2014-2018 dönemi Strateji ve Bütçe Başkanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi yönetişim ilkelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, sivil toplumun ve dolayısıyla vatandaşların politika oluşturma süreçlerine katkısı artmaktadır. Özellikle bilginin yayılım hızındaki artış ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak vatandaşların kamudan taleplerinde önemli değişimler yaşanmaktadır. Beklentilerdeki bu hızlı değişim ve artan çeşitlilik, kamu politikası oluşturma ve hizmet sunum süreçlerinde de farklı yöntemlerin kullanılmasını gerekli kılmaktadır.
  Katılımcılığı ön plana alarak, vatandaşlarımızın taleplerine duyarlı, etkili, ekonomik ve planlı hizmet sunumu sağlamak üzere ortaya çıkan stratejik yönetim süreci bu farklı yöntemlerden bir tanesidir. Stratejik yönetim sürecinin kamu genelinde koordinasyonu görevi Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu görev kapsamında, stratejik yönetimin merkezi uyumlaştırma fonksiyonunu da icra eden Bakanlık, 2009-2013 yıllarını kapsayan ilk Stratejik Planını hazırlamış ve uygulamaya koymuştur.
  2009-2013 Stratejik Plan dönemi içerisinde, kamu, özel ve sivil toplum içerisinde yer alan ilgili paydaşların katkı ve katılımlarıyla 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı hazırlanmıştır. Yeni bir anlayış ve katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı, Türkiye’nin uluslararası değer zinciri hiyerarşisinde üst basamaklara çıkmasını, yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasını ve yoksulluğu ortadan kaldırmış bir ülke haline gelmesini amaçlamaktadır.
  2014-2018 dönemini kapsayan Stratejik Planı, Onuncu Kalkınma Planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda Bakanlığa düşen rol ve sorumlulukları da içerecek şekilde katılımcı süreçlerle hazırlamış bulunuyoruz. Kalkınma Bakanlığı, bu dönemde de strateji ve politika üretimine odaklanmış bir kurum olarak, ülkemizin kalkınma vizyonuna ulaşma çabalarında öncü rol üstlenecektir.
  Stratejik Plan çalışmalarına katkıda bulunan tüm Bakanlık mensuplarına teşekkür eder, Stratejik Planımızın Bakanlığımıza ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.
                                                                                                      Dr. Cevdet YILMAZ
                                                                                                               Bakan

 • A1. Ülkemizin gelişme sürecinde başta Kalkınma Planı, OVP ve Yıllık Program olmak üzere temel politika belgeleri ile sektörel ve tematik strateji belgelerini hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme etkinliğini artırmak.

  A2. Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından izleyerek, ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında toplumun tüm kesimlerine yol göstermek ve hükümete müşavirlik yapmak üzere; kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırmalar yapmak.

  A3. Kamu yatırım sürecini, kalkınma planı, programlar ve strateji belgeleri doğrultusunda; kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların etkin ve etkili bir biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlayacak şekilde yönetmek.

  A4. “Tabandan tavana kalkınma” yaklaşımını güçlendirmek, kapasitelerini ve potansiyellerini değerlendirmek suretiyle bölgelerin rekabet güçlerini artırmak; bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak.

  A5. Türkiye’nin başta komşuları ve bölge ülkeleri ile olmak üzere ikili ve çok taraflı ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlamak.

  A6. Bakanlığın insan kaynaklarını geliştirmek, bilişim altyapısı ile mali yönetim ve iç kontrol sistemini güçlendirmek, destek hizmetlerinde verimliliği artırmak ve ürün ve hizmetleri etkili bir şekilde tanıtmak.

 • H1.1- Kalkınma Planı için izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.

  H1.2- Orta vadeli bir perspektifle, yıllık bazda, makro dengeleri belirleyen ve merkezi yönetim bütçesi ile kuruluş bütçelerinin hazırlanma sürecini başlatan ve yönlendiren politika çerçevesi oluşturulacaktır.

  H1.3- Yıllık Program; mali boyutu hesap edilmiş, somut tedbirleri de içerecek şekilde her yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlanacaktır.

  H1.4- Kamuda stratejik yönetim uygulamasının iyileştirilmesi için stratejik planlama sürecinin etkinliği artırılacaktır.

  H1.5- Bilgi toplumuna dönüşüme ilişkin uygulanacak ulusal strateji ve eylem planı 2014 yılında hazırlanacak; bilgi toplumuna dönüşüm süreci her yıl yayınlanacak değerlendirme raporları vasıtasıyla izlenecektir.

