2015-2019 dönemi Adalet Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Adalet Bakanlığının 2015 – 2019 yıllarını kapsayan İkinci Stratejik Planını sunmaktan heyecan ve memnuniyet duymaktayım. Zira gerek 2010 yılında kamuoyuna duyurulan Birinci Stratejik Plan, gerekse bu Plan adalet sistemimiz için önemli dönüm noktalarıdır.

  Mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları, ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik birimleri, icra iflas teşkilatı ve Adalet Bakanlığı merkez teşkilatından meydana gelen adalet teşkilatımız vatandaşlarımıza daha iyi adalet hizmeti sunmak için heyecan ve özveriyle çalışmaktadır. Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda yargı alanında önemli değişimler yaşanmıştır.

  Adalet sistemlerinin dünya genelinde inovasyonla şekillendiği bir dönemi yaşıyoruz. Günümüzde adalet sistemleri yoğun bir değişim göstermekte ve ülkeler adalet sistemlerinin varlık sebebini, hizmet anlayışını, hizmetleri sunma şeklini tartışıp sürekli yenilikçi yollar aramaktadır.

  Adalet hizmetlerindeki değişim uluslararası gelişmelerin yanısıra toplumsal beklentilerden de kaynaklanmaktadır. Vatandaşlar tüm kamu hizmetlerinde olduğu gibi yargı hizmetlerinin de adil olmasının yanısıra kaliteli ve hızlı olarak sunulmasını talep etmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılın yargı sistemleri için öne çıkardığı, adalete erişim, onarıcı adalet, etkinlik ve verimlilik gibi kavramların tümü buna hizmet etmek için geliştirilmiştir.

  Ülkemizde yargı alanında son on yılda atılan adımlar, çok yönlü, kapsayıcı ve bütünseldir. Bu nitelikteki çalışmaların ancak stratejik yönetim anlayışıyla gerçekleştirilebileceği düşüncesiyle hareket edilmiştir. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında hazırlanan Stratejik Plan yargımıza yeni bir vizyon kazandırmıştır. Kamuda hazırlanması zorunlu olan stratejik planlar yargı alanında farklı bir anlam kazanmış ve yargı reformu sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Planla birlikte önceliklerimizin neler olduğunu, mevcut kaynaklarımızı nereye ve hangi sürede kullanacağımızı net bir şekilde ortaya koymuş bulunmaktayız.

  Diğer yandan stratejik planlar kamuoyuna taahhüt niteliği de taşımaktadır. Stratejik planın açıklandığı andan itibaren kamuoyu yargı alanındaki çalışmaların ekseni hakkında bilgi sahibi olmakta ve yargı alanında yapılan çalışmaları takip edebilmektedir.

  Planlama çalışmalarında adil yargılanmadan, insan hakları standartlarının yükseltilmesine, adalete erişimden, altyapı imkânlarının geliştirilmesi ve insan kaynaklarının güçlendirilmesine kadar tüm alanlar bütüncül ve geniş bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Yargı kamuoyumuzun halen gündeminde olan birçok yeni kavram ve müessese bu çalışmalar neticesinde oluşmuştur.

  2010 yılından bu yana uygulanan Birinci Stratejik Plan, önemli oranda hayata geçirilmiştir. Süreç içerisinde hukuk dünyasının gündemine giren yeni gelişmeler dikkate alınmış ve çalışmalar revize edilerek sürdürülmüştür. İkinci Stratejik Planımızı sunduğumuz bu dönem birinci dönemden önemli ölçüde farklıdır. Artık yargı kamuoyumuz yeni kavramlara aşinadır ve yenilikçi yollar geliştirilmesine daha açıktır.

  Bakanlığımız bu Planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için tüm paydaşları ile birlikte çalışacak ve işbirliğine açık olacaktır.

  Tıpkı 2010-2014 döneminde olduğu gibi 2015-2019 yıllarını kapsayan İkinci Stratejik Plan döneminin de başarıyla geçeceğine olan inancımı belirtir Planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim.

  Kenan İPEK
  Adalet Bakanı

 • A1- Hukuk ve ceza adaleti sisteminin kalitesini ve etkinliğini geliştirmek

  A2- Adalete erişim ile mağdurlara ve dezavantajlı gruplara yönelik uygulamaları geliştirmek

  A3- Organizasyon yapısı ile fiziki ve teknik altyapıyı güçlendirmek

  A4- İnsan kaynakları kapasitesini ve mesleki yetkinliği güçlendirmek

  A5- Adalet alanında uluslararası işbirliğini geliştirmek ve AB katılım sürecinin etkinliğini artırmak

  A6- Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının etkinliğini artırmak

