Hazine ve Maliye Bakanlığı

Kurum misyonu

Sürdürülebilir kalkınma ve güçlü ekonomik büyümenin, istikrarın, adaletli gelir dağılımının ve toplumsal refahın artırılmasına yönelik politika oluşturulmasına katkı vermek, öngörülebilir ve kurala dayalı politikaları yönetişim ilkeleri kapsamında uygulamak ve sonuçlarını takip etmek.

Kurum vizyonu

Ülkemizin istikrarlı ekonomik gelişimini sürdürerek vatandaşımızın refahını gelişmiş ülkeler seviyesine taşımak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Orta Vadeli Program’da (2024-2026) politika çerçevemizin temel önceliklerini fiyat istikrarını tesis etmek, mali disiplini güçlendirmek, cari açıkta iyileşme, rezerv birikimi, büyümede dengelenme ve yapısal dönüşümü gerçekleştirmek olarak belirledik. Fiyat istikrarını sağlamak için para, maliye ve gelirler politikalarını eşgüdüm içerisinde yürüteceğiz. Mali disiplin, enflasyonla mücadeleyi desteklemenin yanında hedeflediğimiz yapısal dönüşüm için de gerekli mali alanı sağlayacaktır. Yapısal dönüşüm kapsamında; başta iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi olmak üzere üretim, rekabet ve verimliliği artıracak reformlar ile yeşil ve dijital dönüşüme yönelik uygulamaları hayata geçireceğiz. Kaynaklarımızı yatırım, istihdam, üretim ve ihracata daha güçlü bir şekilde yönlendireceğiz. Bu yaklaşımla, dengeli ve sürdürülebilir bir yüksek büyüme patikasına ulaşmayı amaçlıyor, büyümeden kaynaklanan refah artışının, toplumun her kesimi tarafından daha adil bir biçimde paylaşılmasını hedefliyoruz. Üst politika belgelerimizde belirlenen politikalar, hedefler ve öncelikler ışığında, tüm paydaşlarımızın değerli katkı ve görüşleriyle şekillenen Planımız; ekonomi politikalarımızın uygulanmasına ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesine önemli katkı sunacaktır. Bakanlığımız 2024-2028 dönemi Stratejik Planı hazırlık çalışmalarına görüşlerini paylaşarak katkı sağlayan ve çalışmalarda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunar, Planın başarılı bir şekilde uygulanmasını ve ülkemiz reform sürecine katkıda bulunmasını temenni ederim.

  Mehmet ŞİMŞEK Hazine ve Maliye Bakan

 • A1: Mali Disiplini Temel Alan, Harcamaları Rasyonelleştiren, Nitelikli Büyümeyi Destekleyen ve Kaynakların Sürdürülebilirliğine, Etkinlik ve Verimlilik İlkesine Dayanan Maliye ve Ekonomi Politikalarının Belirlenmesine ve Uygulanmasına Katkı Vermek

  A2: Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerinin Yönetiminde Etkinliği Artırmak

  A3: Finansal İstikrarı Gözeterek; Finansal Ürün ve Hizmetlerin Çeşitliliğini ve Sistemin Derinliğini Artırmak Suretiyle Finansal Sistemi Reel Ekonomiyi Destekleyecek Şekilde Geliştirmek

  A4: Muhasebe Hizmetlerinin Daha Etkin Yürütülmesi ile Mali Rapor ve Mali İstatistiklerin Uluslararası Standartlara Uygun Olarak Hazırlanmasını ve Yayımlanmasını Sağlamak

  A5: Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Etmek ve Mali Suçları Azaltmak

  A6: Kurumsal Kapasiteyi Artırmak

 • H1.1: Kamu mali dengeleri, mali disiplinden taviz verilmeksizin, kamu harcamaları rasyonelleştirilerek sürdürülebilir şekilde sağlanacaktır

  H1.2: Merkezi uyumlaştırma fonksiyonu kapsamında kamu idarelerinde mali yönetim ve iç kontrol sistemleri güçlendirilecek ve izlenecektir.

  H1.3: Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik tahminler üretilecek ve raporlanacaktır.

  H2.1: Borçlanmanın ve kamu borç stokunun yapısının iyileştirilmesine devam edilecektir

  H2.2: Nakit programlama kapasitesi artırılacaktır.

  H2.3: Hazine Finansman Programında hedeflenen tutarda uluslararası sermaye piyasalarından dış finansman sağlanacaktır

  H2.4: Ülkemizin uluslararası ekonomik etkinliği artırılacaktır.

  H2.5: Kamu işletmelerinin etkinlik ve verimliliğini artırmaya ve kurumsal yönetim anlayışını güçlendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

  H3.1: Melek Yatırımcılık Ekosistemi güçlendirilecektir.

  H3.2: Katılım finans alanında yönetişim yapısı ile yeşil finans alanında ülkemiz stratejisi bütüncül bir şekilde geliştirilecektir

  H3.3: İşletmelerin finansmana erişiminde Hazine Destekli Kefalet Sistemi etkin bir enstrüman olarak kullanılacaktır

  H3.4: Sistemik risklerin yönetilmesi için gerekli mekanizmalar tesis edilecektir

  H4.1: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine (BKMYBS) ilişkin fonksiyonlar geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır

  H4.2: Genel yönetim kapsamındaki idarelerin muhasebe düzenlemelerine uyum düzeyi artırılacaktır

  H5.1: Vergi denetimi aracılığıyla kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilecektir.

  H5.2: Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile olan mücadelede etkinlik artırılacaktır.

  H5.3: Risk bazlı analiz çalışmalarıyla vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesine katkı sağlanacaktır

  H6.1: İnsan kaynakları yönetimine uygun olarak Bakanlık personelinin nitelik ve verimliliği artırılacaktır.

  H6.2: Sunulan hizmetler yaygınlaştırılarak kaliteli, etkin, efektif, güvenli ve sürekli hizmet kullanımı sağlanacak, paydaşlarla entegrasyon artırılacaktır.

  H6.3: Stratejik yönetimin uygulama etkinliği artırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Hazine ve Maliye Bakanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından koordinasyonu yürütülen tematik ve sektörel strateji belgeleri

Kurum ile iletişim

https://www.hmb.gov.tr/

Dikmen Caddesi, 06450, Çankaya/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Hazine ve Maliye Bakanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]