2015-2019 dönemi Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuatı gereği ilki 2010-2014 yıllarında yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik Planı’nın ikincisi 2015-2019 dönemi için hazırlanmıştır.

  Çağlardan boyu çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaparak tarih, sanat, edebiyat, müzik ve mimariyi kapsayan binlerce yıllık kültürel birikimi ile birlikte coğrafyası, kıtalararası konumu ve doğal güzellikleriyle Türkiye, Dünya’nın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. Bu tarihi mirasın korunması ve geleceğe taşınması ile doğal güzelliklerin tanıtılması ve istihdama kazandırılmasına yönelik hizmet ve faaliyetler Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğuna verilmiştir. Bakanlığımız Dünya’da meydana gelen sosyo-ekonomik ve stratejik gelişmeleri izleyerek şekillendirdiği politikalarla kültür ve turizm alanlarında kendisine yasayla verilen görevlerini yürütmektedir.

  Bakanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca kendi yetki ve sorumluluk alanlarında durum analizlerini, ilk plan döneminin uygulamalarının sonuçlarını ve katılımcılık ilkesi gereği değerlendirmelerine başvurulan paydaşların beklentilerini dikkate alarak hazırladığı 2015-2019 Stratejik Planı’nda elindeki kaynakları en etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanarak gerçekleştireceği amaç ve hedeflerini belirlemiştir.

  İlk stratejik plan uygulanmasında elde edilen deneyimler ve mevzuat gereği bu alanda kurumlar düzeyinde eşgüdümden sorumlu Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı ile yapılan işbirliği ve yönlendirmeler yeni planın çalışmalarına ve kurumsal kapasitenin arttırılmasına önemli katkılarda bulunmuştur.

  Kültür ve turizm alanında ülkemizi dinamik ve rekabetçi, etkileşime açık, uyumlu ve hoşgörülü bilgi ve çekim merkezi olarak güçlendirmeye yönelik vizyonumuzu gerçekleştirmek üzere tasarladığımız, daha etkin ve verimli bir kamu mali yönetimi kültürünün yerleştirilmesine yönelik kurumsal bir çalışma olarak gördüğümüz yeni stratejik planımızı kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.  Bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

  Ömer ÇELİK

  Bakan

 • A1- Kültür mirasımızın sürdürülebilir korunmasını sağlayarak evrensel kültürel katkıda bulunmak

  A2- Ülkemizin kültürel ve entelektüel birikimini derlemek, koruma altına almak, bilgiye hızlı ve doğru erişimi sağlamak

  A3- Ülkemizi önemli bir kültür ve sanat merkezi haline getirmek ve tanıtmak

  A4- Uluslararası standartlarda etkili bir telif hakları sisteminin oluşturulmasını sağlamak ve telif haklarına dayalı endüstrilerin yarattığı ekonomik değerin artırılmasına katkıda bulunmak

  A5- Türk sinemasını bir marka haline getirerek önemli bir kültürel ihraç ürününe dönüştürmek ve ulusal sinema envanterini oluşturmak

  A6- Ülkemizin turizm alanında uluslararası ölçekteki rekabet gücünü, pazar payını ve marka değerini arttırmak

  A7- Kültür ve Turizm alanında uluslararası ilişkileri ve kültürlerarası iletişimi güçlendirerek uluslararası barışa katkıda bulunmak

  A8- Verimlilik temellerine dayalı sistemler kurarak kapasiteyi güçlendirmek

 • H1.1- Kültür Mirasımızın Araştırılması,  Korunması Günümüz Toplumuna ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması

  H1.2- Müzelerin çağdaş müzecilik anlayışı ile teşhir, tanzim, donanım ve koleksiyonlar açısından yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi

  H2.1- Bilginin ve sanatın toplumsal gelişime katkı verme potansiyelinin kullanılması

  H2.2- Toplumda kütüphane kullanımı bilincini geliştirerek, işlevsel okur-yazarlığın yaygınlaştırılması

  H3.1- Kültür ve Sanat Değerlerimizin Etkili Bir Şekilde Tanıtılması Desteklenmesi ve Yaygınlaştırılması

  H3.2- Türk edebiyatının ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının sağlanarak geliştirilmesi

  H4.1- Ülkemizde yaratıcı/telif hakkı korumasına dayalı endüstrilerin geliştirilmesinin ve desteklenmesinin sağlanması

  H5.1- Çeşitlendirilen ödül, destek, teşvik, tanıtım ve pazarlama mekanizmaları ile yerli yapımların izleyici sayısı ve hasılatlarının artırılması

  H5.2- Sinemamızın; uluslararası standartlarda bir sinema envanteri ve kompleksine sahip olması ve dünya sineması ile rekabet edebilecek seviyeye getirilmesi

  H6.1- Sağlık turizmi başta olmak üzere alternatif turizm türlerinin çeşitlendirilerek, turizmin yılın her dönemine ve ülkenin her bölgesine yayılmasını, geliştirilmesini ve sektörde kalitenin arttırılmasını sağlamak.

  H6.2- Uluslararası alanda tutarlı, anlamlı ve çekici bir Türkiye markası yaratmaya yönelik tanıtım stratejileri geliştirmek ve uygulamak.

  H7.1- Ülkemizin uluslararası kültür ve turizm ilişkilerinin artırılarak sürdürülmesi

  H7.2- Uluslararası kuruluşlar ve AB ile uyumlu politikalar ve uygulamalar gerçekleştirilmesi

  H8.1- Yönetim Sistemlerinin analiz edilerek yeni sistem uygulamalarının artırılması

  H8.2- Bakanlık Hizmet Kalitesinin Artırılması

  H8.3- Üretilen istatistiklerde veri toplama, kayıt ve analiz etkenliğinin artırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]