Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Kurum misyonu

Ülkemizin ve insanlığın güvenlik, sağlık, refah, huzur ve sosyal gelişimi için;

Ulusal bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemini desteklemek, 

Bilim tabanlı teknoloji ile katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştirmek, 

Bu amaçlara yönelik nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağı geliştirilmesini sağlamak.

Kurum vizyonu

Çığır açıcı bilimsel atılımlarla Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine ve dönüşümüne liderlik edecek öncü kurum olmak

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Bakan Sunuşu Mirasçısı olmakla gurur duyduğumuz medeniyetimizin, birçok alanda bilime sağladığı katkılarla sadece övünmekle yetinmemeli, bilimsel ve teknolojik olarak hep daha ileriyi hedeflemeliyiz. Ülkemiz ancak Ar-Ge ve yenilikçiliğin önderliğinde katma değer üreterek büyüyebilir. Bu doğrultuda, giderek hızlanan bir yarış içerisinde hem tarihimize, hem de gelecek nesillere yönelik sorumluluk bilinciyle başlattığımız milli teknoloji hamlesiyle, Türkiye’nin aydınlık geleceğini inşa etmeyi amaçlıyoruz. TÜBİTAK’ın ülkemizin geleceğinin inşasındaki rolünün büyük olduğuna inanıyoruz. Her düzeyde araştırma ve araştırmacıyı destekleyen en önemli kurum olan TÜBİTAK, kuruluşundan bu yana üniversitelerimizin ve sanayimizin araştırma kapasitesini güçlendirdi. Her yaşta bilim insanlarımızın sayıca ve nitelikçe artmasına katkı sağladı. Bilim ve teknolojinin her yaşta sevilmesi, yaşanması ve paylaşılması için birçok faaliyet yürüttü. Milli ve yerli teknoloji üretiminde öncü oldu. Ülkemizin 2023 yılı ve ötesine yönelik hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarımızın hızlanarak devam etmesi gerekiyor. Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemimizde ve Bakanlığımızın yeni yapılanmasında, TÜBİTAK ile nitelikli bilgi üretmeyi, nitelikli insan yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki dönem için TÜBİTAK bünyesindeki Ar-Ge ve yenilik destek programlarını hedef odaklı, iş birliğine dayalı, uzun vadeli ve yüksek katma değer üretmeye yönelik olarak tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji girişimcilerini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizin bilim ve teknoloji için bir çekim merkezi olmasını sağlamak için farklı mekanizmalarla nitelikli insan kaynağının ve nitelikli bilginin ülkemize gelmesini teşvik ediyoruz. Milli stratejik ve kritik alanlarda teknoloji/ürün geliştirmek üzere hedef ve sonuç odaklı projeler yürütüyoruz. Tüm bu çalışmalarda görev ve sorumluluklarımızın sıkı takipçisi olmaya devam edecek; ülkemizi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü haline getirmek için tüm gayretimizle çalışacağız. Bakanlığımızın “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” vizyonu ve Türkiye'yi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü haline getirme hedefi doğrultusunda, TÜBİTAK’ın önümüzdeki beş yıllık dönemine ilişkin yol haritası olma özelliğine sahip Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür eder, ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

  Mustafa VARANK

  Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 • Amaç 1 Ülkemizin hedefleri doğrultusunda hedef ve çıktı odaklı yaklaşımlar benimseyerek Ar-Ge ve Yenilik projelerini desteklemek

  Amaç 2 Bilim Teknoloji ve Yenilik (BTY) ekosistemindeki çıktı odaklı işbirliklerini etkinleştirmek

  Amaç 3 Öncül araştırmaları desteklemek

  Amaç 4 Nitelikli insan kaynağının yetişmesini sağlamak

  Amaç 5 Teknoloji tabanlı girişim şirketlerini ve ticarileştirme ara yüzlerini etkinleştirmek

