Hangi kamu idareleri stratejik plan hazırlayacak?

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu Kanuna ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile nüfusu 50.000'in üzerinde olan belediyelere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile il özel idarelerine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile büyükşehir belediyelerine stratejik plan hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.

Bununla birlikte, 5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde "Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, (...) yönelik usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir." hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda hangi kamu idarelerinin stratejik plan hazırlama yükümlülüğünden istisna tutulacağına dair bilgi Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer almaktadır.