Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Kurum misyonu

Sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi ve kültürü ile Atatürk ve eseri üzerinde özgün bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını sağlamaktır.

Kurum vizyonu

Türk kültürünün, yeniden bütün insanlığın yararlanabileceği bir medeniyet hâline gelmesine katkı sağlamaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması ile hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak amacıyla 2003 yılında yasalaşan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu stratejik planlama ve stratejik yönetim kavramlarını kamu yönetimine taşımıştır.

  Ulusal düzeydeki kalkınma planları, hükûmet programları ve stratejiler çerçevesinde kamu idarelerince hazırlanmakta olan stratejik planlar kaynakların daha verimli kullanımına katkıda bulunurken kurumsal kültür ve kimliğin geliştirilerek güçlendirilmesine de destek olmaktadır.

  On Birinci Kalkınma Planı’ndaki “Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, millî kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi ile kültürün kalkınmadaki çok boyutlu etkisinin artırılması” temel amacı ışığında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki Kurumlarımızın en önemli önceliği Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılapları, dil, tarih ve kültür alanlarında toplumsal bir farkındalık oluşturmaktır.

  Yüksek Kurum, bünyesinde yer alan Kurumlarla birlikte, sosyal ve beşerî bilimler çerçevesinde Türk dili, tarihi ve kültürü ile Atatürk ve eseri üzerinde özgün bilimsel araştırmalar yaparak veya yapılmasını sağlayarak Türk kültürüne sayısız eser kazandırmıştır.

  Bu doğrultuda hazırlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun 2019-2023 dönemini kapsayan stratejik planının hazırlanmasında emeği geçen Kurum çalışanlarına, görüş ve önerileri ile katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür eder, uygulamada başarılar dilerim.

  MEHMET NURİ ERSOY

  Kültür ve Turizm Bakanı

 • 1. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Kurumların; sosyal ve beşerî bilimler alanında özgün bilgi üretebilmesi ve bilimsel ilerlemeyi destekleyebilmesi için etkin politikalar belirlemek ve eş güdüm sağlamak.

  2. Yerleşkemizle birlikte beşeri bilimler alanında akademiye dönüşmek ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

 • 1.1: Kurumlar tarafından yürütülen bilimsel faaliyetlerin etkin ve verimli gerçekleştirilmesi için eş güdüm sağlanacaktır.

  1.2: Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi doğrultusunda Atatürk Uluslararası Barış Ödülü verilecek, Atatürk’ü anmaya yönelik etkinlikler düzenlenecektir.

  1.3: Yüksek Kurum ve Kurumlarca yürütülen görevlerin etkin ve verimli biçimde yerine getirilmesine yönelik temel politika ve stratejiler belirlenecektir.

  2.1: Kurumun mali ve stratejik yönetimi güçlendirilecektir.

  2.2: İnsan kaynağı ve kurum kültürü geliştirilecektir.

  2.3: Kurumun fiziki, teknik ve teknolojik altyapısı güçlendirilecektir.

  2.4: Hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır.

  2.5: Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların bilişim sistemlerinin geliştirilmesi, güncellenmesi ve her yerden erişilebilir olması sağlanacaktır.

  2.6: Beşeri bilimler alanında akademiye dönüşmek için Anayasal ve yasal değişiklik teklifi hazırlanacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.ayk.gov.tr/

Ziyabey Cad., No: 19, 06520, Balgat, Çankaya/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]