2015-2019 dönemi Samsun Büyükşehir Belediyesi Stratejik planı

Çok Değerli Samsunlular;

Yeni Yerel Yönetimler Yasası ile yerel yönetim anlayışı ve uygulamaları artık farklı bir yapıya kavuşmuştur. Özellikle bütün şehir kapsamındaki illerde, İl Özel İdareleri’nin kapanması ve tüm yetkileri ile birlikte Büyükşehir Belediyeleri’ne devredilmesi ile Belediyeler yerel yönetim kapsamında tüm yetkileri bünyesinde toplamıştır. Artık yerel kendi yöneticisini kendi seçmekte, tek elden yönetilmektedir. Bu devrim niteliğindeki yeni yönetim anlayışı yerelin hizmetlere daha hızlı ve daha etkin ulaşımının yolunu açmıştır.

Hizmetlerin gereği olarak Belediye alanları il alanlarına, ilçe alanlarına dönüşüyor. Yerel hizmetlerin sınırı ve tanımı genişliyor. Yönetim, kaynak yaratma, planlama, karar ve uygulama yerele bırakılıyor. Yerel her yönden inisiyatif sahibi oluyor. Yerel demokrasi gelişiyor. Ülke bütünlüğü içinde kendi kendini yöneten alanlara dönüşüyor.

Bir yandan yerel alan yönetimine geçilirken, öte yandan kentler gelişiyor, büyüyor, daha geniş bir alana yayılıyor. Bu sistemde kent ve etrafındaki yerel alan birlikte yönetiliyor ve paralel olarak gelişiyor. Buna kent merkezli alan yönetimi diyoruz.

Yerelde kenti ve alanı yani tüm il sınırları içerisindeki coğrafyayı birlikte yöneten Büyükşehir, İl ve İlçe Belediyeleri, idarenin pek çok usul, teknik ve yöntemlerini kullanmak zorundadır. Aksi halde yerelde hizmet sunan kamu, yerel, sivil, özel kesimler ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak, yerelin istek ve beklentilerine cevap vermek, sorunlarını çözmek alışılan yönetim anlayışı ile mümkün görünmemektedir. Bu nedenle çağın yeni yönetim Şekli olan “Stratejik Yönetime” ve onun uygulaması olan “Stratejik Plana” geçmek durumundayız. Hayattaki gelişmeler bu gerekliliği önümüze getirmekte ve dayatmaktadır. Stratejik Planlama, yerel yönetimlerin geleceğini planlayan en etkin ve önemli yönetim aracıdır. Bu nedenle bütün yerel yönetimler stratejik plan uygulayarak daha hızlı kalkınacak, kaynak ve potansiyellerini daha verimli kullanacak, katılımı sağlayacaktır. Yerel yönetimlerde uygulanacak stratejik planlama yerele özgü, yerel ile uyumlu, yerel gerçeklere uyan bir tarzda olmalıdır. Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak, 2015-2019 Stratejik Planı’nda sizleri bu sürecin içinde aktif olarak yer almaya davet ediyor, stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen tüm Samsunlulara ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

                                                                                                    Yusuf Ziya YILMAZ

                                                                                             Büyükşehir Belediye Başkanı

A1.Kaliteli Yaşamın Gereklerini Sağlayan Bir Kent Oluşturmak

A2.Kaynaklarını Geliştiren Ve Etkin Kullanan; Halkıyla Bütünleşmiş Bir Belediye Yönetimi Sunmak

H1.1- Kentin planlı gelişmesini sağlamak

H1.2- Yüksek standartta güvenilir teknik altyapı sağlamak

H1.3- Kentin sosyal çevresini geliştirmek ve sosyal yaşamı zenginleştirmek

H1.4- Ekonomik altyapı faaliyetleri gerçekleştirmek

H1.5- Güvenilir ve kaliteli belediye hizmetleri sunulması

H2.1- Belediyeyi esnek, yetenekli ve sonuç odaklı bir kurum olarak geliştirmek

H2.2- Kent halkıyla iletişim kanallarını geliştirmek ve kent halkının yönetime katılmasını sağlamak

Performans Programları
    Henüz eklenmemiş
Faaliyet Raporları
    Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]