Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Kurum misyonu

Türk sivil havacılığının güvenilirliğini sağlamak ve sürdürülebilir gelişimine hizmet etmek.

Kurum vizyonu

Sivil havacılık alanında güçlü, özerk ve katılımcı kurumsal yapıya, küresel düzeyde etkin ve saygın konuma sahip olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Uluslararası ticaretin ve küresel ekonomik büyümenin sürdürülmesinde anahtar rol oynayan sivil havacılık faaliyetlerinde Türkiye 2003 yılında hayata geçirdiği Bölgesel Havacılık Politikası ile büyük bir dönüşümün temelini atmıştır.

  Havacılık özel işletmelere açılmış, serbestleşmenin getirdiği rekabet ortamı sayesinde uçakla uçmak imtiyaz olmaktan çıkarak “Havayolu halkın yolu” haline getirilmiştir.

  Türkiye, bugün 182 milyonu aşan yolcu sayısıyla, iç ve dış hatlarda dünyanın en hızlı gelişme gösteren ülkelerinden biri haline gelmiştir. Avrupa ile Asya arasında köprü vazifesi gören ülkemizin dünyanın önde gelen lojistik merkezlerinden biri olabilecek potansiyeli içinde barındırması, Türkiye’nin ileriki yıllarda sivil havacılık alanında çok daha büyük bir gelişme göstereceğini ortaya koymaktadır. Nitekim uluslararası kuruluşların öngörülerine göre de, ülkemiz önümüzdeki beş yıllık dönemde havacılıkta yıllık yüzde 6’dan fazla büyüyerek Avrupa’da 1. ülke olacaktır.

  Ülkemizin stratejik konumu, altyapı yatırımları ve havacılık teknolojilerindeki gelişmeler bir bütün olarak Türk sivil havacılığı için büyük bir avantaj oluşturabilecek düzeydedir. Özellikle dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak 150 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Yeni Havalimanı’nın 2018 yılının ilk çeyreğinde hizmete açılması ile daha büyük bir ivme kazanacak ve Türkiye sivil havacılıkta çok daha önemli bir hub haline gelecektir.

  Sivil havacılık sektöründe yaşanan bu büyüme de, havacılık altyapımızın ve havacılık teknolojilerimizin gelişmesini beraberinde getirmiştir. Hızla gelişen havacılık sektörünün ihtiyaç ve beklentileri, uçak bakım, onarım ve yedek parça imalatı gibi alanlardaki faaliyetlerin yoğunlaşarak ülkemizde havacılık endüstrisinin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Ülkemizin bugün hava aracı tasarımı ve üretimi yapabilecek bir seviyeye ulaşmış olması son derece gurur verici bir gelişmedir.

  Bu gelişmeleri uluslararası havacılık kuruluşları içinde aldığı aktif rollerle destekleyen Türkiye, küresel düzenlemeleri ve standartları hızla hayata geçirerek, sektör işletmelerimizin küresel ölçekte güvenilirliğini artırmış ve bölgesel işbirliklerin de en çok tercih edilen aktörlerinden biri haline gelmiştir.

  Ülkemiz, mevcut imkân ve kabiliyetlerini birleştirerek dünyada hızla gelişen havacılık konusunda fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye devam etmektedir. Bu kapsamda Türkiye; 2023 yılı havacılık hedefleri arasında olan büyük gövdeli uçak sayısını 750’ye, iç ve dış hatlarda toplam yolcu sayını 350 milyona ve dünyadaki toplam uçuş noktalarının sayısını 500’e çıkarma hedefine hızla yaklaşmaktadır.
  2017-2021 SHGM Stratejik Planı da, bu hedeflerle oluşturduğumuz sivil havacılıktaki yol haritamızın bir yansıması niteliğindedir. Sivil havacılık faaliyetlerimizin uçuş emniyeti ve havacılık güvenliği temelinde çok daha ileri noktalara taşınması amacıyla oluşturduğumuz bu stratejik planı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

  Saygılarımla.

