2015-2019 dönemi Gaziantep Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesi ile kamu idarelerine; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama; bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planları ile uyumlu olacak biçimde performans programlarına dayalı olarak oluşturma zorunluluğu getirilmiştir.
  Bu kapsamda 2015-2019 dönemini kapsayan stratejik planımız, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlara uygun olarak üst yönetim kademesinden alt yönetim kademesine tüm çalışanların aktif katılımları ve değerli katkılarıyla hazırlanmıştır.

  Köklü bir tarihe ve kurumsal bir kimliğe sahip olan ve bilimle yönetilen bilime ilham veren daha analitik düşünen bilim insanları yetiştirmeyi amaç edinen, dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerin çekim merkezi olan Gaziantep Üniversitesi, mezunlarının tercih edildiği sürekli gelişmeyi ve değişimi hedefleyen “uluslararasılaşma” ekseninde bir üniversite olarak hizmet vermektedir.
  Kurumsal başarıya ulaşmak için içinde bulunulan zamanda stratejik düşünme ve yaratıcılık gerektiren, Üniversitemizin misyonu ve onu destekleyen vizyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedefler odaklı faaliyetlerin koşullara uygun esneklik ve bütünlük içinde yürütülmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla Stratejik Planımızın başarıyla uygulanmasında tüm çalışanlarımıza büyük görevler düşmekte olup; planın hazırlanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ederim.
  Prof. Dr. Mehmet Yavuz COŞKUN
  Rektör

 • A1- Eğitim - Öğretim Kalitesini Yükseltmek

  A2- Bilimsel Araştırmaların Nicelik Ve Niteliğini Arttırmak

  A3- Topluma Sunulan Hizmetleri Geliştirmek

  A4- Üniversitemiz Yerleşkelerinin Fiziksel Alan Ve Alt Yapılarını Geliştirmek

  A5- Öğrencilerin Sosyal-Kültürel Ve Akademik Gelişimlerini Arttırmak

  A6- Kurumsallaşmanın Güçlendirilmesini Sağlamak

 • H1.1- Nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesine zemin hazırlamak ve üniversitemizin saygınlığını artırmak için, üniversitenin tanıtımının etkin ve olumlu yönde planlanıp uygulanması.

  H1.2- Nitelikli öğretim elemanı sayısını arttırmak.

  H1.3- Yabancı dil eğitiminin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması.

  H1.4- Disiplinlerarası etkileşimi arttırarak eğitimde sinerji oluşturmak.

  H1.5- Eğitimde uluslararası işbirliğinin arttırılması.

  H1.6- Doktora ve Tıpta Uzmanlık sınavlarında ön sıralarda tercih edilen üniversite olmak için bu öğrencilere bir dönem yurt dışında eğitim imkânı sağlamak.

  H1.7- Kapalı Devre Radyo Televizyon Yayın Kalitesinin arttırılması.

  H1.8- Kitap, elektronik kitap, süreli yayın, veri tabanları ile görsel ve işitsel materyal (DVD, VCD vb.) sayısının arttırılması.

  H1.9- Ders dışı eğitim ve sertifika programlarının yaygınlaştırılması

  H1.10- Uygulama odaklı eğitim modellerinin yaygınlaştırılması

  H1.11- Üniversite Eğitim-Araştırma-Hizmet süreçlerinde ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması

  H2.1- Ulusal ve uluslararası proje yürütme ve ortak olma girişimlerinin teşvik edilmesi.

  H2.2- Bilimsel yayın sayısının ve kalitesinin arttırılması ile üniversitenin Türkiye’deki diğer üniversiteler arasında bilimsel yayın sıralamasındaki konumunun iyileştirilmesi.

  H2.3- Üniversitede ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların teşvik edilmesi

  H2.4- Sanayi ve kamu kuruluşlarınca desteklenen proje ve tez çalışmalarının artırılması.

  H2.5- Bilimsel araştırma projelerinin teşvik edilmesi

  H2.6- Patent ve faydalı model sayısının arttırılması

  H3.1- Araştırma ve Uygulama hastanesinin verdiği hizmetlerin geliştirilmesi ve verimliliğinin artırılması

  H3.2- Araştırma ve Uygulama hastanesi bünyesinde Onkoloji, Kardiyoloji enstitüleri kurulması ayrıca çalışmasına başlanmış olan yanık tedavi merkezinin kurulması.

  H3.3- Yurt dışına açılma konusundaki çalışmalara ivme kazandırmak, özellikle komş ülkelerden hastalara sağlık hizmeti vererek ilimizde sağlık turizminin geliştirilmesi.

  H4.1- Üniversitemizin bina inşaatları ile altyapı ve yenileme çalışmalarının yapılması

  H4.2- Çocuk Hastanesinin kurulması.

  H4.3- Bilimsel Teknolojik Araştırma Merkezi (GÜBTAUM) kurulması.

  H5.1- Öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmalık hizmetlerini etkili ve kapsamlı hale getirmek.

  H5.2- Öğrencilerin beslenme, ulaşım ve güvenlik gibi konularda yaşam koşullarını iyileştirmek.

  H5.3- Öğrencilere yönelik düzenlenen kültürel ve sosyal (Tiyatro, sinema vb.) etkinliklerin artırılması

  H6.1- İnsan kaynakları yönetiminin hayata geçirilmesi ile işgücü planlaması yapılarak hizmetlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.

  H6.2- Hizmet alanların memnuniyetinin arttırılması

  H6.3- Hizmet verenlerin memnuniyetinin arttırılması.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]