Türk Standartları Enstitüsü

Kurum misyonu

Ülkemizin Rekabet Gücünü Artırmak, Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Ticaretini Kolaylaştırmak ve Toplumun Yaşam Düzeyini Yükseltmek İçin; Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Faaliyetlerini Tarafsız, Bağımsız, Etkin ve Güvenilir Olarak Sağlamaktır.

Kurum vizyonu

Hizmetlerimizde, Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Alanda Tercih Edilen, Yönlendirici ve Lider Bir Kuruluş Olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi bir Türkiye inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sanayimizin daha az maliyetle yüksek kaliteli üretim yapmasının, inovasyon faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmesinin, uluslararası standartlara uygun ürün ve hizmet sağlayarak uluslararası pazarlara girmesinin anahtarı konumunda olan Türk Standardları Enstitüsü, Bakanlığımızın gerçekleştirdiği çalışmaların önemli sacayaklarından birini oluşturmaktadır.
  Türk Standardları Enstitüsü bir yandan uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarının yönetim organlarında görevler alarak Türkiye’nin uluslararası standartların hazırlanması sürecinde etkinliğini artırmakta, diğer yandan da iş dünyamızın uygunluk değerlendirme alanında ihtiyaç duyduğu tüm sertifikasyon, muayene-gözetim ve test hizmetlerini verebilecek yapıya adım adım yaklaşmaktadır.
  TSE standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında sahip olduğu tecrübe ve deneyim ile hem kendi coğrafyasındaki ülkelere hem de İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü örneğinde olduğu gibi Müslüman dünyasına öncülük etmektedir.
  Tüm bu faaliyet ve çalışmaların TSE’nin sunduğu hizmetlerde ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen, yönlendirici ve lider bir kuruluş olması stratejisine matuftur. TSE’nin bu doğrultuda güçlenerek yoluna devam etmesi, ülkemiz sanayisinin de aynı paralelde güçlenmesine imkân verecektir.
  Bu rol ve sorumluluk çerçevesinde hazırlanan TSE 2018-2022 Stratejik Planı’nın başarılı bir şekilde uygulanmasını, ülkemizin kalkınması ve refahına katkı sağlamasını temenni eder, stratejik planın hazırlanması sürecinde katkı ve katımları ile emeği geçen tüm Enstitü personeline ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.
  “Bilimde dönüşüm, teknolojide atılım, sanayide üretim” çalışmalarında tüm TSE camiasına başarılar diliyorum.
  Dr. Faruk Özlü
  Bakan

 • A1. Standart hazırlama süreçlerinde küresel alanda belirleyici ve söz sahibi bir kuruluş olmak.

  A2. Ulusal ve uluslararası alanda stratejik ve öncelikli sektörler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan uygunluk değerlendirme hizmetlerinde Enstitümüzün pazar payını artırmak.

  A3. Sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek, kurum kaynaklarının verimli kullanımını sağlayarak; planlı, kaliteli, düşük maliyetli hizmet üretimi ve denetimini gerçekleştirecek sistemler kurarak kurumsal gelişimi sağlamak.

 • H1.1: Standardizasyon altyapısını güçlendirmek

  H1.2: İlgili tüm paydaşların standardizasyon sürecine etkin katılımını sağlamak ve standartların kullanımını yaygınlaştırmak
  H1.3: Standardizasyon alanında ülkemizin küresel seviyede etkinliğini artırmak
  H1.4: Yeni teknolojili ürünlere ve iş güvenliği ile sosyal yaşam kalitesini artırmaya yönelik özgün standartları hazırlamak

  H2.1: Gelişen teknoloji ve değişen üretim yöntemlerinin gerektirdiği test hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak
  H2.2: Ulaşım sektöründe uygunluk değerlendirme alanında otorite bir kurum olmak
  H2.3: Ülkemizin yenilenebilir, nükleer enerji ve petrol/doğalgaz alanlarındaki politikaları doğrultusunda imalat, kurulum ve kabul süreçlerinde ihtiyaç duyulan uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde muayene ve gözetim kuruluşu olarak yer almak

  H3.1: Kullanımda olan bilişim teknolojisi sistemlerine yönelik sunulan hizmet seviyesini geliştirmek ve hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı erişim sağlayarak enstitü hizmet kalitesini artırmak
  H3.2: Enstitü birimlerinin ihtiyaç duyduğu satın alma, bakım-onarım, temizlik, güvenlik, yemek, lojistik vb. hususlarda yüksek standartlarda destek hizmeti sunmak
  H3.3: Hizmet odaklı bir yaklaşım ile enstitünün etkileşim halinde bulunduğu iş dünyası, kamu otoritesi ve toplumdaki diğer tüm paydaşların farkındalığını karşılıklı iletişim ve işbirliğini güçlendirerek artırmak
  H3.4: Stratejik önceliklerle uyumlu gelişim programlarını gerçekleştirerek, nitelikli çalışanlarla katma değeri yüksek hizmet sunmak
  H3.5: Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile yönetmek
  H3.6: Uluslararası alanda dış ticarete konu olan hususlarda ülkemiz sanayicisi ve ihracatçısının standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarındaki ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik koordinasyon sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Türk Standartları Enstitüsü faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.tse.org.tr/

Necatibey Cad., No: 112, 06100, Bakanlıklar/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Türk Standartları Enstitüsü stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]