Türk Standartları Enstitüsü

Kurum misyonu

Ülkemizin Rekabet Gücünü Artırmak, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Ticaretini Kolaylaştırmak ve Toplumun Yaşam Düzeyini Yükseltmek için; Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirmefaaliyetlerini Tarafsız, Bağımsız, Etkin ve Güvenilir olarak sağlamaktır.

Kurum vizyonu

Hizmetlerimizde, Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası alanda Tercih Edilen, Yönlendirici ve Lider Bir Kuruluş olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Bakan Sunuşu
  Ülkemiz, kalkınma ve refah artışında itici güç konumundaki sanayiyi daha da güçlendirip ‘Üretimde Yapısal Dönüşümü’ gerçekleştirmek zorundadır. Bakanlığımız “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” vizyonuna uygun şekilde; ‘yüksek katma değerli üretim’, ‘sanayide verimlilik artışları’ ve ‘dijital dönüşüm’ başlıkları altında üç temel strateji ile üretim reformunu hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Yerlileşme, teknoloji üretimi, tasarım ve markalaşmayı bu dönüşümün temel eksenleri olarak görüyoruz.
  Türk Standardları Enstitü, standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleri ile ‘yüksek katma değerli üretim’, ‘sanayide verimlilik artışları’ ve ‘dijital dönüşüm’ için anahtar konumundadır.
  Enstitü bir yandan uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarının yönetim organlarında görev alarak Türkiye’nin uluslararası standartların hazırlanması sürecinde etkinliğini artırmakta, diğer yandan da iş dünyamızın uygunluk değerlendirme alanında ihtiyaç duyduğu tüm sertifikasyon, muayene-gözetim ve test hizmetlerini verebilecek yapıya adım adım yaklaşmaktadır.
  Enstitünün yurt çapında yaygın hizmet ağı, yurtdışında giderek büyüyen etki alanı, uluslararası akreditasyonu, yüksek teknik/idari kapasitesi ile verdiği uygunluk değerlendirme hizmetleri de yenilikçi mal ya da hizmetlerin üretilmesine zemin hazırlamakta dolayısıyla girişimciliği desteklemektedir.
  TSE standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında sahip olduğu tecrübe ve deneyim ile hem kendi coğrafyasındaki ülkelere hem de İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü örneğinde olduğu gibi Müslüman dünyasına öncülük etmektedir.
  Tüm bu faaliyet ve çalışmaların TSE’nin sunduğu hizmetlerde ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen, yönlendirici ve lider bir kuruluş olması stratejisine matuftur. TSE’nin bu doğrultuda güçlenerek yoluna devam etmesi, ülkemiz sanayisinin de aynı paralelde güçlenmesine imkân verecektir.
  Bu rol ve sorumluluk çerçevesinde hazırlanan TSE 2019-2023 Stratejik Planı’nın başarılı bir şekilde uygulanmasını, ülkemizin kalkınması ve refahına katkı sağlamasını temenni eder, stratejik planın hazırlanması sürecinde katkı ve katımları ile emeği geçen tüm Enstitü personeline ve paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.
                                                                                       Mustafa VARANK
                                                                                Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 • AMAÇ-1/STANDARDİZASYON
  Standart hazırlama süreçlerinde küresel alanda belirleyici ve söz sahibi bir kuruluş olmak.
  AMAÇ-2/UYGUNLUK DEĞERLENDİRME
  Ulusal ve uluslararası alanda stratejik ve öncelikli sektörler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan uygunluk değerlendirme hizmetlerinde Enstitümüzün pazar payını artırmak.
  AMAÇ-3/KURUMSAL KAPASİTE
  Sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek, kurum kaynaklarının verimli kullanımını sağlayarak; planlı, kaliteli, düşük maliyetli hizmet üretimi ve denetimini gerçekleştirecek sistemler kurarak kurumsal gelişimi sağlamak.

 • A-1/H1: Standardizasyon altyapısını güçlendirmek (SHMB)
  A-1/H2: İlgili tüm paydaşların standardizasyon sürecine etkin katılımını sağlamak ve standartların kullanımını yaygınlaştırmak(SHMB)
  A-1/H3: Standardizasyon alanında ülkemizin küresel seviyede etkinliğini artırmak (SHMB)
  A-1/H4: Yeni teknolojili ürünlere ve iş güvenliği ile sosyal yaşam kalitesini artırmaya yönelik özgün standartları hazırlamak (SHMB)
  A-1/H5: İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü(SMICC) teknik komitelerinde görev alan/ aktif katılım sağlayan TSE uzman sayısı arttırmak, karma ekonomik komisyon toplantılarında imzalanan mutabakat metinlerinde İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü(SMICC)'in desteklenmesi yönünde ifadelerin geçmesini sağlamak.(DİDB)