  H1.6- Öncelikli alanlarda sektörel ve tematik strateji belgeleri hazırlanacak, hazırlanması koordine edilecek ve yönlendirilecektir.

  H2.1- Türkiye ekonomisine ilişkin hesaplanabilir genel denge modeli çalışmaları yapılarak kısa ve orta vadeli yapısal analiz ve makroekonomik politika analiz kapasitesi artırılacaktır.

  H2.2- Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.

  H2.3- Kalkınma Planı ve politika belgelerindeki stratejik öncelikler doğrultusunda somut politika önerileri geliştirmek üzere ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma konularında yapılan araştırma sayısı artırılacaktır.

  H2.4- Türkiye ve dünyadaki sektörel gelişmelere ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütülecektir.

  H2.5- Özel sektör sabit sermaye yatırımlarının daha sağlıklı ve kapsamlı tahmini için model çalışması yapılacaktır.

  H2.6- Türkiye ekonomisine ilişkin konjonktürel gelişmeleri daha kısa sürede kavrama kapasitesini güçlendirmeye yönelik sektör temsilcileriyle düzenli görüşmeler yapılacaktır.

  H2.7- Mikro veri temelli politika ve etki analizi çalışmaları yapılacaktır.

  H3.1- Kamu yatırımlarında proje döngüsü yönetiminin etkinliği artırılacaktır.

  H3.2- KÖİ kapsamında yapılacak yatırımların karar alma süreçlerinin; kalkınma planı ve programların ilke ve politikaları ile bütçe bütünlüğü dikkate alınarak yönetilmesi sağlanacaktır.

  H4.1- Bölgesel gelişmenin yönetişimi güçlendirilecek ve bölgesel gelişme alanında politika koordinasyonu güçlendirilecektir.

  H4.2- Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini nicel analizlerle güçlendirmek ve bölgesel gelişmeye yönelik mali destek süreçlerini sistematik biçimde izlemek ve değerlendirmek suretiyle kaynak dağılımında ve kullanımında etkinlik sağlanacaktır.

  H4.3- Rekabet güçlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve yenilikçi destek araçlarının tasarlanması ve uygulanması suretiyle bölgelerin rekabet gücü artırılacaktır.

  H4.4- Merkezi ve yerel kurumların işbirliğiyle kırsal alan tipolojilerinin tanımlanması ve bunlara yönelik politika araçlarının çeşitlendirilmesi suretiyle yenilikçi yerel kalkınma girişimleri desteklenecektir.

  H4.5- Ekonomik, sosyal, çevresel ve mekânsal boyutları ile sürdürülebilir kentleşme politikaları geliştirilecektir.

  H4.6- 2014-2020 döneminde Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında ekonomik ve sosyal uyum alanında sağlanan AB fonlarının kullanımında bölgesel yaklaşım tesis edilecek ve AB üyeliği sonrası Yapısal Fonlar ile Uyum Fonundan yararlanmaya yönelik kurumsal kapasite geliştirilecektir.

  H5.1- Türkiye’nin daimi başkanı olduğu İSEDAK’ın etkinliği artırılacak ve İSEDAK’taki öncü rolü pekiştirilecektir.

  H5.2- Türkiye’nin EİT kapsamındaki etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.

  H5.3- AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, BM, G-20, D-8 ve KEİ gibi uluslararası kuruluşlar ve platformlarda ülkemizin etkinliğinin artırılması için katkı sağlanacaktır.

  H5.4- Ülkelerle ikili ilişkiler kapsamında, işbirliği faaliyetlerinin artırılması ve bu kapsamda kalkınma işbirliği programlarının oluşturulması ve uygulanması sağlanacaktır.

  H6.1- Bakanlığın insan kaynakları yönetimi iyileştirilecek ve beşeri sermayesi güçlendirilecektir.

  H6.2- Kurumsal gelişim ve eğitim faaliyetleri etkin izleme ve değerlendirme mekanizmalarıyla güçlendirilecektir.

  H6.3- Bakanlık faaliyetlerine destek sağlamak üzere bilişim altyapısı güçlendirilecek ve bilgi sistemleri geliştirilecektir.

  H6.4- Mali yönetim ve kontrol sistemi güçlendirilecektir.

  H6.4- Destek hizmetleri faaliyetleri düzenli olarak gözden geçirilerek en iyi uygulamalar seviyesine çıkarılacak, bu alanlarda verimliliği artırıcı faaliyet ve projelere hız verilecektir.

  H6.5- Bakanlığın faaliyet ve ürünlerinin kamuoyu ve paydaşlar nezdinde bilinirliği artırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]