaray Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://gsu.edu.tr/

Çırağan Cad., No: 36, Ortaköy, 34357, İSTANBUL

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Galatasaray Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]