Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Kurum misyonu

KOBİ ve girişimleri yenilikçi, rekabetçi, ikiz dönüşüm ve ihracat odaklı bir yapıya kavuşturarak sürdürülebilir bir ekonomik gelecek inşa etmek.

Kurum vizyonu

Türkiye yüzyılının rekabetçi KOBİ'leri için yalın, erişilebilir, dijital ve küresel bir kurum olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • KOBİ’ler dinamik, yenilikçi ve fırsatları zamanında değerlendirebilme özellikleri ile girişimci olma aşamasından küresel pazarlara açılma aşamasına kadar ekonomik ve sosyal kalkınmanın en etkin unsuru olarak güçlü bir grubu temsil etmektedir.

  Hedef kitlemizin büyüklüğünün, ekonomik ve sosyal hayattaki katkısının farkında olarak yeni dönemde stratejik planımızı iki önemli değişken olan proje bazlı ve geri ödemeli destekler üzerine kurgulayarak hazırladık. Bu doğrultuda, girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için bölgelere ve teknoloji düzeylerine göre odak alanlarda girişimcilik destekleri sunacağız. KOBİ’lerin sanayide katma değer odaklı yapısal dönüşüme ayak uydurabilmeleri için büyümelerine, sürdürülebilir bir yapıya kavuşmalarına ve rekabetçiliklerinin artmasına katkı sağlayacağız. Hızlı büyüyen, üretim kapasitesini geliştirecek yüksek teknolojili ürünlerini ticarileştirecek ve ihracat yapan ve yapma potansiyeli olan işletmeleri destekleyerek hem ülke ekonomimize katma değer sağlayacak hem de uluslararası alanda rekabet gücümüzü artıracağız.

  KOBİ’lerimizi ihtiyaç duydukları her alanda daha fazla desteklemek amacıyla uluslararası aktörlerle yürüttüğümüz “Deprem Sonrası İşletmelerin Canlanması” ve “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” gibi iş birliği çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde yeni projeleri de ekleyerek alternatif finansman kaynaklarının ülkemizde kullanılmasına öncülük edeceğiz.

  Başkanlığımızda iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için veriye dayalı karar alma mekanizmalarını geliştirerek stratejik yönetimin güçlendirilmesini, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacağız. KOBİ’lerle etkileşimi güçlendirmek için işletme ziyaretlerini artırarak KOBİ’lerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yerinde ve hızlı çözümler sunacak yönderlik faaliyetlerimizi artıracağız.

  “Türkiye yüzyılının rekabetçi KOBİ'leri için yalın, erişilebilir, dijital ve küresel bir kurum olmak” vizyonu ışığında oluşturulan ve önümüzdeki 5 yıllık yol haritamızı içeren stratejik planımızın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza ve katkılarını esirgemeyen paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunar, planın başarıyla uygulanmasını dilerim.

  Ahmet Serdar İBRAHİMCİOĞLU

  Başkan

 • Amaç 1: Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimciliği yaygınlaştırmak.

  Amaç 2: KOBİ’lerin kurumsal kapasitelerini geliştirmek ve rekabetçiliklerini güçlendirmek.

  Amaç 3: KOBİ’lerde sürdürülebilirliği sağlamak.

  Amaç 4: Kurumsal kapasiteyi geliştirerek KOSGEB’in yalınlaşmasını, dijitalleşmesini ve erişilebilirliğini sağlamak.

 • Hedef 1.1: Bölgelere ve teknoloji düzeylerine göre odaklı girişimcilik destekleri verilecektir.

  Hedef 1.2: Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerileri geliştirilecektir.

  Hedef 1.3: TEKMER mekanizmaları güçlendirilecektir.

  Hedef 1.4: Girişimciliğin özel hedef gruplarında yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

  Hedef 2.1: İmalat sanayiinin güçlendirilmesine öncelik verilecek, desteklerde orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyli sektörlere ayrılan pay artırılacak, öncelikle geri ödemeli destekler tercih edilecektir.

  Hedef 2.2: KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaştırılacak, alternatif ve yenilikçi finansman yöntemleri yaygınlaştırılacaktır.

  Hedef 2.3: KOBİ’lerin ölçek büyütmeleri desteklenecektir.

  Hedef 2.4: Hızlı büyüme, ihracat ve Ar-Ge harcamalarını artırma gibi kriterler çerçevesinde belirlenen işletmelerin küresel pazarlara açılmaları desteklenecektir.

  Hedef 2.5: KOBİ’lerin gelişimlerine ve yol haritalarını oluşturmalarına katkı sağlanacaktır.

  Hedef 3.1: KOBİ’lerin çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları desteklenecektir.

  Hedef 3.2: KOBİ’lerin dijital dönüşümleri hızlandırılacaktır.

  Hedef 3.3: KOBİ’lerin sürdürülebilirliği ve dayanıklılığıyla ilgili diğer öncelikler uluslararası fon kaynaklarıyla desteklenecektir.

  Hedef 4.1: KOBİ ekosistemindeki ulusal ve uluslararası aktörlerle iş birlikleri güçlendirilecek, kurumsal marka yönetimi sağlanacaktır.

  Hedef 4.2: Stratejik yönetim güçlendirilerek bilginin kurumsal karar verme süreçlerinde etkin kullanılması sağlanacaktır.

  Hedef 4.3: İnsan kaynağının etkinliği ve verimliliği artırılacaktır.

  Hedef 4.4: İş süreçlerinin dijitalleşmesi ve iyileştirilmesi sağlanacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından koordinasyonu yürütülen tematik ve sektörel strateji belgeleri

Kurum ile iletişim

http://www.kosgeb.gov.tr/

Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32
06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]