2007-2011 dönemi Bingöl İl Özel İdaresi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • İlde yaşayan vatandaşlarımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş, karar organı vatandaşlar tarafından seçilen idari ve mali özerkliğe sahip Kamu Tüzel Kişiliğine haiz İl Özel İdarelerinin tarihi Cumhuriyetimiz öncesine kadar uzanmaktadır.


  Bugünün dünyasında hızlı gelişen teknoloji sayesinde bilimsel ve ekonomik gelişmeler hızla bütün ülkeleri aynı anda etkisi altına alabilmektedir. Dünyada yaşanan gelişmelere ve değişimlere ayak uydurabilmesi ve gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşılabilmesi için Kamu yönetiminde yapısal değişimler yaşanmaktadır. Kamu yönetimindeki yeniden yapılanma içerisinde yerel yönetimleri ilgilendiren yasalar sırayla yürürlüğe girmiş ve uygulanmaya geçilmiştir.


  Bu çerçevede 04.03.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Özel İdarelerinin yetki görev ve sorumlulukları artırılarak şeffaf, katılımcı ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde yeni bir yerel yönetim yapılanmasına gidilmiştir.


  Yeni İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Özel İdarelerine Stratejik Plan hazırlama görevi verilerek yerel ölçekte planlı hareket etme dönemine geçilmiştir. Bu sayede Sivil Toplum örgütleri ve toplumun her kesimi ile katılımcı ve şeffaf bir yönetim tarzının benimsenmesi hedeflenmiştir.


  İl Özel İdaresi tarafından hazırlanarak İl Genel Meclisi kararı ile yürürlüğe giren Bingöl İl Özel İdaresi Stratejik Planında belirlenen vizyona ulaşılabilmesi gerekli özenin ve kararlılığın gösterilmesine bağlıdır. Gelecek yıllar içerisinde planın uygulama, performanslarının iyi değerlendirilmesi ve çıkan problemlerin hızla çözüme kavuşturulması halinde Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması sağlanmış olacak aynı zamanda ilimizin gelişmesi ve kalkınmasında büyük adımlar atılmış olacaktır.


  Bingöl’ ün bu ilk Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen yönetici ve personeli kutluyor, ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.


  Vehbi AVUÇ
  Vali

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

   Henüz eklenmemiş
 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
  Henüz eklenmemiş
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]