  Ahmet ARSLAN
  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 • A1- Türk hava sahasını güvenli ve emniyetli bir şekilde ve ilgili kesimlerle işbirliği içerisinde yönetmek

  A2- Milli tasarım ve üretime yönelik sertifikasyon kabiliyetini (tam olarak) kazanmak ve uluslararası geçerliliğe sahip olmasını sağlamak

  A3- Havacılığın hızlı gelişimine katkı sağlayacak nitelikte ve uluslararası yeterliliğe sahip insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak

  A4- Genel, amatör ve sportif havacılık potansiyeline uygun olarak düzenlemeleri yapmak, destekleyici, tanıtıcı uygulamaları artırmak ve altyapı ihtiyaçlarının tamamlanmasını teşvik etmek

  A5- Kurumsal yapıyı sektörün büyüklüğüne uygun olarak geliştirmek, insan kaynağı ve bilgi sistemleri kapasitesini artırmak

  A6- Ulusal ve uluslararası alanda kurumsal yapıyı güçlendirecek yasal altyapı eksikliklerini gidermek, mevzuat sisteminin kullanıcı dostu olmasını sağlamak

 • H1.1- Havacılık emniyeti ve uçuş güvenliği için risklerin belirlenmesi ve buna yönelik gözetim, önleme ve denetim sisteminin oluşturulması

  H1.2- Gözetim sisteminin performansı ve uygulanma etkenliğini artırmak için kayıt, ölçme ve değerlendirme sisteminin iyileştirilmesi

  H1.3- Türk Hava Sahasında Performans Temelli Seyrüsefer uygulamasına ihtiyaç duyulan tüm havaalanlarındaki uygulamaların yapılmasının sağlanması

  H1.4- Amatör ve sportif havacılığın gelişimi için Türk Hava Sahasında hava sahası sınıflandırmasının yapılması

  H1.5- Hava sahasının tamamında Hava Sahası Esnek Kullanımının (FUA) hayata geçirilmesi

  H1.6- Terör ve siber saldırılara karşı etkin denetleme yapılması

  H1.7- Güvenlik ve konfor dengesinin sağlanması

  H1.8- Havacılık sektörü ile işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi

  H1.9- Uluslararası işbirliklerinin artırılması ve yeni işbirliklerinin geliştirilmesi

  H1.10- Havacılık alanında faaliyet gösteren uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde ülkemizin temsil gücünün artırılması

  H1.11- İnsana ve çevreye duyarlı politikaların geliştirilmesi

  H1.12- Havacılıkta Pozitif Emniyet Kültürünün benimsenmesi ve geliştirilmesinin sağlanması

  H1.13- Olay ve kaza/kırım olaylarının yaşanma risklerinin minimize edilmesinin sağlanması

  H2.1- Hava aracı ve parça tasarım ile üretim standartlarının belirlenmesinde dışa bağımlılığın azaltılması

  H2.2- Ar-Ge ve inovasyon konusunda paydaşlarla işbirliği sağlanması ve yerli kaynak kullanımının teknik düzeyde desteklenmesi

  H2.3- Ülke içinde mevcut olan tüm test ve sertifikasyon imkanlarının gelişmesinin ve ortak kullanılmasının desteklenmesi

  H3.1- Eğitim ve eğitici kalitesi ve kapasitesinin artırılarak havacılık personelinin uluslararası standartta yetiştirilmesinin sağlanması

  H3.2- Bölgesel itibara sahip bir eğitim merkezinin faaliyete başlaması ve kapasitesinin geliştirilmesi

  H4.1- Genel, amatör ve sportif havacılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

  H4.2- Genel, amatör ve sportif havacılık faaliyetlerinin ilgili kurum/kuruluşlar ile koordineli olarak desteklenmesi

  H5.1- Stratejik Yönetim ve Planlama Sisteminin uygulamaya geçirilmesi

  H5.2- Sivil Havacılığın gelişimine katkı sağlayacak bireysel ve kurumsal yetenekler ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

  H5.3- Tüm hizmetlerin e-Devlet kapsamında verilmesinin sağlanması

  H6.1- Görev, sorumluluk ve yetki alanını tanımlayan mevcut yasal mevzuat ve düzenlemelerin kurumsal yapıyı destekleyecek şekilde geliştirilmesi

  H6.2- Emniyet, gözetim ve denetim ile ilgili mevzuatın uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://web.shgm.gov.tr/

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]