Türk Akreditasyon Kurumu

Kurum misyonu

Uygunluk değerlendirme alanındaki akreditasyon hizmetlerini ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır ve güvenilir şekilde sunmak, toplumda akreditasyonla ilgili farkındalığı artırmak, uluslararası akreditasyon kurallarının belirlemesinde etkin rol almaktır.

Kurum vizyonu

Akreditasyon hizmetlerinde güvenin sembolü olan, ülkemizin gelişimine katkı sağlayan, tüm paydaşlarımıza değer katan, küresel ölçekte öncü ve saygın bir Kurum olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Topluma daha kaliteli hizmet sunmak, kamu kaynaklarını verimli kullanmak ve geleceğe yönelik planlarını kamuoyuna duyurmak maksadıyla kamu kurumlarınca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde stratejik planlar hazırlanmaktadır. Bu çerçevede, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 2019-2023 dönemine ilişkin Kurum Stratejik Planı hazırlanarak bilgilerinize sunulmuştur.

  1999 yılında 4457 sayılı kanun ile kurulan TÜRKAK, gerek ülkemizdeki kalite altyapısının iyileştirilmesi gerekse Türk menşeli ürünlerin uluslararası piyasalarda kolayca satılmasını sağlamak amacıyla akreditasyon hizmeti sunmakta; laboratuvarlar, belgelendirme kuruluşları ve muayene kuruluşları gibi uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmektedir. Avrupa Birliğine üyelik sürecinde bu kuruluşların belirlenen standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve ürün güvenliği temelinde ürün, hizmet, sistem, personel belgeleri ile muayene ve deney/test raporlarının ulusal ve uluslararası alanda geçerliliğini sağlamaktadır.

  Üreticiler, sanayiciler ve ihracatçılarımız için hayati önem taşıyan akreditasyon sisteminin daha etkin ve verimli çalıştırılması, taleplere göre hizmet kapsamlarının geliştirilmesi ve ürün güvenliği bağlamında müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla, TÜRKAK stratejik yönetim anlayışıyla yönetilmektedir. Ayrıca akreditasyon kurumlarının tabi olduğu TS EN ISO/IEC 17011 standardının yanı sıra, Avrupa’da Akreditasyon ve Piyasa Gözetimi hakkında şartları belirleyen 765/2008 no.lu Avrupa Birliği Tüzüğüne ve bu konudaki teknik düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda Avrupa Akreditasyon Birliğince gerçekleştirilen eş değerlendirme denetimlerinden başarı ile geçen TÜRKAK, akreditasyon hizmetini uluslararası kurallara uygun şekilde ve çok taraflı tanıma anlaşmalarına taraf olma statüsünü sürdürerek yürüten bir kurum olmuştur.

  2018 yılında uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de TÜRKAK, ulusal ve uluslararası alanda sürekli gelişim ve yenilenmeye ayak uydurarak akreditasyon hizmetinin yaygınlaşmasına ve yeni alanlarda uygulanmasına çaba sarf etmektedir. Nitekim hazırlanan stratejik planda; akreditasyon hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve kaliteyi artırmaya yönelik amaç ve hedeflerin yanında yeni alanlarda akreditasyon hizmetlerine, kurumsal kimlik ve kültürünün gelişimine, teknolojinin daha etkin kullanımına, akreditasyon ve TÜRKAK hakkında farkındalık oluşturulmasına yönelik amaç ve hedeflere yer verilmiştir.

  TÜRKAK’ın 2019-2023 dönemini kapsayan yeni stratejik planının, Kurum çalışanlarına olduğu gibi diğer paydaşlarına da rehberlik edeceğine, hem ülke ekonomisine hem de akreditasyon hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunacağına inanıyor, plan döneminde belirlenen hedeflerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini diliyorum.

                                                                                                               Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                                                                                                                       Bakan

 • A1- Kurumsal kapasiteyi ve operasyonel etkinliği geliştirmek.

  A2- İç ve dış paydaşların niteliklerini geliştirerek uluslararası düzeyde kabul edilebilir şekilde yetkinliklerini artırmak.

  A3-  Ulusal ve uluslararası alanlarda akreditasyonla ilgili tanınırlık, farkındalık ve etkinliği artırmak.

 • H1.1- TÜRKAK kurumsal yapısının güçlendirilmesine, üyesi olunan akreditasyon birliklerinin düzenlemelerine uygun şekilde akreditasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili  mevzuatın değiştirilmesine ve yasal boşlukların giderilmesine yönelik çalışmalar 2023 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

  H1.2- 2021 yılı sonuna kadar hizmet etkinliğini ve verimliliğini artıracak şekilde TÜRKAK Yenilenme Projesinin tam otomasyonu sağlanacaktır.

  H1.3- 2023 yılı sonuna kadar Kurumun orta ve uzun vadede ihtiyaçlarını karşılayacak Türk Akreditasyon Kurumu Kampüsünün projelendirilmesi ve yapımı tamamlanacaktır.

  H1.4-  TÜRKAK iç kontrol sistemi sürekli geliştirilerek Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum düzeyi artırılacaktır.

  H1.5-  Akreditasyon hizmetlerinin kalitesi uluslararası düzenlemelere ve  standartlara uygun olacak şekilde sürekli iyileştirilecektir.

  H2.1- Kurum personeli için kariyer planlamasına yönelik eylem planı oluşturulacak, plan doğrultusunda personelin niteliklerine özgü mesleki ve beşeri gelişimi sağlanacaktır.

  H2.2- Plan dönemi sonuna kadar denetçi teknik uzman havuzu TÜRKAK ihtiyaçları ile tam örtüşecek ve uluslararası düzeyde görev alacak şekilde nitel açıdan güçlendirilecektir.

  H2.3- Plan döneminde TÜRKAK'ın iç ve dış paydaşlarına yönelik sunduğu eğitim ve kapasite gelişim hizmetleri geliştirilecektir.

  H3.1-  Kurumun üyesi olduğu Uluslararası Kuruluşların düzenlediği ve katılımın gerekli olduğu toplantılara düzenli katılım sağlanacak, kurumumuzun ev sahipliğinde toplantı düzenlenecek ve kurulan özel görev güçlerine katılım sağlanacaktır.

  H3.2-  Uluslararası Akreditasyon Birliklerinin karşılıklı tanıma kapsamına aldığı veya uygunluk değerlendirme pazarının talebine istinaden TÜRKAK'a ulaşıp olumlu değerlendirilen yeni alanlarda en geç bir yıl içinde hizmet sunulmaya başlanacaktır.

  H3.3-  Ulusal ve uluslararası kuruluşlardan gelen denetçi / teknik uzman / eş değerlendirici / eğitim / danışmanlık talepleri plan dönemi boyunca değerlendirilerek karşılanacaktır.

  H3.4-  TÜRKAK'ın ülke çapındaki tanınırlığını ve farkındalığını artırmaya yönelik etkinlikler plan dönemi boyunca yapılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Türk Akreditasyon Kurumu faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

https://www.turkak.org.tr/

Mustafa Kemal Mahallesi
2125. Sokak No:1 Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 410 82 00
Faks: (0312) 410 83 00

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Türk Akreditasyon Kurumu stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]