Türkiye Bilimler Akademisi

Kurum misyonu

“Ülkemizin bilimsel ve topyekün kalkınması için bilimin öneminin takdir ve kabulünü geliştirme amacı doğrultusunda; üstün başarılı bilim insanlarını onurlandırmak ve ödüllendirmek; bilimsel çalışmaları ve bilim insanlığını teşvik etmek, ulusal önceliklerimizi dikkate alarak bilim politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak, bilim temelli danışmanlık hizmeti vermek, toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılması için çalışmak”tır.

Kurum vizyonu

“Bilim politikalarında yönlendirici, bilim insanı olmayı, bilimsel çalışma ve başarıları teşvik edici, erişilebilir saygın ve etkin bir ulusal bilimler akademisi olmak”tır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • BAKAN SUNUŞU
  Dijital teknolojilerin gelişmesiyle geleneksel yöntemlerin terk edildiği yeni dönemde, değişimi algılayan, dönüşümü doğru yöneten, akılcı ve pratik çözümler üretenler başarıyı yakalayacaktır. Türkiye, bu evreyi en iyi şekilde değerlendirmek, mevcut kabiliyetlerini daha iyi anlayıp potansiyelinin de ötesine geçmek durumundadır. Bu nedenle “milli teknoloji, güçlü sanayi” vizyonumuz oldukça önemlidir. Bu vizyonla sanayimizin gücüne güç katmak, rekabeti artırmak için üretimde yapısal dönüşümü hızlandırarak üretim reformunu ülke geneline güçlü ve dengeli bir biçimde yaymayı hedefliyoruz.
  Yeni dönemde Ar-Ge ve Ür-Ge destekleri, yatırım teşvikleri ve bölgesel desteklerin Bakanlığımız bünyesinde toplanmış olması, hedeflerle politika uyumu açısından ciddi bir kaynak ve zaman tasarrufu sağlamıştır. Diğer taraftan, üretim yapısının topyekûn dönüşümünde beşeri sermayenin belirleyici olduğu bilinciyle, geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji girişimcilerini desteklemek, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için akademi ve sanayide ihtiyaç duyulan bilgi akışını ülkemize yönlendirmek önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır.
  Kamuda stratejik planlama döneminin başlangıcından günümüze kadar geçen zamanda, ulusal bilimler akademimiz TÜBA tarafından, bütün bilim alanlarını kapsayan iki stratejik plan hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Planların hazırlık ve uygulamaya alınma aşamalarında gösterilen özen, izleme ve değerlendirme aşamalarında da gösterilmiştir. Elinizdeki Üçüncü stratejik plan da geçmiş stratejik planlardan edinilen deneyimler ışığında, katılımcı bir yaklaşımla tüm paydaşların görüşleri alınarak, titiz bir çalışmayla hazırlanmıştır.
  TÜBA’nın 2019-2023 dönemini kapsayacak stratejik planının ulusal akademimizin daha etkin işlev görmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Planın hazırlanmasında emeği geçen Akademi yönetimi ile tüm çalışanlara ve paydaşlara teşekkür eder, ülkemize hayırlı olmasını dilerim.
                                                                                                Mustafa VARANK
                                                                                          Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 • A1: Başarılı bilim insanlarını bilimsel liyakate dayalı olarak onurlandırmak, ödüllendirmek, takdir ve teşvik etmek ve gençleri bilim insanı olmaya özendirmek
  A2: Bilim, eğitim ve yenilikçilik politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, öncelikli ve önemli konularda kamu yönetimi ve kamuoyuna bilim temelli danışmanlık hizmeti sunmaya yönelik çalışmalar yapmak
  A3: Toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak ve Türkçenin bilim ve eğitim dili olarak kullanımı ve geliştirilmesi için çalışmak.
  A4: Ülkemizi dünya bilim camiasında temsil etmek ve Türk bilim camiasının dünya ile etkileşimini ve işbirliğini geliştirmek
  A5: Kurumsallaşma ve kurumsal kapasite gelişimini sürdürmek

 • H1.1: Dünya çapında başarılı bilim insanlarını seçmek ve ödüllendirmek
  H1.2: Üstün başarılı genç bilim insanları seçmek, ödüllendirmek ve desteklemek
  H1.3: Üniversite düzeyinde Türkçe yazılmış bilimsel eserleri ödüllendirmek
  H1.4: Bilim ve eğitim hayatında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine, geliştirilmesine katkı sağlamak
  H1.5: Akademi üyelerini bilimsel çalışmalarında desteklemek

  H2.1: Ulusal bilim ve eğitim politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak
  H2.2: Bilim temelli danışmanlık konularına ilişkin çalışmaları sürdürmek

  H3.1: Türk-İslam bilim ve kültür mirasına ait eserleri bilim dünyasına kazandırmak
  H3.2: Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati’nin hazırlanmasına ve yayınlanmasına yönelik çalışmalar yapmak
  H3.3: Türkçe Bilim Terimleri Sözlüklerini hazırlayarak yayınlamak
  H3.4: Bilim ve bilimin önemini anlatan çalışmalar yapmak
  H3.5: Arkeoloji ve kültür envanteri ile diğer yayın çalışmaları yapmak

  H4.1: Uluslararası ikili ve çoklu ilişkilerde etkin şekilde yer almak
  H4.2: Yerli ve yabancı bilim insanlarının etkileşimi ve işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak

  H5.1: TÜBA mevzuatı ile ilgili düzenlemelerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak
  H5.2: Akademinin konum, önem ve işlevine uygun bir hizmet binası temin etmek
  H5.3: Akademi işgörenlerinin niteliklerini artırmak
  H5.4: Akademinin sunduğu hizmetleri elektronik ortama aktarmak ve teknolojik altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam etmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Türkiye Bilimler Akademisi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.tuba.gov.tr/

Piyade Sokak, No: 27, 06690, Çankaya/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Türkiye Bilimler Akademisi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]