2015-2019 dönemi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversiteler toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde ve kalkınmasında öncü role sahip kurumlardır. Araştırma-geliştirme ve bilgi üretme işlevlerinin yanı sıra eğitim-öğretim, mesleki bilgi, beceri ve donanım kazandırma yolunda beşeri sermayeye katkıları ile üniversiteler, bulundukları topluma yön vermektedir. Günümüzün hızla değişen ve gelişen bilgi ve teknolojiye dayalı rekabetçi şartları dikkate alındığında toplum açısından üniversitelerin söz konusu işlevleri daha da önem kazanmaktadır.
  Bu gerçekle hareket eden Üniversitemiz yönetimi, 2015-2019 dönemi stratejik plan çalışmalarını başlatmıştır. Bu çalışmalarla Üniversitemiz dünya üniversitelerinin çağdaşlaşma ve yenileşme çalışmalarına uyum sağlayabilme yanında sahip olduğu mali ve fiziki imkanlarını daha etkin kullanan insan kaynaklarımızla kurumsal ve akademik anlamda rekabet kabiliyetimizin arttırılması amaçlanmaktadır. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası platformlarda daha aktif rol alabilmesi ancak böyle mümkündür.
  Kuşkusuz, hazırlanan stratejik planın başarıya ulaşmasında, Üniversitemizin tüm akademik ve idari personelinin büyük sorumluluğu bulunmaktadır. Plan akademik ve idari personel tarafından benimsendikçe ve içselleştirildikçe başarıya ulaşılacaktır. Planın hazırlanması sürecinde farkındalık, şeffaflık ve katılımcılık ilkelerinden hareket edilmesi de bu nedenden kaynaklanmıştır. Hazırlık çalışmaları katılımcı bir anlayış içinde sürdürülmüştür. Akademik ve idari personelimiz bu çalışmalara aktif olarak katılmış, bütün birimlerimizin görüşleri alınarak sağlıklı ve doğru bir planlama için yoğun çaba harcanmıştır.

  Yoğun çalışmalar sonucunda ortaya çıkan Üniversitemiz stratejik planı, kurumumuzun sahip olduğu beşeri, mali ve fiziki kaynakları tespit etmede ve bu kaynakların verimli ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamada üniversite yönetimine ve çalışanlarına bir kılavuz olacaktır. Ayrıca, kaynakların etkin kullanımının yanı sıra, Üniversitemizdeki tüm akademik ve idari birimler arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu arttırarak kurumumuzun akademik gelişiminde de önemli bir rol oynayacaktır.
  Üniversitemiz çalışanlarının, stratejik planın uygulanması aşamasında da etkin ve önemli görevler üstleneceklerine olan inancım tamdır. Bu yolda, Ahi Evran Üniversitesi her geçen yıl güçlenerek gelişecek ve Türkiye’nin aydınlık yarınlara ulaşma mücadelesinde yer almaya devam edecektir. Planın hazırlanması sürecinde emeklerini esirgemeyen, katkıları ile önemli görevler üstlenen Üniversitemiz Stratejik Planlama Kurul, Komisyon ve Çalışma Grubu üyeleri ile bu süreçte görev alan alt çalışma gruplarına, idari ve akademik personele teşekkür ederim.

  Prof. Dr. Kudret SAYLAM

  Rektör

 • A1- Eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek

  A2- Bilimsel ve teknolojik araştırmaları teşvik ederek arttırmak

  A3- Bilimsel, sanatsal, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek

  A4- Çevreci bir üniversite olmak

  A5- Paydaşlarla ilişkileri kapsam ve nitelik yönünden geliştirmek

  A6- Kurumsal gelişim, tanınırlık ve etkin insan kaynakları yönetimini sağlamak

  A7- Üniversitenin finansal kaynaklarını arttırmak

 • H1.1- Öğrenci merkezli ve yeterliliklere dayalı eğitime yönelik bir kurum kültürü oluşturmak

  H1.2- Eğitim-öğretimin altyapısını geliştirmek

  H1.3- Henüz eğitim-öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek

  H1.4- Engelsiz bir üniversite olmak

  H1.5- Bologna sürecine uygun olarak eğitim programlarını yapılandırmak ve akreditasyonunu sağlamak

  H1.6- Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını arttırmak

  H1.7- Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, seminer vb. etkinlikler düzenlemek

  H1.8- Uzaktan eğitimi aktif hale getirmek

  H1.9- Kütüphane hizmetlerini iyileştirmek

  H1.10- Akademik ve idari birimlerde kalite yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamak

  H2.1- Ulusal ve uluslararası proje sayısını arttırmak

  H2.2- Her öğretim üyesinin ulusal ve uluslararası hakemli ve indeksli dergilerde yılda en az bir yayın yapmasını sağlamak

  H2.3- Akademik personel bilimsel teşvik ödülü programını oluşturmak

  H2.4- Araştırma ve uygulama merkezlerini etkinleştirmek

  H3.1- Öğrencilerin ve personelin ulusal ve uluslararası etkinliklere katılımını arttırmak

  H3.2- Eğitim programları düzenleyerek toplumu bilgilendirmek

  H4.1- Yeşil yerleşke olanakları sağlamak

  H4.2- Öğrencilerde çevreye duyarlılık bilinci oluşturmak

  H4.3- Çevre ve doğa dostu bilimsel projeleri desteklemek

  H5.1- Kamu kurum ve kuruluşları, işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler ile işbirliği içinde olmak

  H5.2- Öğrenci ve mezunlarımızı istihdam edecek kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek

  H5.3- Akademik ve idari personelin moral ve motivasyonunu arttırarak kurum bilincini geliştirmek

  H5.4- İlimiz ve çevresinin kültürel mirasının korunmasına ve yaşatılmasına katkıda bulunmak

  H6.1- Yönetim bilgi sistemi otomasyonunu kurmak ve etkili kullanımını sağlamak

  H6.2- Katılımcı yönetim anlayışını benimseyerek alınacak kararlarda personelin katılımını sağlamak

  H6.3- Yükseköğretimin uluslararasılaştırılması adına ulusal ve uluslararası alanda Üniversitenin tanıtımını yapmak

  H6.4- İç Kontrol Sistemini uygulamak

  H6.5- Üniversitemizde kurumsal gelişimi sağlayabilmek için yapım aşamasında olan ve henüz yapımına başlanmayan binaları en kısa sürede tamamlayarak faaliyete geçirmek

  H7.1- Gelirlerimizi arttırarak verimli şekilde kullanımını sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]