2015-2019 dönemi Düzce Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitemiz, 17 Mart 2006 tarihinde kurulmuş 15 üniversiteden birisi olmasına rağmen, kısa sürede büyük başarılara imza atmıştır. ODTÜ tarafından URAP (University Ranking by Academic Performance) kapsamında yapılan sıralamada dünyanın en iyi ilk 2000 üniversitesi arasında yer almış, İTÜ tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında Türkiye yedincisi olmuş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamasında 31. Sırada yer almış bulunuyoruz. Düzce Teknopark, 2011 yılında Üniversitemiz öncülüğünde ve ülkemiz teknoparklarına kıyasla en çok sayıda sanayici ortağıyla kurularak kısa sürede hızla gelişmiş ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sıralamasında 30. olmuştur. Tüm birimlerde şeffaf, katılımcı ve liyakat temelli bir yönetim tarzını pekiştirmek ve kurumsallaşmayı sağlamak üzere Ulusal Kalite Hareketi kapsamında yürüttüğümüz kalite çalışmaları önce 3 Yıldız, ardından 4 Yıldız Yetkinlik Belgesi ile meyvelerini vermiş bulunmaktadır. Kalite yolculuğumuz idari birimlerimizin yanına akademik birimlerimizin de katılmasıyla devam edecektir.

  Bu başarılar, mensuplarımızın “Değer Üreten Üniversite” felsefemize bağlılığının ve özverili çalışmalarının bir sonucudur. Bu tanımlamada görev ve hedeflerimiz de en özlü biçimde yer almaktadır. Düzce Üniversitesi, çağdaş, demokratik, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, şeffaf ve hesap veren bir yükseköğretim kurumu olarak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma alanları yanında topluma hizmet alanında da istekle çalışmakta, ilimizin ve bölgemizin sorunlarına yaratıcı ve yapıcı çözümler üretmek, bölge kaynaklarının daha fazla değer üretmesini sağlamak ve sürdürülebilir kalkınmaya destek vermek üzere projeler geliştirmektedir.

  Bilindiği gibi, kamu idarelerinde stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye yönelik çalışmalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 10 Aralık 2003 tarihinde kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir. Kanun kapsamında stratejik plan; “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ve kaynak dağılımlarını içeren plan” şeklinde tanımlanmıştır.

  Üniversitemizde stratejik planlama çalışmalarımız, Kalkınma Bakanlığı tarafından öngörülen takvim çerçevesinde, 2013 yaz aylarında başlamış ve 27.11.2013 tarihli 2013/170 sayılı Senato kararımızla resmiyet kazanmıştır.

  Düzce Üniversitesi 2015–2019 Dönemi Stratejik Planı, değer üreten bir üniversite olma hedefimize ulaşabilmemiz için ortak akılla oluşturduğumuz bir yol haritasıdır. Kurumsallaşma sürecimizde önemli bir aşamadır.

  Stratejik planlama çalışmaları, yeni kurulmuş Üniversitemiz için her şeyden önce bir öğrenme sürecini ifade etmektedir. Mevcut durumumuzu ve iyileştirmeye açık alanlarımızı belirleme, ulaşmak istediğimiz amaç ve hedefleri saptama sürecinde yetenek ve yeterliliklerimiz ile potansiyelimiz hakkında çok şeyi tartışma ve kendimizi değerlendirme olanağını buluyoruz. Önümüzdeki dönemlerde stratejik planlama ve kalite geliştirme çalışmalarının yürütülmesinde, bu deneyimlerimizin büyük faydasını göreceğimizi düşünüyorum.

  Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibimizi oluşturan Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR, Öğr. Gör. Okan BÜTÜNER, Strateji Geliştirme Daire Bşk. Ali HİÇYILMAZ, Öğr. Gör. İlter BEKAR, Uzm. Özkan ŞAHİN, Hatice GÖKTAŞ, Yasin ALTINIŞIK‘a özverili çalışmaları için tüm mensuplarımız adına teşekkür ediyorum.

  Stratejik Planlama Kurulu’nun, akademik ve idari birimlerimizdeki yönetici ve çalışanlarımızın, öğrenci temsilcimizin, görüş ve önerilerini paylaşan tüm paydaşlarımızın emek ve çabaları için teşekkür ediyor, Üniversitemizin hedeflerine ulaşması için birlikte çalışıp birlikte sevineceğimize yürekten inanıyorum.

  Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU
  Rektör

 • A1- Eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirerek öncelikle bölgenin sonra ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek

  A2. Düzce üniversitesinde bilimsel araştırmaların niteliğini sürekli geliştirmek

  A3. Toplumsal katkı sağlamaya yönelik işbirlikleri ve hizmetleri arttırmak

  A4. Kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak

  A5. Sağlık ve çevre teknolojileri alanına odaklanmak ve bu alanda markalaşmak

 • H1.1- 2019 yılı sonuna kadar eğitim ve öğretimin kalitesini arttırarak ÖSYS’de 2006'dan sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında eş bölümlerde öncelikli olarak tercih edilen ilk 3 üniversite arasında olmak.

  H1.2- 2019 yılı sonuna kadar eğitim ve öğretimde uluslararasılaşmayı arttırmak amacıyla personel ve öğrenci hareketliliğinde en az %50 artış sağlamak.

  H1.3- Her yıl eğitim ve araştırma yapmak ve hizmet üretmek üzere en az 5 adet stratejik işbirliği kurmak.

  H1.4- 2019 yılı sonuna kadar en az 4 eğitim-öğretim ve hizmet binasını tamamlamak ve gerekli tadilatları gerçekleştirmek.

  H1.5- 2019 yılına kadar Üniversite kütüphanesinin kaynak (kitap, dergi, belge, online veri tabanları vb.) kapasitesini en az %100 artırmak.

  H1.6- 2019 yılı sonuna kadar UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi)tarafından web destekli eğitim programları (alıştırma, simülasyon vb.) uygulamasını başlatmak.

  H2.1- 2019 yılı sonuna kadar Üniversitemizin, SCI, SCI‐Exp., SSCI,SSCI-Exp ve AHCI indekslerine giren yayın ve atıf sayılarını her yıl en az %10 arttırmak.

  H2.2- 2019 yılı sonuna kadar Üniversitemizin, ulusal indekslerine giren yayın ve atıf sayılarını her yıl en az %20 arttırmak.

  H2.3- 2019 yılı sonuna kadar AB, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansı vb kurumların desteği ile üretilen proje sayısını her yıl en az %20 artırmak.

  H2.4- 2019 yılı sonuna kadar Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin yayın sayısını en az%50 artırmak.

  H2.5- 2019 yılı sonuna kadar en az 3 patent, faydalı model veya tescil almak ve en az 5 ticari teknoloji ürün üretme ve/veya yöntem geliştirmek.

  H3.1- Her yıl ilimizin ve bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak adına girişimciliğin artırılması için her yıl en az 2 organizasyon ile destek vermek.

  H3.2- 2019 yılı sonuna kadar İlimiz ve bölgemiz insanına verilen sağlık hizmetleri standartlarını yükseltmek için Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Tıp Fakültesine en az 3 yetenek, kalite ve kapasite arttırıcı yatırım yapmak.

  H3.3- 2019 yılı sonuna kadar kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla yapılan işbirliği sayısını her yıl en az %10 artırmak.

  H3.4- 2019 yılı sonuna kadar DUYEM‘in (Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi) etkinlik ve hizmet alan sayısını en az %100 arttırmak.

  H3.5- 2019 yılı sonuna kadar İlimizin ve bölgemizin sosyal gelişimi için kültürel ve sosyal alt yapıyı geliştirmek ve etkinlikleri her yıl en az %10 arttırmak.

  H4.1- 2019 yılı sonuna kadar kaynak kullanım verimliliğini her yıl en az %5 iyileştirmek.

  H4.2- Üniversite çapında etkin doküman ve veri yönetimi için Yönetim Bilgi Sistemi yazılımını kurmak ve tüm birimlerde kullanımının yaygınlaşmasını 2015 yılı sonuna kadar tamamlamak ve etkinliğini takip etmek.

  H4.3- Düzce üniversitesi için insan kaynakları kapasitesini geliştirmek ve memnuniyeti 2016'den itibaren 2019 yılı sonuna kadar her yıl en az %3 iyileştirmek.

  H4.4- 2019 yılı sonuna kadar iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin etkinliğini her yıl en az %10 arttırmak

  H4.5- 2019 yılı sonuna kadar kalite kültürünün etkinliğini arttırmak için kalite performans göstergelerini her yıl en az %2 iyileştirmek.

  H5.1- 2019 yılı sonuna kadar Sağlık ve Çevre teknolojileri alanında bilimsel faaliyetlerin ve eğitim faaliyetlerinin etkinliğini her yıl en az %10 arttırmak.

  H5.2- 2019 yılı sonuna kadar, üniversitemiz bünyesinde çevre ve sağlık teknolojileri alanında yürütülen proje sayısının üniversitemiz bünyesinde yürütülen tüm projelere oranını en az %50’ye çıkarmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]