Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

Kurum misyonu

Ülkemizin uluslararası kalkınma yardımları ve işbirliği çerçevesinde, faaliyet coğrafyasındaki ülkelerde, ilgili kuruluşlarla koordinasyon içerisinde, insan odaklı bir yaklaşımla, ekomonik ve sosyal kalkınma süreçlerini destekleyecek, ortak tarihi mirasımızın korunmasını ve kültürel işbirliğini geliştirecek sürdürülebilir proje ve faaliyetler gerçekleştirmek.

Kurum vizyonu

Kalkınma işbirliğinin bütün alanlarınde her türlü enstrümanı etkin biçimde kullanarak, bölgemizdeki ve küresel düzeydeki sorunlara, derin köklerimizden beslenen adalet ve vicdanla, ayrım yapmadan, hızlı ve etkili çözümler sunabilen öncü bir teşkilat olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), herkes için huzur ve refah politikasıyla çok yönlü kalkınma işbirliği faaliyetlerini birçok ülkede yürütmektedir. Çeyrek asrı geride bırakan kurumumuz, Türkiye’nin iktisadi, sosyal ve kültürel birikimini işbirliği yapılan ülkelerin beşeri, kurumsal ve ekonomik kapasitelerinin gelişimi için paylaşırken, uzun vadeli ikili ilişkilerin de temellerini atmaktadır.

  TİKA başta sağlık, eğitim, teknik işbirliği, mesleki eğitim, tarım, hayvancılık, ulaşım olmak üzere bir insanın doğumundan ölümüne kadar ihtiyaç duyulan her alanda, yılda 2000›e yakın projeyi hayata geçirmektedir.

  Esasen bu, dünyada insani diplomasinin öncü aktörü haline gelen ülkemizin, insanı ve ihtiyaçlarını merkeze alan yaklaşımının bir tezahürüdür. Yeryüzünde 220 milyona yakın eğitimden yoksun çocuk ve genç, 65 milyonun üzerinde savaş, açlık, kıtlık gibi nedenlerle yerlerinden edilmiş insan varken, temel ihtiyaçların karşılanmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, TİKA gerekli temel altyapıların kurulmasını öncelikli hedefleri arasına almıştır.

  1992-2016 yılları arasında binlerce okula destek veren TİKA’nın sadece 2003-2016 döneminde inşa, onarım ve donatım desteği verdiği okul sayısı 910’u aşmıştır. Sağlık alanında son 6 yılda 358 hastane-sağlık merkezi inşası-onarımı-donatımı gerçekleştirilmiş, 3.400 sağlık personeline mesleki eğitim verilmiştir.

  Yeryüzünde yaklaşık 750 milyon insan temiz su kaynaklarına ulaşamamaktadır. TİKA, 2003-2016 döneminde 1.200’den fazla su kuyusu ile bu alanda da yardımlarını sürdürmüştür. TİKA basit bir su kuyusu açmanın ötesine geçerek, kırsal kalkınma ve tarımı destekleyici şekilde uzman eğitimleri sağlamış, bir yandan konu ile ilgili farkındalığın arttırılmasına diğer yandan bu alanda beşeri sermaye oluşturulmasına katkıda bulunmuştur.

  TİKA’nın ilgili kurumlarımız aracılığıyla çeşitli alanlarda uyguladığı eğitim ve sertifika programları devam etmektedir. Yılda 5 bine ulaşan, bugüne kadar yaklaşık 50 bin yabancı kamu personeline sağlanan mesleki eğitim ve tecrübe paylaşımı programları ile uluslararası ilişkilerde güçlü bağlar kurulmaktadır.

  Ekonomik altyapılar ve hizmetler sektörü ile üretim sektörüne yönelik önemli projeler hayata geçirilmektedir. Özellikle tarım alanında eğitim programları ve konuyla ilgili bilimsel kongreler desteklenmektedir.

  Gelişmekte olan ülkelerin dünyaya açılması için iletişim sektörünün güçlendirilmesi çerçevesinde Türkmenistan’dan Azerbaycan’a, Bosna Hersek’ten Makedonya’ya birçok ülke personeline mesleki eğitim ve kurumlara ekipman desteği verilmektedir.

  Kalkınma işbirliği faaliyetlerinin önemli bir bileşeni olarak kültürel işbirliği alanında, dünya ve ortak mirasımıza ait kültür zenginliklerinin korunması, yaşatılması ve geleceğe taşınması ile ilgili projeler yürütülmektedir. TİKA tarafından son üç yılda 3 kıtada, 18 ayrı ülkede 100’ü aşkın eser ihya edilmiştir.

  Bugün geldiğimiz noktada uluslararası kalkınma işbirliğinde saygınlığını kabul ettirmiş bir kurum olarak TİKA, şeffaf ve hesap verilebilir yönetim ve denetim anlayışıyla hareket etmektedir.

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri, kamu kurum/kuruluşlarımız ve uluslararası kalkınma işbirliği ajansları stratejik planlama tecrübeleri doğrultusunda, katılımcılığa önem veren, politika belgeleriyle tam uyumlu hazırlanan TİKA 2018-2022 dönemi stratejik planı, gelecek dönem proje ve faaliyetlerimizin tanımladığımız 5 adet amaç ve 17 adet hedefle bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesini sağlayacaktır.

  TİKA 2018-2022 dönemi stratejik planı hazırlık çalışmalarına katkıda bulunan çok değerli kamu kurum/kuruluşlarımız, STK’larımız ve TİKA çalışanlarımıza teşekkür eder, planın ülkemiz,Başkanlığımız ve tüm kalkınma işbirliği ortaklarımız için hayırlı olmasını dilerim.

  Dr. Serdar ÇAM
  TİKA Başkanı

 • A1- Sosyal altyapılar ve hizmetlerin geliştirilmesi

  A2- Ekonomik altyapılar ve hizmetlerin geliştirilmesi

  A3- Üretim sektörlerinin geliştirilmesi

  A4- Çoklu/çakışan sektörlerde altyapılarının geliştirilmesi

  A5- Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

 • H1.1- Eğitim altyapılarının geliştirilmesi

  H1.2- Sağlık altyapısının geliştirilmesi

  H1.3- Temiz suya erişim ve su hijyeninin geliştirilmesi

  H1.4- İdari ve sivil altyapıların geliştirilmesi

  H1.5- Diğer sosyal altyapılar ve hizmetlerin geliştirilmesi

  H2.1- Ulaştırma ve depolama altyapılarının geliştirilmesi

  H2.2- İletişim altyapılarının geliştirilmesi

  H2.3- Enerji üretimi, dağıtımı ve etkinliğinin geliştirilmesi

  H2.4- Bankacılık ve fnans atyapılarının geliştirilmesi

  H2.5- İş ve diğer sektörlerin geliştirilmesi

  H3.1-Tarım, ormancılık ve balıkçılık altyapılarının geliştirilmesi

  H3.2- Sanayi, madencilik, inşaat, ticaret ve turizm altyapılarının geliştirilmesi

  H4.1- Genel çevre koruma ve Diğer çoklu sektörlerin geliştirilmesi

  H5.1-İnsan kaynağının geliştirilmesi

  H5.2-Bilgi-işlem altyapısının geliştirilmesi

  H5.3-Mevzuat altyapısının geliştirilmesi

  H5.4-Politika belgeleriyle uyumun geliştirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.tika.gov.tr/

GMK Bulvarı No:140 06570 Tandoğan Çankaya Ankara

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]