Türkiye Uzay Ajansı

Kurum misyonu

Ülkemizin uzay alanında nitelikli insan kaynağını ve uzay ekosistemini hızla geliştirerek, gerektiğinde uluslararası işbirliklerini de değerlendirerek devletimizin uzay stratejisini verimli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirmek.

Kurum vizyonu

Yeni uzay çağının gereklerine uygun şekilde, ülkemizin ve tüm insanlığın menfaatine olacak çalışmaları gerçekleştiren öncü ve lider kurum olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Uzay ve havacılık sektörü, günümüzde çarpan etkisi yaratan ve yatırımda hızlandıran etkiye sahip öncelikli alandır. Uzay sektörünün ülkemize kazandıracağı ekonomik faydanın yanında televizyon yayıncılığı, internet, telefon hizmetleri, optik ve radar görev yüklerine sahip uzay araçlarıyla yeryüzünün hassas bir şekilde izlenmesi, navigasyon uydularıyla akıllı ulaşım uygulamaları, şehircilik, tarım gibi alanlarda birçok hizmetin sağlanması mümkün hale getirerek ülkemize birçok alanda katma değer yaratacaktır. Bu nedenle uzay stratejisinin verimli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmesi ülkemiz için büyük önem arz etmektedir.

  Uzay faaliyetleri, bütün yönleriyle stratejik olarak yönetilmesi gereken bir alandır. Bu alan bütünsel bir ekosistem ve değer zinciri bakış açısı ile yönetilmelidir. Türkiye Uzay Ajansı, hazırladığı ve hazırlayacağı program ve politika belgeleriyle ve geleceğe yönelik perspektifler, hedef ve stratejileri ile ülkemizin uzay ekosisteminin sağlıklı ve planlı bir şekilde gelişmesini sağlayacaktır.

  Dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak, ülkemizin uzay politikaları alanındaki hedeflerinin koordineli olarak yürütülmesi amacıyla önümüzdeki on yılı kapsayacak Milli Uzay Programı, Türkiye Uzay Ajansı Tarafından hazırlanarak Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır. Milli Uzay Programı kapsamında Cumhuriyetimizin 100. Yılında, belirlediğimiz on hedeften Türk Astronot ve Bilim Misyonunu gerçekleştirerek büyük bir adım atmış olacağız. Ayrıca Ay Görevi hedefinin ilk aşaması olan Ay’a sert inişi de aynı zamanda gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

  Milli Uzay Programı doğrultusunda, Türkiye Uzay Ajansı 2022-2026 Stratejik Planı’nın başarılı bir şekilde uygulanacağına, Ülkemizin uzay ve havacılık konusundaki hedefleri gerçekleştirilerek hak ettiği konuma yükseleceğine inanıyorum. Planın hazırlanması sürecinde emeği olan Ajans personeline ve paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.
                                                                                                  MUSTAFA VARANK
                                                                                         T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 • A1: Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek

  A2: Ülkemizdeki Uzay ve Havacılık Sektörünü ve Ekosistemini Geliştirmek ve Dünyada Rekabet Edebilir Hale Getirmek

  A.3: TUA’nın Ulusal ve Uluslararası Etkinliğini Artırmak

  A.4: Ülke genelinde uzay ve havacılık bilim ve teknolojilerine yönelik ilgi ve merakın geliştirilmesinde öncülük yapmak

 • H1.1: Yetkinliklere dayalı insan kaynakları yönetimi sistemi oluşturulması

  H1.2: Finansal altyapının daha güçlendirilmesi

  H1.3: Teknolojik, bilişimsel, fiziksel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi

  H1.4: Kurumsal risk yönetim kapasitesi ve iç kontrol uygulamalarının geliştirilmesi

  H1.5: Kurumun iletişim kapasitesinin artırılması

  H2.1: Özgün ve yenilikçi fikirlerin/ürünlerin ortaya çıkarılması

  H2.2: Uzay ve Havacılık ekosistemi için sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı kapasitesinin
  artırılması

  H2.3: Ulusal mevzuatın uluslararası standartlarla uyumlu bir şekilde paydaşlarla işbirliği içerisinde hazırlanması

  H2.4: Ulusal kapsamda teknolojik yeteneklerin ve fiziksel altyapıların güçlendirilmesi

  H3.1: Ulusal kabiliyetlerimizi artırmak ve menfaatlerimizi korumak için ikili, bölgesel, çoklu ve çok taraflı ilişkilere ve işbirliklerine yön verilmesi

  H4.1: TUA’nın kamuoyu ve paydaşlar nezdinde bilinirliğinin artırılması

  H4.2: Toplumun bilim ve bilgi birikimine katkı sağlanması

  H4.3: Sektörel, bölgesel ve ulusal sosyal sorumluluk ve farkındalık proje ortaklıkları geliştirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Türkiye Uzay Ajansı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordinasyonu yürütülen tematik ve sektörel strateji belgeleri

Kurum ile iletişim

https://tua.gov.tr/tr

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Türkiye Uzay Ajansı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]