Galatasaray Üniversitesi

Kurum misyonu

Toplumsal gelişime katkıda bulunmak için, uluslararası işbirliklerini ve disiplinler arası çalışmaları destekleyen köklü bir eğitim ortamında sorgulayıcı, araştırmacı, çağdaş değerlerle donanmış nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Kurum vizyonu

Bilime katkıları ve eğitimde işbirlikleri ile öncü, mezunlarıyla toplumun geleceğinde söz sahibi, uluslararası bir araştırma üniversitesi olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Günümüzde kamu yönetiminde uygulamaya geçilen stratejik yönetim anlayışının temeli olan stratejik plan çalışmalarında 2013–2017 dönemini başarı ile yürütmüş, öncü Üniversite olma sorumluluğunun bilinciyle, Galatasaray Üniversitesi 2018–2022 Stratejik Planını kamuoyuna sunmuş bulunmaktayız. Üniversitenin son yıllarda konuyla ilgili olarak yürüttüğü çalışmalar stratejik plan oluşturulmasına yönelik belirli bir bilgi birikimi ve deneyim sağlamış; bu bilgi ve deneyimler, paydaşların güncel bakış açılarıyla harmanlanarak şeffaf ve bütünü kapsayan bir strateji planının ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Bugün kamuda stratejik planlama uygulamasının sonuçlarını ilk izleyen ve değerlendiren Üniversitelerden biri olarak, saptadığımız stratejilerle ve hedeflerle stratejik amaçlarımıza ulaştığımızı görmek bizim için büyük bir onur ve güçtür.

  Güçlü ve köklü bir eğitim-öğretim geleneğinden gelen Galatasaray Üniversitesi; imgesine duyulan güven, Türkiye, Avrupa ve Amerika’nın ileri gelen üniversitelerinde yetişmiş ve farklı alanlarda uzmanlaşmış akademik personeli, başta Fransa olmak üzere 100’den fazla Avrupa üniversitesi ile yaptığı değişim programı anlaşmaları, Erasmus programlarında karşılıklı yüksek değişim oranı ve en az iki yabancı dil konuşan, üst düzey meslek bilgisine sahip mezunları ile merkezi yerleştirmede ilk yüzdelik dilimdeki öğrencilerin tartışmasız tercihidir. Araştırmacı bir Üniversite olmanın yanı sıra yıllardır devlet kademelerine yönetici yetiştiren Galatasaray Üniversitesi, başarılı mezunlarıyla diğer üniversitelerin akademik personel ihtiyacının karşılanmasına da katkıda bulunmaktadır.

  Bilime katkıları ve eğitimde işbirlikleri ile öncü, mezunlarıyla toplumun geleceğinde söz sahibi, uluslararası bir araştırma üniversitesi olma vizyonuyla ve geniş bir katılımla hazırlanan Galatasaray Üniversitesi 2018–2022 Stratejik Planı, planlı hizmet sunumunun gerçekleştirilmesine, politika geliştirmeye, belirlenen politikaların somut iş programlarına ve bütçelere dayandırılmasına yönelik temel bir araç olacaktır. Kısa bir süre içinde bu özverili çalışmanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen iç ve dış paydaşlarımıza, Türkiye Deloitte ve Stratejik Planlama Ekibine teşekkür eder, hazırlanan stratejik planın Galatasaray Üniversitesi kaynaklarının daha etkin kullanılmasına, faaliyetlerindeki etkinliğinin artırılmasına ve kurumsal kimliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasını dilerim.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Galatasaray Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://gsu.edu.tr/

Çırağan Cad., No: 36, Ortaköy, 34357, İSTANBUL

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Galatasaray Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]