Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Kurum misyonu

ETKİN DESTEK VE HİZMETLERLE KOBİ VE GİRİŞİMCİLERİN YENİLİKÇİ, TEKNOLOJİK VE REKABETÇİ BİR YAPIYA ULAŞMALARINI SAĞLAYARAK EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMADAKİ PAYLARINI ARTTIRMAK.

Kurum vizyonu

KOSGEB’LE DAHA GÜÇLÜ KOBİ’LER, GELİŞEN EKONOMİ.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 •                                                         BAKAN SUNUŞU
  Ülkemizin küresel pazarda daha güçlü olması, marka gücünün artırılması ve cari açığının azaltılması öncelikli hedeflerimizdir. Yüksek katma değerli üretim yoluyla bu hedeflere ulaşmak için sanayimizin en önemli aktörleri olan KOBİ ve girişimcilerimizle beraber çalışmalarımıza hız kazandırdık.
  KOSGEB, KOBİ’leri güçlendirerek ekonomide güçlü ve sürdürülebilir bir büyümeyi amaçlamaktadır. Beş yıllık stratejik plan döneminde de, KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarını sağlamak ve sosyoekonomik kalkınmadaki paylarını artırmak temel misyonuyla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.
  Hazırladığımız Stratejik Planla; yüksek teknolojileri KOBİ’ler vasıtasıyla tabana yaymayı, ileri teknolojili alanlar ve imalat sektörü başta olmak üzere girişimciliği yaygınlaştırmayı, KOBİ'lerin kurumsallaşmasını, markalaşmasını ve ihracatlarını artırmayı hedefledik. Bu süreçte ayrıca, KOSGEB’in kurumsal kapasitesini ve imajını güçlendirerek sürekli gelişimini sağlayacağız.
  2019-2023 KOSGEB Stratejik Planı’nın hazırlanmasında görev alan çalışma arkadaşlarıma ve katkılarını bizden esirgemeyen değerli paydaşlarımıza teşekkür eder, planın başarılı bir şekilde uygulanmasını dilerim.
                                                                                    Mustafa VARANK
                                                                              Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 • AMAÇ 1: Ar-Ge, Yenilik ve Yerlileştirme Faaliyetlerinin Arttırılmasını, Yüksek Teknolojinin Yerli ve Milli KOBİ’ler Vasıtasıyla Tabana Yayılmasını Sağlamak.

  AMAÇ 2: Yüksek Teknolojili Alanlar ve İmalat Sektörü Öncelikli Olmak Üzere Başarılı İşletmelerin Kurulmasını Sağlamak ve Girişimciliği Yaygınlaştırmak.

  AMAÇ 3: KOBİ'lerin Üretim ve Yönetim Becerilerini, İşbirliği Yapabilme Kapasitelerini Geliştirmek, Verimliliklerini ve İhracat Düzeylerini Yükseltmek, Kurumsallaşma ve Markalaşmalarını Teşvik Etmek.

  AMAÇ 4: Kurumun Kapasitesini ve İmajını Güçlendirerek Sürekli Gelişimini Sağlamak.

 • Hedef 1.1: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin üretimini arttırmaya yönelik yatırımlar desteklenecektir.
  Hedef 1.2: KOBİ’lerin teknoloji seviyesini ve ihracat kapasitesini arttırmaya yönelik olan teknolojik ürün yatırımlarına öncelik verilecek ve Ar-Ge projelerinin ticarileşmesine destek sağlanacaktır.
  Hedef 1.3: Teknoloji tabanlı girişimciler ile KOBİ’lerin, Ar-Ge ve yenilik kapasitelerini güçlendirmeye yönelik projeleri öncelikli olarak desteklenecektir.
  Hedef 1.4: Hedef ve performans odaklı kuluçka ve hızlandırıcı merkezleri kurulacaktır.
  Hedef 1.5: İmalat sanayinin güçlendirilmesine odaklanan bir yaklaşımla destekler verilecek, öncelikli imalat sanayi sektörlerine ve orta yüksek, yüksek teknolojili alanlara ayrılan pay arttırılacaktır.

  Hedef 2.1: Orta yüksek, yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren girişimciler öncelikli olmak üzere imalat sektöründeki işletmeler desteklenecektir.
  Hedef 2.2: Geleneksel girişimcilik desteklenecektir.
  Hedef 2.3: Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerileri geliştirilecektir.
  Hedef 2.4: Özel hedef grupları (genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını) desteklenecektir.

  Hedef 3.1: KOBİ’lerin katma değerli ve ileri teknolojili alanlar başta olmak üzere bölgesel, sektörel, ölçeksel, işletmeye özgü destek modelleri ile desteklenmeleri, dijitalleşmeleri ve finansman kaynaklarına düşük maliyetlerle ulaşmaları sağlanacaktır.
  Hedef 3.2: KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Sistemi kurulacak ve bu kapsamda verilecek destekler ile KOBİ'lerin öncelikli olarak kurumsallaşması ve markalaşması teşvik edilecektir.
  Hedef 3.3: KOBİ’lerin kendi aralarında ve büyük işletmelerle kuracakları işbirliklerine destek sağlanacaktır.
  Hedef 3.4: KOBİ'lerin uluslararası pazarlara açılmaları ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.
  Hedef 3.5: KOBİ’lerin öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.

  Hedef 4.1: Bilginin, kurumsal karar verme süreçlerinde daha etkin kullanılması sağlanacaktır.
  Hedef 4.2: Hizmetlerin bürokrasiden arındırılması ve iş süreçlerinin hedef kitle odaklı sürekli iyileştirilmesi sağlanacaktır.
  Hedef 4.3: KOSGEB’in etkin tanıtımı yapılarak ulusal ve uluslararası imajı güçlendirilecektir.
  Hedef 4.4: Kurumun fiziki ve bilişim altyapısı güçlendirilecektir.
  Hedef 4.5: Kurumun insan kaynağı kapasitesi ve niteliği arttırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından koordinasyonu yürütülen tematik ve sektörel strateji belgeleri

Kurum ile iletişim

http://www.kosgeb.gov.tr/

Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32
06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]