  Amaç 6 Üniversite ve Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge ve yenilik kapasitesini geliştirmek

  Amaç 7 Ar-Ge ve yenilik alanında odaklı uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesini sağlamak ve ülkemizin AB Çerçeve Programlarına nitelikli projeler yoluyla katılımını arttırmak

  Amaç 8 Toplumda bilim ve teknoloji farkındalığını arttırmak

  Amaç 9 Milli stratejik ve kritik alanlarda Ar-Ge yapmak, teknoloji/ürün geliştirmek, test/analiz ve ölçüm hizmetleri vermek, özgün çözümler ortaya koymak

  Amaç 10 TÜBİTAK birimlerinin faaliyetlerinin etkin, hızlı, güvenilir ve şeffaf bir şekilde işleyişini sağlamak üzere kurumsal yönetişim, bilişim ve iletişim kapasitesini geliştirmek

 • Hedef 1.1 Ülkemizin hedefleri doğrultusunda öncelikli teknoloji alanlarını belirlemek ve bu alanlardaki projeleri çıktı odaklı olarak desteklemek

  Hedef 2.1 Orta yüksek ve özellikle yüksek teknoloji yerli ürünlerin, özel sektör ve üniversitelerin işbirliğiyle oluşturulacak ve çıktılarının teknoloji hazırlık düzeyleri odaklı izlenebileceği teknoloji platformları aracılığıyla geliştirilmesini sağlamak

  Hedef 3.1 Temel ve uygulamalı alanlarda ülkemizin liderliğini sağlayacak çığır açan yeni sektörler ve yetkinliklerin yaratılmasına yönelik, yüksek riskli ve katma değer açısından yüksek etki yaratması muhtemel öncül araştırma projelerini desteklemek

  Hedef 3.2 Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasını sağlamak amacıyla alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı öncül Ar-Ge laboratuvarlarını desteklemek

  Hedef 4.1 Sanayide ihtiyaç duyulan araştırmacı sayısının ve niteliğinin artırılması amacıyla doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesini sağlamak

  Hedef 4.2 Yurtdışındaki deneyimli bilim insanları ve araştırmacılar başta olmak üzere ülkemize gelen bilim insanlarına burs ve araştırma desteği sağlamak

  Hedef 4.3 Türk bilim insanlarına yurtdışı burs ve araştırma desteği sağlamak

  Hedef 4.4 Bilim insanı, araştırmacı ve öğrencilere yurtiçi lisans/lisansüstü burs ve araştırma desteği sağlamak

  Hedef 4.5 Öğrencileri bilim ve teknolojiye yönlendirmek, bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek

  Hedef 4.6 Deneyap yöntemi benimsenerek; yaparak öğrenme, deneyimleme yöntemleriyle farklı yaş gruplarından öğrencilerin yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlamak

  Hedef 5.1 Teknoloji tabanlı erken aşama girişimlere yatırım yapacak fonlar vasıtasıyla ülkemizin girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak

  Hedef 5.2 Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değeri ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için; uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını sağlamak

  Hedef 5.3 Üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımı ve somut çıktıların geliştirilmesi süreçlerinde ara yüz görevi üstlenmesi amaçlarıyla Teknoloji Transfer Ofislerini performans odaklı desteklemek

  Hedef 6.1 Ülkemizin hedefleri doğrultusunda üniversiteler bünyesinde Ar-Ge çalışmalarıyla oluşan bilgi birikiminin çıktı odaklı toplumsal-ekonomik faydaya ve kazanıma dönüşmesini sağlamak amacıyla üniversitelerin ihtisaslaşması sürecine destek vermek

  Hedef 6.2 Üniversite ve Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge ve yenilik kapasitesini geliştirmeye yönelik destek vermek

  Hedef 7.1 Küresel lider ülkelerle hedef odaklı, gelişmekte olan ülkelerle diplomasi veya kalkınma temelli ve sanayinin teknolojik Ar-Ge ihtiyaçlarına yönelik ikili ve çoklu işbirliklerini etkinleştirmek