  A7- İcra - iflas sistemini geliştirmek

  A8- Ceza infaz sistemini geliştirmek

 • H1.1- Soruşturmaların etkinliğinin artırılması

  H1.2- Avukatlık kurumunun ve savunmanın güçlendirilmesi

  H1.3- Bilirkişilik müessesesinin yeniden yapılandırılması

  H1.4- Tanıklık kurumuna yönelik uygulamalar geliştirilmesi

  H1.5- Tebligat sisteminin güçlendirilmesi

  H1.6- Hukuk davalarında sulh müessesesinin etkinleştirilmesi

  H1.7- Noterlik sisteminin yeniden yapılandırılması

  H1.8- Kamudan kaynaklanan iş yükünün azaltılması

  H1.9- Adli süreçlerde insan hakları farkındalığının geliştirilmesi

  H1.10- Adalet aktörleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi

  H1.11- Adalet dairelerindeki delil saklama standartlarının yükseltilmesi

  H1.12- HSYK ile işbirliği halinde ihtisas mahkemelerinin etkinleştirilmesi

  H2.1- Adli yardım sisteminin güçlendirilmesi

  H2.2- Yargısal süreçler konusunda yararlanıcıları bilgilendirme mekanizmalarının kurulması

  H2.3- Hukuki yardım (himaye) sigortası sisteminin geliştirilmesi

  H2.4- Zaman yönetimi uygulamasının yerleştirilmesi

  H2.5- Hukuk kliniği yöntemlerinin geliştirilmesi

  H2.6- Çocuk adaleti sisteminin güçlendirilmesi

  H2.7- Çocuklara yönelik adli süreçlerin yeniden yapılandırılması

  H2.8- Aile içi şiddet suçları konusunda adalet sisteminin kapasitesinin güçlendirilmesi

  H2.9- Dezavantajlı gruplara duyarlı bir sistem oluşturulması

  H2.10- Adalet sisteminde mağdur odaklı uygulamalar geliştirilmesi

  H2.11- Toplum yararına (Pro Bono) hukuk hizmetleri”nin uygulamasının sağlanması

  H2.12- Yargı harçlarının yeniden düzenlenmesi

  H2.13- Koruyucu hukuk uygulamalarının geliştirilmesi

  H3.1- Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi

  H3.2- Adalet Bakanlığının teşkilat yapısının etkinliğinin artırılması ve adalet komisyonlarının yeniden yapılandırılması

  H3.3- Yargıda bilişim hizmetlerinin geliştirilmesi/adalet istatistiklerine ilişkin kapasitenin güçlendirilmesi

  H3.4- Adli Tıp Kurumunun kapasitesinin güçlendirilmesi

  H3.5- Denetim mekanizmasının daha etkin hale getirilmesi

  H3.6- Adalet Teşkilatının mali yönetim kapasitesinin geliştirilmesi

  H3.7- Adalet Teşkilatının fiziki ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi

  H3.8- İç kontrol sisteminin kurulması

  H3.9- HSYK ile işbirliği halinde bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile ilk derece mahkemelerinin faaliyet raporları hazırlamasının sağlanması

  H3.10- Mahkeme yönetimi sisteminin güçlendirilmesi

  H3.11- Yargı alanında halkla ilişkilerin geliştirilmesi

  H3.12- Yargı medya ilişkilerinin kurumsal hale getirilmesi

  H3.13- Arşiv hizmetlerinin geliştirilmesi

  H4.1- Hakim ve savcı adaylık döneminin daha etkin ve verimli hale getirilmesi

  H4.2- Hakim ve savcılara yargısal faaliyetlerinde destek imkânlarının artırılması

  H4.3- Hakim, cumhuriyet savcısı ve yardımcı personel sayısının uluslararası standartlar gözetilerek artırılması

  H4.4- Yargı çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi

  H4.5- Yargı mensuplarına yönelik yurtdışı eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi

  H4.6- Hukuk eğitimi Ve öğretiminin geliştirilmesi ve kalitesinin artırılmasını için Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerle işbirliği yapılması

  H4.7- Adalet Meslek Yüksek Okullarında verilen eğitimin geliştirilmesi için Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerle işbirliği yapılması

  H5.1- Adli yardımlaşma ve adlî işbirliğinin geliştirilmesi

  H5.2- Sınır aşan örgütlü suçlar, terör, terörizmin finansmanı, sanal ortamda işlenen suçlar, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti suçları alanlarında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi

  H5.3-AB hukuku konusunda farkındalığın artırılması

  H5.4- AB katılım sürecinde proje geliştirme ve uygulama kapasitesinin artırılması

  H6.1- Hukuki uyuşmazlıklarda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi

  H6.2- Ceza alanında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini geliştirilmesi

  H6.3- İdari yargıda alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesi

  H7.1- İcra ve iflas sisteminin yönetim ve teşkilat yapısının geliştirilmesi

  H7.2- İnsan kaynakları kapasitesinin artırılarak mesleki performansın iyileştirilmesi

  H7.3- Yeni icra dairesi modelinin yaygınlaştırılması

  H8.1- İnsan kaynakları ve yönetim kapasitesinin geliştirilmesi

  H8.2- Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi

  H8.3- Ceza infaz kurumlarının fiziki dönüşümünün sürdürülmesi

  H8.4- Alternatif ceza infaz yöntemlerinin geliştirilmesi

  H8.5- Ceza infaz sisteminin mükerrer suçluluğu önleyecek şekilde etkili hâle getirilmesi

  H8.6- İnfaz sisteminin şeffaflığının artırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]