  A-2/H1: Gelişen teknoloji ve değişen üretim yöntemlerinin gerektirdiği test hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak (DKMB)
  A-2/H-2: Enstitü faaliyetleri kapsamında Ulaşım sektöründe ihtiyaç duyulan uygunluk değerlendirme işlemlerinde öncü bir muayene ve belgelendirme kuruluşu olmak (ULMB)
  A-2/H3: Ülkemizin yenilenebilir, nükleer enerji ve petrol/doğalgaz alanlarındaki politikaları doğrultusunda imalat, kurulum ve kabul süreçlerinde ihtiyaç duyulan uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde muayene ve gözetim kuruluşu olarak yer almak (MGMB)
  A-2/H4: Çevre, Sağlık, Güvenlik alanında muayene ve gözetim hizmetlerimizin etkinliğini artırmak (MGMB)
  A-2/H5: Uluslararası gözetim alanında muayene ve gözetim hizmetlerimizin etkinliğini artırmak (MGMB)
  A-2/H6: Hizmet yeri belgelendirme, müşteri dostu marka, müşteri dostu kuruluş faaliyetlerini yurt içi ve yurt dışında yaygınlaştırmak (MGMB)
  A-2/H7: Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve projelerinde uygunluk değerlendirme çözüm ortağı olarak yer almak (MGMB)
  A-2/H8: İthalat kontrolü hizmetine ilişkin detaylı bilgilerin(mevzuat, işlemler, ücretler ve belgeler) güncel, yeterli ve açık şekilde internet sayfası üzerinde yer almasını sağlamak.(BİDB)
  A-2/H9: Ülkemiz ihracatçılarının ihtiyaç duyduğu belgelendirme hizmetlerini sunmak (BMB)
  A-2/H10: Bilişim teknolojileri sektöründe enstitümüzün ulusal ve uluslararası etkinliğini artırmak (BTTBDB)
  A-2/H11: Eğitim hizmetlerinde ulusal ve uluslararası alanda etkinliği artırmak (EDB)
  A-2/H12: Savunma Sanayii Başkanlığınca Kara Araçları Test Merkezi projesinin Savunma Sanayi İcra Komitesine arz edilmesine ve yatırım kararı alınmasına müteakip projenin 1. fazını hayata geçirmek. (OTMDB)

  A-3/H1: Kullanımda olan bilişim teknolojisi sistemlerine yönelik sunulan hizmet seviyesini geliştirmek ve hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı erişim sağlayarak enstitü hizmet kalitesini artırmak (BİDB)
  A-3/H2: Enstitü birimlerinin ihtiyaç duyduğu satın alma, bakım-onarım, temizlik, güvenlik, yemek, lojistik vb. hususlarda yüksek standartlarda destek hizmeti sunmak (DHDB)
  A-3/H3: Enstitünün tüm birimlerinin(idari, uygunluk değerlendirme, test ve laboratuvar) tek bir lokasyonda etkin, verimli ve hızlı hizmet sunmasına yönelik olarak ihtiyaç duyulan fiziksel altyapıyı sağlamak (DHDB)
  A-3/H4: Hizmet odaklı bir yaklaşım ile enstitünün etkileşim halinde bulunduğu iş dünyası, kamu otoritesi ve toplumdaki diğer tüm paydaşların farkındalığını karşılıklı iletişim ve işbirliğini güçlendirerek artırmak (TPYDB)
  A-3/H5: Stratejik önceliklerle uyumlu gelişim programlarını gerçekleştirerek, nitelikli çalışanlarla katma değeri yüksek hizmet sunmak (İKDB)
  A-3/H6: Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile yönetmek (SGDB)
  A-3/H7: Uluslararası alanda dış ticarete konu olan hususlarda ülkemiz sanayicisi ve ihracatçısının standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarındaki ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak (DİDB)
  A-3/H8: Değişen rekabet şartlarına uyum sağlayabilmek adına Enstitünün daha etkin ve hızlı hizmet sunumunu sağlayacak, nitelikli ve alanında uzman personel altyapısını güçlendirecek mevzuat düzenlemelerini gerçekleştirmek (HM)
  A-3/H9: Türkiye’nin üretimde yerlileştirme, ihracat, ithalat ve piyasa gözetimi alanında ihtiyaç duyacağı hizmetlerin etkin karşılanmasına ve Enstitünün ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak yeniden yapılandırma çalışmalarını yürütmek (Genel Sekreterlik)

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Türk Standartları Enstitüsü faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.tse.org.tr/

Necatibey Cad., No: 112, 06100, Bakanlıklar/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Türk Standartları Enstitüsü stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]