  Hedef 7.2 Ülkemizin Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programlarına nitelikli projeler yoluyla katılımını artırmak

  Hedef 8.1 Öğrencilerde merak duygusunu uyandırmak ve bilimsel çalışmalara yönelmelerini sağlamak amacıyla kurulan bilim merkezlerini desteklemek

  Hedef 8.2 Gençler başta olmak üzere tüm toplumda bilim ve teknoloji farkındalığının artırılmasına yönelik popüler bilim yayımcılığı yapmak

  Hedef 8.3 Öğrencilere ve topluma bilimsel bilgiyi uygulamalı ve anlaşılır bir şekilde ulaştırmayı amaçlayan etkinlikler ile bilim/teknolojiye ilgiyi arttırmaya yönelik yarışmaları desteklemek

  Hedef 9.1 TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinin performans odaklı çalışmalarını sağlamak

  Hedef 9.2 Savunma, Uzay ve Havacılık alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu rekabet gücü ve katma değeri yüksek teknoloji, ürün ve hizmetleri geliştirmek

  Hedef 9.3 Yapay zekâ, büyük veri, bulut bilişim, dijital dönüşüm, haberleşme, nesnelerin interneti, multimedya işleme ve iletimi, yazılım alanlarında ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve milli çözümler üretmek

  Hedef 9.4 Biyoteknoloji, ilaç ve biyomedikal ekipmanlar alanlarında yerli ve milli teknoloji/ürünler geliştirmek

  Hedef 9.5 Enerji ve ulaştırma alanlarında yerli ve milli teknoloji/ürünler geliştirmek

  Hedef 9.6 Kimya, malzeme ve gıda alanlarında yerli ve milli teknoloji/ürünler geliştirmek

  Hedef 9.7 Çevre ve yer bilimleri alanlarında ülkemizin ihtiyaç duyduğu yerli ve milli teknoloji/ürünleri geliştirmek, bu alanlarda araştırma yapmak

  Hedef 9.8 Eğitim ve araştırma e-altyapılarını gelişen teknolojileri takip ederek güçlendirmek, açık bilime destek sağlamak, kurumsal ihtiyaçlar için açık kaynak çözümler üretmek ve destek vermek

  Hedef 9.9 Milli teknoloji hamlesi kapsamında ülkemizin ihtiyaç duyduğu karakterizasyon, sertifikasyon ve test alanına yönelik ihtiyaçları yerli imkânlarla karşılamak, yeni test/analiz, muayene metotları ve ulusal ölçüm standartları geliştirmek ve uygulamak

  Hedef 9.10 Kamu ve özel sektörde kurumların/firmaların kurumsal kapasitesini geliştirmeye yönelik projeler yürütmek

  Hedef 9.11 Temel bilim alanlarında ülkemize uluslararası düzeyde rekabet gücü kazandıracak Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri yürütmek, bu faaliyetleri desteklemek, araştırmacı insan gücünün nitelik ve niceliğinin artmasına katkı sağlamak

  Hedef 9.12 Astronomi ve uzay bilimleri alanlarında çalışmalar yapmak ve bu alanlarda toplumdaki farkındalığı artırmak

  Hedef 10.1 Araştırmacılara ve araştırma altyapılarına yönelik veri tabanlarını (ARBİS, TARABİS) iyileştirerek etkin hale getirmek

  Hedef 10.2 TÜBİTAK Kurumsal Yönetim kapasitesini geliştirmeye ve kamuoyunda TÜBİTAK’ın algısını yönetmeye yönelik faaliyetler yürütmek

  Hedef 10.3 Kurum çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlara yönelik eğitim faaliyetleri tasarlamak, düzenlemek ve yürütmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.tubitak.gov.tr/

TÜBİTAK, Tunus Caddesi, No: 80, 06100, Kavaklıdere/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]