Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

Kurum misyonu

Türkiye’nin uluslararası kalkınma iş birliği faaliyetleri çerçevesinde, ülkelerin ekonomik, sosyal ve insani kalkınma süreçlerini destekleyecek, ortak tarihi ve kültürel mirasımızı geleceğe taşıyacak sürdürülebilir proje ve faaliyetler gerçekleştirmek.

Kurum vizyonu

Kalkınma iş birliği araç ve yöntemleri ile yerel ve küresel düzeydeki sorunlara, hızlı ve kalıcı çözümler sunabilen etkin ve öncü bir teşkilat olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 2000’li yılların başından itibaren ülkemizin her alanda attığı adımlar ve gösterdiği ilerleme - ler, dış yardımlara da yansımış; Türkiye, uluslararası kalkınma iş birliğinin önemli bir aktörü haline gelmiştir. İnsan odaklılığı, samimiyeti ve adil bir iş birliğini merkeze koyan anlayışı ile Türkiye OECD verilerine göre, birçok gelişmiş ülkeyi geride bırakarak son üç yıldır insani yardımlarda “dünyanın en cömert ülkesi olma” unvanını korumaktadır.

  1992 yılından bu yana ülkemizin kalkınma yardımları ve koordinasyonundan sorumlu kuru - mu olan T İKA, faaliyet coğrafyasını Orta Asya’dan Balkanlar, Orta Doğu, Afrika, Latin Amerika ve Güney Asya-Pasifik bölgelerine genişleterek 61 Program Koordinasyon Ofisine ulaşmıştır.

  TİKA ve ilgili kamu kurum, kuruluşlarımızın iş birliğinde Türkiye’nin kalkınma birikimi tüm dost ve kardeş ülkelerle paylaşılmakta; ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimizin temeli güçlenmekte, uzun vadeli güvenilir ilişkiler tesis edilmektedir.

  Dünyada artan sorunlar, daha katılımcı, adil ve etkin çözüm arayışlarını gündeme getirirken; ülkemizin bu anlamda küresel gayreti dikkat çekmektedir. Türkiye sadece Suriye ve Irak gibi yakın coğrafyasında değil, Arakan’dan Somali’ye, Filistin’den, Bangladeş’e, Afganis - tan’dan Kolombiya’ya kadar uzak coğrafyalarda TİKA ve ilgili kurumlarımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yöne - lik somut ve sürdürülebilirliği yüksek projeler üretmektedir. Şüphesiz bu çabalar, yeni bir kalkınma iş birliği yaklaşımının mümkün olabileceğini göstermektedir. Özellikle milleti - mizin diğerkâmlık, merhamet ve vakfetme gibi köklü değerlerinden beslenen bu yaklaşım, kalkınma kavramının sadece rakamlara indirgenmeyip, insana hak ettiği değeri verecek bir bakış ile ele alınması gerektiğini savunmaktadır. 2019 – 2023 Stratejik Planı, insan odaklı bir yaklaşımla, ülkemizin barışın tesisi ve refahın yayılması çabalarının dünya ölçeğinde gerçekleştirilebilmesi hedefi ışığında hazırlanmıştır. Planın özelde T İKA’nın, genelde ülkemizin bu yöndeki çabalarına katkı sunmasını diliyor, hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

  MEHMET NURİ ERSOY

  Kültür ve Turizm Bakanı

 • Amaç 1: Türkiye’nin uluslararası kalkınma iş birliği faaliyetlerini en etkin şekilde uygulamak

  Amaç 2: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

 • Hedef 1.1: Orta Asya ve Kafkaslar’da kalkınma iş birliğini geliştirmek

  Hedef 1.2: Balkanlar ve Doğu Avrupa’da kalkınma iş birliğini geliştirmek

  Hedef 1.3: Orta Doğu ve Afrika’da kalkınma iş birliğini geliştirmek

  Hedef 1.4: Doğu ve Güney Asya ile Pasifik ve Latin Amerika’da kalkınma iş birliğini geliştirmek

  Hedef 1.5: Dış ilişkiler ve ortaklıklar üzerinden kalkınma iş birliğini geliştirmek

  Hedef 2.1: Beşeri, fiziki ve idari altyapıyı geliştirmek

  Hedef 2.2: Kurumsal mevzuatı, mali hizmetleri ve raporlama süreçlerini geliştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]