Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Kurum misyonu

Sosyal ve beşeri ilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi ve kültürü ile Atatürk ve eseri üzerinde özgün bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını sağlamaktır.

Kurum vizyonu

TÜrk kültürünün, yeniden bütün insanlığın yararlanabileceği bir medeniyet haline gelmesine katkı sağlamaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Türk kamu yönetiminde son dönemde önemli değişim ve yeniliklerin yasal alt yapısı oluşturulmuş, hızlı bir şekilde uygulamalara başlanmıştır. Bu bağlamda yeni anlayışın anahtar kavramı “stratejik yönetim” olarak belirlenmiştir. Stratejik yönetim, bir teşkilatın amaçlarına ulaşabilmesi için etkili yol ve yöntemlerin geliştirilmesini, bunların planlanmasını, uygulanmasını ve denetlenmesini ifade eder. Dünyada değişimin hızlanması ve yoğunlaşması; küreselleşme ve bilgi toplumu şartlarında rekabetin artması, stratejik yönetimin her geçen gün daha fazla önem kazanması sonucunu doğurmaktadır.

  Bu yönetim anlayışı içinde hazırlanacak stratejik planlar, bir teşkilatın neyi, niçin yaptığına rehberlik edecek, kurumsal eylemlere ve temel kararlara ulaşmada disiplini sağlayacaktır.

  Kurumda stratejik yönetim anlayışının yerleştirilmesi kararlılığıyla hazırlanan 2013-2017 Stratejik Planı, plan dönemi boyunca hedeflerimize ulaşmakta bize rehber olmuştur. Bu anlayışın devamı olarak bünyemizde yer alan Kurumlarla eş güdüm içerisinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2018-2022 Stratejik Planı hazırlanmıştır.

  “Sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi ve kültürü ile Atatürk ve eseri üzerinde özgün bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını sağlamaktır.” görevimizden hareketle Kurumumuz, Türk medeniyetinin kültürel mirasının korunması, değerlendirilmesi, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması ve böylece millî kimlik ve bilincin güçlendirilmesi için yapacağı çalışmalarla “Türk kültürünün, yeniden bütün insanlığın yararlanabileceği bir medeniyet hâline gelmesine katkı sağlamaktır.” hedefine ulaşmak için gerekli emek ve gayreti göstermeye devam edecektir.

  2018-2022 dönemini kapsayan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Stratejik Planı’nı Genel Ağ sayfamız aracılığıyla tüm kamuoyunun bilgisine sunar, planın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza, görüş ve önerileri ile katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, planın uygulanmasında tüm çalışanlarımıza başarılar dilerim.

  Prof. Dr. Derya ÖRS

  Kurum Başkanı

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

   Henüz eklenmemiş
 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.ayk.gov.tr/

Ziyabey Cad., No: 19, 06520, Balgat, Çankaya/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]