Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Kurum misyonu

Sosyal bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi ve kültürü ile Atatürk ve eseri üzerinde özgün bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını sağlamaktır.

Kurum vizyonu

Sosyal bilimler alanında bilimsel araştırmalar yapılmasını sağlayarak Türk kültürünün tanıtılmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, bünyesinde yer alan Kurumlarla birlikte, sosyal bilimler çerçevesinde Türk dili, tarihi ve kültürü ile Atatürk ve eseri üzerinde özgün bilimsel araştırmalar yaparak veya yapılmasını sağlayarak Türk kültürüne sayısız eser kazandırmıştır.

  Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarılması temel hedefi doğrultusunda “Türkiye Yüzyılında çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı, ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten, geliri adil paylaşan, istikrarlı, güçlü ve müreffeh bir Türkiye” vizyonuyla tasarlanan On İkinci Kalkınma Planı’na uygun olarak hazırlanan Yüksek Kurum 2024-2028 Stratejik Planı’nın hazırlık çalışmaları, ilgili mevzuatta öngörülen süreçlere uygun ve katılımcı bir yaklaşım ile yürütülmüştür.

  Yüksek Kurumun, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonunu oluşturmak, amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptayarak çalışmalarına yön vermek amacıyla hazırlanan stratejik planı, ülkemizin kültür alanındaki kalkınmasına da katkı sağlayacaktır.

  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2024-2028 Stratejik Planı’nın ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

   Mehmet Nuri ERSOY

  Kültür ve Turizm Bakanı

 • 1. Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların, sosyal bilimler alanında özgün bilgi üretebilmesi
  ve bilimsel ilerlemeyi destekleyebilmesi için etkin yöntemler belirlemek, eş güdüm sağlamak ve
  üretilen bilgiyi uluslararası düzeyde yaygınlaştırmak.

  2. Sosyal bilimler alanında akademiye dönüşmek ve kurumsal kapasiteyi geliştirmektir.

  3.

 • H1.1. Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların bilimsel faaliyetlerine yönelik temalar ve
  yöntemler belirlenerek planlar hazırlanacaktır.
  H1.2. Ulusal ve uluslararası alanda yapılacak organizasyonlar izlenecek ve bilimsel faaliyetlerin
  eş güdümü sağlanacaktır.
  H1.3. Kurumlar tarafından yürütülen bilimsel faaliyetlerin eş güdümünü sağlamaya yönelik
  bilişim hizmetleri geliştirilecektir.
  H1.4. Yüksek Kurum ve bağlı Kurumların bütünleşik katalog çalışması tamamlanacak ve genel
  ağ sayfaları yabancı dillere çevrilecektir.
  H1.5. Atatürk Uluslararası Barış Ödülü verilmesine yönelik çalışmalar tamamlanacak, Atatürk’ü
  anmaya yönelik etkinlikler düzenlenecektir.

  H2.1. Kurumun sunucu sistemleri, ağ altyapısı, elektronik ortamda verdiği hizmetlerin
  erişilebilirliği ve kalitesi artırılacaktır.
  H2.2. İnsan kaynakları kapasitesi geliştirilecektir.
  H2.3. Sosyal bilimler alanında akademiye dönüşmek için yasal değişiklik teklifi hazırlanacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.ayk.gov.tr/

Ziyabey Cad., No: 19, 06520, Balgat, Çankaya/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]